Koordinátor environmentálnej výchovy 

Mgr. Marta Kľocová

Postavenie  environmentálnej výchovy v škole je charakteristické integrovaním v pedagogickom procese. Štátny vzdelávací program ju chápe ako prierezovú tému.

Environmentálnu výchovu môžeme chápať ako systematický proces formovania jednotlivca od útleho detstva až do dospelosti. Uskutočňuje sa v troch rovinách : vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k iným ľuďom a vo vzťahu k životnému prostrediu.

Vo vzťahu k sebe: vnútorná, podstatná hodnota environmentálnej výchovy spočíva v podpore a rozvoji sebaúcty, sebadôvery a sebauvedomenia. Rozvíja sa celá osobnosť človeka, pričom sa podstatne mení environmentálne vedomie.

Vo vzťahu k iným ľuďom: výchova k úcte a dôvere k iným ľuďom je základom skupinovej a aktívnej zodpovednosti.

Vo vzťahu k životnému prostrediu: environmentálna výchova pôsobí na vnútornú zmenu človeka a jeho vzťah k životnému prostrediu. Vedie človeka k schopnosti chrániť, používať a podporovať lokálne a globálne životné prostredie.

Plán činnosti vychádza z:

1/ Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy na šk. rok 2018/2019

2/ Štátneho vzdelávacieho programu

3/ Školského vzdelávacieho programu

4/ Plánu aktivít školy na šk. rok 2018/2019

 

PLÁN ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

2018/2019

 

MESIAC AKTIVITA ZODPOVEDNÍ
 

September

Ø „Úsporne svietime, správne vetráme. – výzva žiakom všetkých tried na šetrné zaobchádzanie s elektrickou energiou, s materiálmi.

Ø STROM ŽIVOTA – registrácia žiakov do súťaže.

– triedni učitelia

 

 

– koordinátorka

 

Október

Ø Jesenný zber papiera – súťaž  v zbere papiera.

Ø Svetový deň ochrany zvierat (04.10.) – oboznámenie žiakov s ochranou zvierat.

– triedni učitelia

– triedni učitelia

 

November Ø Environmentálny kalendár – súťaž o najoriginálnejší environmentálny kalendár. – žiacka školská rada
December Ø EKOdielňa – tvorivé dielne zamerané na prácu s odpadovým materiálom. – triedni učitelia
 

 

Január

Ø „Vtáčiky v zime“ – výzva k starostlivosti o zvieratá počas zimy, prikrmovanie vtáčikov počas zimy, kŕmidla pre vtákov.

Ø Environmentálna učebňa – exkurzia v environmentálnej učebni ZŠ s MŠ v Poprade.

– triedni učitelia

a vyučujúci PVC

a THD

– koordinátorka

 

 

Február

Ø Šetríme energiou v škole aj doma – oboznámenie žiakov so šetrením elektrickej energie v škole i doma.

Ø Svetový deň mokradí – oboznámenie s významom mokradí.

– triedni učitelia

 

 

– vyučujúci BIO a GEG

 

Marec

Ø Svetový deň VODY – projektové vyučovanie.

Ø Environmentálne rozprávky – mimočítankové čítanie.

– triedni učitelia

– triedni učitelia

 

Apríl

Ø Medzinárodný deň vtáctva (01.04.) – beseda (Národopisné múzeum Spišská Nová Ves).

Ø Deň Zeme (20.04.) – projektové vyučovanie.

Ø Škola v prírode

– koordinátorka

 

– koordinátorka

– vedúce MZ

 

Máj

Ø Deň Slnka (03.05.) – projektové vyučovanie.

Ø Európsky deň národných parkov – návšteva TANAPU.

– koordinátorka

– triedni učitelia

 

Jún Ø Medzinárodný deň oceánov (08.06.) – výtvarná súťaž. – učitelia VYV a PVC

 

     Uvedený plán činností koordinátora environmentálnej výchovy na školský rok 2018/2019 je možné v priebehu roka meniť a dopĺňať na základe aktuálnych ponúk v oblasti environmentálnej výchovy, prípadne podľa potrieb a požiadaviek školy.