Koordinátor environmentálnej výchovy          

Mgr. Tatiana Filipová

Postavenie  environmentálnej výchovy v škole je charakteristické integrovaním v pedagogickom procese. Štátny vzdelávací program ju chápe ako prierezovú tému.

Environmentálnu výchovu môžeme chápať ako systematický proces formovania jednotlivca od útleho detstva až do dospelosti. Uskutočňuje sa v troch rovinách : vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k iným ľuďom a vo vzťahu k životnému prostrediu.

Vo vzťahu k sebe: vnútorná, podstatná hodnota environmentálnej výchovy spočíva v podpore a rozvoji sebaúcty, sebadôvery a sebauvedomenia. Rozvíja sa celá osobnosť človeka, pričom sa podstatne mení environmentálne vedomie.

Vo vzťahu k iným ľuďom: výchova k úcte a dôvere k iným ľuďom je základom skupinovej a aktívnej zodpovednosti.

Vo vzťahu k životnému prostrediu: environmentálna výchova pôsobí na vnútornú zmenu človeka a jeho vzťah k životnému prostrediu. Vedie človeka k schopnosti chrániť, používať a podporovať lokálne a globálne životné prostredie.

Plán činnosti vychádza z:

1/ Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy na šk. rok 2017/2018

2/ Štátneho vzdelávacieho programu

3/ Školského vzdelávacieho programu

4/ Plánu aktivít školy na šk. rok 2017/2018

 

Plánované  aktivity  podporujúce environmentálne vzdelávanie v šk. roku 2017/2018

 

SEPTEMBER : „ČLOVEK“

Zaujať pozitívny postoj k svojmu zdraviu a zdraviu iných.

Podporovať a rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a sebauvedomenie.

Obsah:  – človek súčasť prírody – význam prírody pre človeka, ochrana prírody

 • Zdravý životný štýlstrava, výživa, pohyb, hygiena, otužovanie, odpočinok
 • správanie k sebe, k iným a prírode koho, čo a prečo mám rád, konať s ohľadom na seba a druhých, pozorovať dôsledky správania ľudí v prírode

Realizácia: ekohry, experimenty, IKT, beseda, priame pozorovanie

Z: koordinátror ENV

OKTÓBER : „ZVIERATÁ, VTÁKY, HMYZ“

Prehlbovať poznatky o jednotlivých druhoch zvierat, ich charakteristických znakoch, spôsobe života a ich ochrane.

Zaujať pozitívny postoj k zvieracej ríši.

Obsah : –rozlišovanie zvierat podľa miesta ich pobytu

 • charakteristika jednotlivých zvierat (znaky)
 • starostlivosť o zvieratá, ich ochrana, potrava zvierat
 • ohrozené druhy

Realizácia: návšteva ZOO, encyklopédie, ekohry, priame pozorovanie, výtvarné aktivity, čítanie príbehov, bájok

Z: triedni učitelia

NOVEMBER : „SLNKO“

Prehlbovať poznatky o význame slnka pre život na zemi.

Vyjadrovať rôznymi prostriedkami predstavy o Slnku získané pozorovaním.

Obsah: – ročné obdobia – na základe pozorovania charakterizovať ročné obdobia, porovnávať 

                intenzitu slnečného svetla

 • deň – noc…- rozlišovať pojmy svetlo, tma, šero, úsvit, zmrákanie, opisom typických činností charakterizovať deň a noc
 • prospešnosť a škodlivosť slnečného žiarenia – význam slnečného svetla pre rastliny

Realizácia: zmyslové vnímanie, tieňohra, pestovanie rastlín, kalendár prírody – grafické

                          zaznamenávanie zmien v počasí, výtvarná tvorivosť

Z: vyučujúci  VLA, BIO

DECEMBER : „STROMY“

Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré druhy stromov, kríkov, ich plody a zdôvodniť ich odlišnosť. Prejaviť vzťah  a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.

Obsah: -ihličnaté a listnaté stromy – pozorovanie stromov

 • rok stromu – vzhľad počas jednotlivých ročných období
 • užitočnosť stromov – vzduch, domov zvierat, plody, drevo, papier

Realizácia: ekohry, vychádzky do lesa, náučné PC programy, výtvarné projekty

Z: vyučujúci VYV, PVC, SEE

JANUÁR : „VZDUCH“

Oboznámiť deti s významom vzduchu na zemi.

Rozlišovať prírodné javy ovplyvnené počasím.

Obsah: – vzduch –zdroj života, zloženie vzduchu

 • vietor – pomocník, aj ničiteľ, zmyslové vnímanie intenzity vetra

Realizácia: zhotovenie veterníčkov, pozorovanie vplyvu pohybu vetra v okolí a prírode

Z: triedni učitelia

FEBRUÁR : „ ODPADY“

Prebúdzať environmentálne cítenie – byť citlivý na aktuálny stav prírody, na prejavy ničenia životného prostredia.

Obsah: – triedenie odpadového materiálu

 • odpad v domácnosti
 • starostlivosť o životné prostredie – školský dvor
 • zber papiera
 • využitie odpadového materiálu vo výtvarných činnostiach

Realizácia: prezeranie encyklopédií, práca s náučným DVD, diskusie, prednášky

Z: koordinátor ENV

MAREC : „VODA“

Oboznámiť deti s významom vody pre život človeka a prírodu.

Prakticky uplatňovať návyky starostlivosti o prírodu.

Obsah: – význam vody pre človeka a prírodu

 • pitná a nepitná voda – ochrana vody v prírode
 • kolobeh vody v prírode

Realizácia: pozorovanie, ekohry, prezeranie encyklopédií, náučné DVD

Z: koordinátor ENV

APRÍL : „ZEM“

Rozširovať a prehlbovať poznatky o zemi.

Poznávať a rozlišovať zložky živej a neživej prírody.

Obsah: – Kto žije na zemi? – život v zemi a na zemi

 • zem a jej premeny – prebúdzanie zeme
 • vlastnosti zeme – úrodná a neúrodná pôda

Realizácia: pozorovanie, výtvarná tvorivosť, zber prírodného materiálu, hry s prírodným materiálom

Z: triedni učitelia

MÁJ : „RASTLINY“

Na základe pozorovania a praktickej skúsenosti rozoznávať niektoré druhy rastlín, ich význam a starostlivosť o ne.

Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.

Obsah: – pozorovanie prírody – charakteristické rastliny jednotlivých ročných období

 • rastliny lesov, lúk a záhrad
 • starostlivosť o rastliny a kvety
 • liečivé, chránené a jedovaté rastliny
 • chápať význam svetla, tepla a vody pre život rastliny

Realizácia: prezeranie atlasov, počítačové prezentácie, pozorovanie a zber rastlín v prírode, vytvorenie herbárov, pestovateľské práce

Z: vyučujúci PDA, BIO