Koordinátor environmentálnej výchovy          

Mgr. Tatiana Filipová

 

Cieľom environmentálnej výchovy na našej škole je zabezpečiť environmentálne poznanie, formovať environmentálne vedomie a konanie, a to nielen u žiakov, ale i pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov školy.

            Environmentálna výchova je zaradená do časovo – tematických plánov vo všetkých predmetoch ako prierezová téma. Cieľom environmentálnej výchovy žiakov našej školy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, na základe ktorých budú schopní chrániť a zlepšovať životné prostredie. Tento dlhodobý zámer výchovnej práce na škole je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh, ktoré budú zacielené na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov:

 • úroveň vedomostí
 • rozvoj zručností
 • utváranie postojov

 

Úroveň vedomostí

Žiaci, primerane k svojim vekovým osobitostiam by mali poznať a chápať:

 • prírodné javy a deje v životnom prostredí
 • zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia
 • závislosť ľudského života a živobytia na životnom prostredí, dôsledky rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia
 • význam efektívnej ochrany a trvale udržateľného stavu životného prostredia
 • opatrenia na ochranu a využívanie životného prostredia
 • základné pojmy ekoslovníka

 

Rozvoj zručností

Žiaci by mali dokázať najskôr pomocou učiteľa, neskôr aj samostatne získavať, hodnotiť a využívať informácie. Úlohy environmentálnej výchovy zacielené na rozvoj zručností žiakov sa týkajú týchto oblastí:

 • komunikatívne zručnosti (vlastný názor)
 • numerické zručnosti
 • študijné zručnosti
 • zručnosti potrebné na riešenie problémov
 • sociálne zručnosti
 • technické zručnosti

Utváranie postojov

Ochrana a zlepšovanie životného prostredia vyžadujú utvárať, formovať a pestovať v žiakoch najmä tieto postoje a kvality osobnosti:

 • vážiť si životné prostredie
 • starať sa o živé organizmy
 • rešpektovať aj názory iných
 • chápať význam racionálnych argumentov
 • tolerancia a otvorené zmýšľanie
 • otvorenosť novým myšlienkam

 

Plánované aktivity podporujúce environmentálne vzdelávanie v školskom roku 2016/2017

 • exkurzie a výlety
 • akcie podporujúce zdravý životný štýl – škola v prírode, športové aktivity
 • účasť učiteľov na školeniach (podľa ponuky)
 • zberové akcie
 • úspora energie, vody (šetrné zaobchádzanie s materiálnym vybavením školy)
 • práca s odbornou literatúrou + využitie výukových programov a internetu
 • zhotovovanie projektov s ekologickou tematikou
 • úprava areálu školy –starostlivosť o zeleň v areáli školy, vysadené kvety, eko učebňu a skalku
 • starostlivosť o izbové kvety na chodbách a v triedach
 • prikrmovanie vtáčikov počas zimy
 • využitie prírodných materiálov pri jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranžovaní
 • skupinové práce o zdravej výžive
 • separovaný zber papiera, plastových fliaš a plastových vrchnákov

 

 

Našu pozornosť sme zamerali v minulom školskom roku na Školský program podpory zdravia a zdravého životného štýlu a v školskom  roku 2016/2017 v ňom budeme naďalej pokračovať. Podporíme aktivity pri prevencii a riešení nadváhy, obezity a podvýživy.

 

Program podpory zdravia v našej škole znamená:

 • upriamiť pozornosť aj na výchovu a zmenu postojov rómskych rodičov k zdravému spôsobu života
 • získavať lepšie schopnosti a aktívne zručnosti potrebné pre život, vrátane schopnosti voliť zdraviu prospešnejšie možnosti, teda aktívne sa zapájať do riešenia svojich problémov a participovať tak na ochrane svojho zdravia
 • v spolupráci s rodinou prispievať k ochrane telesného a duševného zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít
 • propagácia zdravej výživy, zdravého životného štýlu a správnych stravovacích a výživových návykov
 • zdravé učenie
 • rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny
 • zvýšiť zapojenie žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode