Vedenie školy oznamuje, že termíny komisionálnych skúšok za účelom hodnotenia 2. polroka školského roka 2019/2020 pre nehodnotených žiakov budú: 

26.08.2020 – 28.08.2020

02.09.2020 – 04.09.2020

07.09.2020 – 11.09.2020

_________________________________________________________

 • Úvodné slovo riaditeľky školy

 

Kvalita školy je optimálne fungovanie procesov na škole, predovšetkým procesov výučby, s ktorými sú spokojní partneri školy. Kvalita školy sa spája tiež s pojmami úroveň školy a úspešnosť školy. Tie by mali byť mierou:

 • spokojnosti partnerov – dobrými vzťahmi medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi, zriaďovateľom,
 • hodnotnosti – aby program školy plne rozvíjal osobnosť žiaka,
 • užitočnosti – aby školský vzdelávací program bol využiteľný v praxi alebo na ďalšie štúdium žiakov,
 • dokonalosti – aby program školy bol primeraný možnostiam žiakov.

 

 

 • Vízia školy vychádzajúca z Koncepcie rozvoja školy z roku 2018

 

Víziu školy na roky 2018-2023 stanovujeme v zmysle motta: HROU K POZNANIU, S POZNANÍM KU VZDELANIU, SO VZDELANÍM DO ŽIVOTA.

Na základe analýzy rozvoja školy za uplynulé obdobie bude potrebné ďalší rozvoj školy postaviť na súčasných základoch s perspektívou ďalšieho rozvoja vo všetkých oblastiach jej života, s prihliadnutím na vývoj v spoločnosti, a to predovšetkým v oblasti školstva.

Vo výchovno-vyučovacom procese chceme v budúcom období stavať na hodnotových princípoch:

 • sloboda ale i kontrola
 • rovnosť šancí pre všetkých
 • úcta navzájom i k sebe

V oblasti uplatňovania demokratizácie a humanizácie školy vo výchove a vyučovaní uplatňovať a rozvíjať u žiakov i zamestnancov školy nasledujúce vlastnosti:

 • rešpekt
 • ohľaduplnosť
 • citlivosť
 • zodpovednosť za seba i za iných
 • pohotovosť a vynaliezavosť
 • sebaúcta, sebariadenie, sebamotivácia
 • empatia a umenie byť v medziľudských vzťahoch „špecialistom“

 

 • Poslanie Základnej školy v Bystranoch

Edukácia nie jednotvárny proces a vzdelávanie i výchova nie sú totožné pre všetkých žiakov. Sú závislé od špecifík, ktoré určitých žiakov znevýhodňujú vo výchovno-vzdelávacom procese v porovnaní s ostatnými žiakmi. To si vyžaduje od učiteľa (vychovávateľa, odborného zamestnanca) vysokú mieru flexibility, tvorivosti, odbornosti, profesionality v metódach a teóriách výchovy, morálku v zmysle cieľov výchovy, ale aj morálku osobnú.

Vzdelávanie a učenie je z toho pohľadu ľahšie, lebo má presne vytýčený plán, čas a miesto vzdelávania. Výchova ale zahrňuje v sebe vzdelávanie a vzdelávaním máme súčasne aj vychovávať. Sú to integrálne súčasti edukačného procesu, nie sú izolované, ani od seba nezávislé. Preto našim cieľom je vzdelávať i vychovávať, naučiť žiakov byť dobrými i vzdelanými.

           

 • Strategický a špecifické ciele školy

STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY:

byť školou:

 • zážitkovou
 • environmentálnou, podporujúcou šport a zdravie
 • občianskou a otvorenou

ŠPECIFICKÉ CIELE ŠKOLY:

 • Vo vzťahu k pedagogickým, odborným a ostatným zamestnancom školy:

Motivovať všetkých zamestnancov školy tak, aby sa identifikovali s cieľmi školy. Vytvárať priaznivú a pozitívnu klímu školy, a to na základe vytvárania dobrých pracovných, medziľudských vzťahov, vzájomnej dôvery, spolupráce, ale aj vysokého stupňa kontroly a zodpovednosti. V oblasti výchovy a vzdelávania hľadať nové formy a metódy práce s aplikovaním alternatívnych prvkov, ktoré by viedli k obohacovaniu pedagogického procesu s cieľom zvýšenia záujmu žiakov o učenie sa, ako aj samotnej kvality výstupu. Naďalej realizovať všetky, už tradičné aktivity školy. V riadení uplatňovať racionálny prístup založený na pravidlách, v ktorých časť právomocí a povinností za chod školy preberá každý učiteľ, resp. zamestnanec (delegovanie zodpovednosti), súčasne ponechať pedagogickým a odborným zamestnancom vlastný tvorivý priestor.

 • Vo vzťahu k žiakom:

Žiakov učiť, nie kontrolovať, či sa naučili, pretože nielen výsledky, ale celkový proces učenia je dôležitý. Motivovať žiakov k dosahovaniu dobrých vzdelávacích výsledkov a aktivite v škole rôznymi bonusmi v podobe pochvál a odmien, no súčasne nebyť vo vzťahu k žiakom benevolentní. Delegovať právomoc na žiakov, učiť ich byť pri rozhodovaní – viesť žiakov tak, aby dokázali prijímať rozhodnutia a za prijaté rozhodnutie dokázali niesť zodpovednosť.

 • Vo vzťahu k rodičom:

Pokračovať v snahe o ešte väčšiu zainteresovanosť rodičov na dianí v škole a jej ďalšom  formovaní. Za týmto cieľom bude potrebné zlepšiť nielen priamy osobný kontakt, komunikáciu s rodičmi, ale dôraz klásť naďalej predovšetkým na výraznejšiu propagáciu školy smerom k verejnosti. Dôležitá bude aj priama zainteresovanosť rodičov na aktivitách školy – kultúrne, športové, spoločenské podujatia… Všetky výchovné problémy so žiakmi riešiť vždy priamo a v prvom rade s rodičmi.

 

 

 

                                                                                              Mgr. Júlia Čurillová