MZ 0. – 2. ročník Mgr. Andrea Jankovičová

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

 • Sprievodca školským rokom 2022/2023
 • Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2022/2023
 • Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2021/2022
 • Školský vzdelávací program
 • Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
 • Učebné osnovy pre 1. cyklus
 • Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja digitálnej gramotnosti

 

Hlavným cieľom je vytvoriť príjemné prostredie, ktoré prináša žiakom radosť z učenia, rozvíja ich tvorivosť, talent, učí ich vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy a spája ich s bežným životom.

 

Všeobecné úlohy a ciele:

 • skvalitňovať úroveň vedomostí žiakov,
 • uplatňovať individuálny prístup k žiakom,
 • využívať kladnú motiváciu a navodzovať priaznivú atmosféru v triede,
 • zavádzať nové metódy a formy práce so žiakmi,
 • zvyšovať kvalitu čitateľských schopností,
 • zlepšovať ústny a písomný prejav žiakov,
 • uplatňovať učebné plány, osnovy, štandardy, tematické výchovno-vzdelávacie plány, štátny a školský vzdelávací program,
 • dodržiavať plnenie prierezových tém v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
 • prierezové témy realizovať formou celodenných kurzov.

 Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch:

Slovenský jazyk a literatúra

 • rozvoj slovnej zásoby
 • čítanie s porozumením
 • čitateľská gramotnosť
 • zdokonaľovanie techniky čítania a písania
 • rozvoj komunikačných kompetencií a zručností
 • dbať na správny úchyt pera, sklon a presné tvary písmen
 • dbať na správne sedenie pri písaní, aby bola dostatočná výška hlavy od zošitov
 • zlepšiť úhľadnosť písma
 • zamerať sa na presný odpis a prepis textu
 • upevňovanie a precvičovanie učiva so slaboprospievajúcimi žiakmi

 

Matematika

 • osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky
 • pracovať s prirodzenými číslami
 • objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich
 • logické myslenie
 • samostatnosť a tvorivosť
 • základy finančnej gramotnosti
 • matematická gramotnosť
 • používať matematiku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života

 

Prvouka

 • hrať rôzne tvorivé, motivačné a didaktické hry, ktoré by vzbudili u žiakov záujem o daný predmet
 • využívať dostatočný počet názorných a praktických didaktických pomôcok
 • cez vychádzky sa oboznámiť s okolím školy a blízkeho okolia
 • chápanie meniacej sa prírody
 • vzťah a ochrana prírody a životného prostredia

 

Výtvarná výchova

 • estetické osvojenie skutočnosti
 • estetické vnímanie, cítenie a vnímanie farieb
 • rozvoj vkusu a chápanie umenia
 • rozvoj predstavivosti a fantázie

Telesná výchova

 • zdravý životný štýl
 • správne držanie tela a pozitívny postoj k vlastnému zdraviu
 • zásady hygieny a bezpečného správania počas TV činnosti
 • rozvíjanie pohybových schopností pre optimálny rozvoj zdravotnej telesnej zdatnosti
 • zásady fair – play, kultúrne správanie, kolektívne športy a súťaže

Hudobná výchova

 • estetické vnímanie hudby a počúvanie hudby
 • regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory
 • rozvíjanie emocionálneho sveta a hudobný vkus žiaka

Etická výchova/ Náboženská výchova

 • etické postoje, prosociálne správanie
 • pochopenie vlastnej identity
 • morálne a duchovné hodnoty
 • pozitívny vzťah k životu
 • prosociálne správanie v rodine i v žiackom kolektíve
 • postoj k osvojeným zásadám
 • ľudské práva

 

Návrh Plánu plnenia úloh a  aktivít MZ pre školský rok 2022/2023

a iných webových sídlach, v printových a aprintových médiách

 • poskytnutie príspevkov do školského časopisu „Táborisko“
 • využívanie didaktických pomôcok a metodických materiálov
 • aktuality z odbornej tlače s pedagogickou tematikou, webináre,…
 • príprava a realizácia triednych aktívov
 • realizácia Individuálnych programov učiteľa, zameraných na plnenie jednej prierezovej témy alebo jednej problematiky na báze dobrovoľnosti