MZ 0.-2. ročník

Mgr. Andrea Jankovičová

Východiská  MZ :

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

 1. Sprievodca školským rokom 2020/2021
 2. Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2020/2021
 3. Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2019/2020
 4. Štátny a školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1
 5. Inovovaný školský vzdelávací program
 6. Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
 7. Dodatok č. 16 k ŠkVP
 8. Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti
 9. Plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti
 10. Plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti
 11. Plán aktivít na podporu rozvoja digitálnej gramotnosti

Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch

Slovenský jazyk a literatúra

 • rozvoj slovnej zásoby
 • čítanie s porozumením
 • čitateľská gramotnosť
 • zdokonaľovanie techniky čítania a písania, pohotovosť a rýchlosť čítania
 • rozvoj komunikačných kompetencií a zručností
 • dbať na správny úchyt pera, sklon a presné tvary písmen
 • dbať na správne sedenie pri písaní, aby bola dostatočná výška hlavy od zošitov
 • zlepšiť úhľadnosť písma
 • zamerať sa na presný odpis a prepis textu
 • upevňovanie a precvičovanie učiva so slaboprospievajúcimi žiakmi

Matematika

 • osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky
 • pracovať s prirodzenými číslami
 • objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich
 • logické myslenie
 • samostatnosť a tvorivosť
 • základy finančnej gramotnosti
 • matematická gramotnosť
 • používať matematiku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života

Prvouka

 • hrať rôzne tvorivé, motivačné a didaktické hry, ktoré by vzbudili u žiakov záujem o daný predmet
 • využívať dostatočný počet názorných a praktických didaktických pomôcok
 • cez vychádzky sa oboznámiť s okolím školy a blízkeho okolia
 • chápanie meniacej sa prírody
 • vzťah a ochrana prírody a životného prostredia

Výtvarná výchova

 • estetické osvojenie skutočnosti
 • estetické vnímanie, cítenie a vnímanie farieb
 • rozvoj vkusu a chápanie umenia
 • rozvoj predstavivosti a fantázie

Pracovné vyučovanie

 • rozvoj pracovných návykov, vedomostí a zručností
 • dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci
 • výchova k zodpovednosti za životné prostredie
 • spoznávanie základných vlastností materiálov a možností ich použitia v praxi
 • spoznávať ľudové tradície, remeslá
 • pripravovať pre žiakov praktické činnosti bežného života: skrášľovať okolie školy

Telesná výchova

 • zdravý životný štýl
 • správne držanie tela a pozitívny postoj k vlastnému zdraviu
 • zásady hygieny a bezpečného správania počas TV činnosti
 • rozvíjanie pohybových schopností pre optimálny rozvoj zdravotnej telesnej zdatnosti
 • zásady fair – play, kultúrne správanie, kolektívne športy a súťaže

Hudobná výchova

 • estetické vnímanie hudby a počúvanie hudby
 • regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory
 • rozvíjanie emocionálneho sveta a hudobný vkus žiaka

Etická výchova/ Náboženská výchova

 • etické postoje, prosociálne správanie
 • pochopenie vlastnej identity
 • morálne a duchovné hodnoty
 • pozitívny vzťah k životu
 • prosociálne správanie v rodine i v žiackom kolektíve
 • postoj k osvojeným zásadám
 • ľudské práva

Obsah činnosti MZ

Obsah činnosti MZ sa člení podľa jednotlivých funkcií, ktoré plní :

 1. v oblasti riadenia a organizácie :
 • vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety v každom ročníku
 • uplatňovať ŠVP, iŠkVP, osnovy, štandardy vo výchovno-vzdelávacom procese
 • v záujme zlepšenia metodických postupov pri vyučovaní uskutočňovať vzájomné konzultácie
 • výmena pedagogických skúseností
 • venovať zvýšenú pozornosť pedagogickej diagnostike žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných tried, rešpektovať ich obmedzenia, ktoré sú podmienené ich postihnutím. Výchovno-vzdelávacie problémy konzultovať so špec. pedagógom, psychológom
 • realizovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej, matematickej, prírodovednej a digitálnej gramotnosti
 • zvyšovať kvalitu čitateľských schopností
 • venovať pozornosť slabšie prospievajúcim žiakom
 • organizovať celodenné kurzy pre žiakov zamerané na prierezové témy : environmentálna výchova a zdravý životný štýl, ochrana života a zdravia, finančná gramotnosť, mediálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, multikultúrna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj a dopravná výchova
 • organizovať žiacke súťaže , zapájať sa do rôznych súťaží
 • rozšíriť formy spolupráce s rodičmi žiakov školy
 1. v oblasti kontroly a hodnotenia :
 • tvoriť didaktické testy, pomôcky, metodické, pracovné a kontrolné materiály
 • sledovať čitateľskú gramotnosť, čitateľské kompetencie žiakov, formovať ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry
 • kontrolovať a analyzovať dosiahnuté výsledky vedomostí, zručností a návyky žiakov, pripraviť a vyhodnotiť polročné a záverečné písomné práce zo SJL a MAT
 • pravidelne kontrolovať plnenie pridelených úloh
 1. v oblasti vzdelávania :
 • zúčastňovať sa na podujatiach metodicko – odborného charakteru
 • rozširovať si poznatky štúdiom odbornej pedagogickej literatúry
 • zapojiť sa do kontinuálneho vzdelávania podľa navrhovaných plánov vzdelávania, pričom výstupy vzdelávaní budú využívané ako edukačný materiál pre ostatných vyučujúcich
 • sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích programoch
 • podľa možnosti zvyšovať kompetenciu učiteľov v oblasti využívania IKT vo vzdelávaní žiakov
 • rozvíjať sociálne, etické a estetické vnímanie sveta
 • podporovať originálne nápady, tvorivé myslenie a aktivitu
 • zapájať sa do výtvarných, športových a iných súťaží podľa aktuálnej ponuky
 • klásť dôraz na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti
 • formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať aktivity v čitateľských zručnostiach
 • prezentovať dosiahnuté výsledky / web stránka školy, časopis Táborisko,… /

Rozdelenie úloh členom MZ

a iných webových sídlach, v printových a aprintových médiách

 • poskytnutie príspevkov do školského časopisu „Táborisko“
 • využívanie didaktických pomôcok a metodických materiálov
 • aktuality z odbornej tlače s pedagogickou tematikou, webináre,…
 • príprava a realizácia triednych aktívov
 • realizácia Individuálnych programov učiteľa, zameraných na plnenie jednej prierezovej témy alebo jednej problematiky
 • realizovať ročníkové práce žiakov: projektová práca

Z: všetci, priebežne počas celého školského roka