MZ 0.-2. ročník

Mgr. Andrea Jankovičová

Východiská  MZ :

 

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

 

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok  2019/2020

 

Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2019/2020

 

Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok  2018/2019

 

Štátny a školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

 

Inovovaný školský vzdelávací program

 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti

 

Plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti

 

Plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti

 

Plán aktivít na podporu rozvoja digitálnej  gramotnosti

 

Rozdelenie úloh členom MZ

a iných webových sídlach, v printových a aprintových médiách

 • poskytnutie príspevkov do školského časopisu „Táborisko“
 • využívanie didaktických pomôcok a metodických materiálov
 • aktuality z odbornej tlače s pedagogickou tematikou
 • príprava a realizácia triednych aktívov
 • realizovať rôzne aktivity pre žiakov a pedagógov pri príležitosti Roku Milana Rastislava Štefánika
 • pripomenúť si 100. výročie vzniku Slovenského divadla v súvislosti s vyhlásením roka 2020 za Rok slovenského divadla
 • realizácia Individuálnych programov učiteľa, zameraných na plnenie jednej prierezovej témy alebo jednej problematiky
 • v mesiacoch marec – apríl 2020 realizovať ročníkové práce žiakov: projektová práca

 

Z: všetci, pribežne počas celého školského roka

 

September

 • kontrola a aktualizácia tematicko-vzdelávacích plánov podľa inovovaného ŠkVP

Z:      všetci

 • opätovné zapojenie do projektu „Záložka do knihy spája školy“

Z:      PaedDr. Ružena Kočišová

 • „Európsky týždeň športu“ v rámci propagácie zdravého životného štýlu a boja proti obezite zapojiť sa do V. ročníka športového podujatia Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe „Cvičím, cvičíš, cvičíme, …!“

Z:      Mgr. Štefánia Tkáčiková         , PaedDr. Ružena Kočišová

 • „Európsky deň jazykov“(26.9.2018) aktivita  zameraná  na  rozširovanie informovanosti o jazykovej rozmanitosti

Z:      Mgr. Štefánia Tkáčiková, Mgr. Andrea Jankovičová

Stretnutie a aktivita pre učiteľov

 • Oboznámenie s projektom „ Mama, oci, skúsme to spolu! “,- špec. pedegóg

Z:      vedúca MZ

Október

Vzdelávanie  pre učiteľov

 • Metodický deň učiteľov organizovaný Školským úradom v Smižanoch
 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Z:      Mgr. Andrea Jankovičová, Mgr. Martina Mrovčáková

November

 • Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Ochrana života a zdravia

Interné vzdelávanie učiteľov

–     Naratívne kompetencie detí v slovenskom jazyku – učíme deti slovenčinu a komunikáciu – projekt  realizovaný  v nultom ročníku „Učíme sa spolu“  –

Z:      Mgr. Ivana Guzová, Mgr. Andrea Jankovičová

December

 • Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Mediálna výchova – „Mikuláš“

Z:      triedni učitelia

 • „Vianočná akadémia“ – príprava a realizácia školskej vianočnej akadémie. 

Z:      triedni učitelia

Január

 • Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Regionálna výchova a ľudová kultúra

Február

 • Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Finančná gramotnosť vychádzajúci z Národného štandardu finančnej gramotnosti

Z:        koordinátor finančnej gramotnosti, triedni učitelia

Interné vzdelávanie učiteľov

 • Hravá informatika – didaktické hry, metodika programovania

Z:      Mgr. Andrea Saxová      

Marec

Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Interné vzdelávanie učiteľov

 • Stretnutie so špeciálnym pedagógom – téma podľa potreby

Z:      vedúca MZ

Apríl

Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Multikultúrna výchova

Interné vzdelávanie učiteľov

 • Komentovaná hodina

Z:      Mgr. Martina Holečková

 

Máj

Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Osobnostný a sociálny rozvoj

 • „Vitajte!“ – deň otvorených dverí školy pre rodičov a priateľov školy

Z:      triedni učitelia      

Aktivita pre učiteľov

 • „ Tvorivé dielne “ – výroba prezenčných predmetov školy

Jún

 • Celodenný kurz zameraný na prierezovú tému Dopravná výchova

Z:      Mgr. Lenka Kubíková, Mgr. Viera Pitoráková    

 • Školský výlet

Z:      triedni učitelia

 • Zhodnotenie celoročnej práce a plnenia plánov MZ v školskom roku 2019/2020

Z:      Mgr. Andrea Jankovičová

 • návrhy a príprava plánu práce na nasledujúci školský rok

Z:      všetci