MZ 1. – 2. ročník Mgr. Andrea Jankovičová

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

 

 1. Sprievodca školským rokom 2023/2024

 

 1. Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2022/2023

 

 1. Školský vzdelávací program

 

 1. Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

 1. Učebné osnovy pre 1. cyklus

 

 1. Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti

 

 1. Plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti

 

 1. Plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti

 

 1. Plán aktivít na podporu rozvoja digitálnej gramotnosti

 

 1. Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2023/2024

 

 1. Hlavné a všeobecné úlohy a ciele MZ

Hlavným cieľom je vytvoriť príjemné prostredie, ktoré prináša žiakom radosť z učenia, rozvíja ich tvorivosť, talent, učí ich vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy a spája ich s bežným životom.

 

Všeobecné úlohy a ciele:

 • skvalitňovať úroveň vedomostí žiakov,
 • uplatňovať individuálny prístup k žiakom,
 • využívať kladnú motiváciu a navodzovať priaznivú atmosféru v triede,
 • zavádzať nové metódy a formy práce so žiakmi,
 • zvyšovať kvalitu čitateľských schopností,
 • zlepšovať ústny a písomný prejav žiakov,
 • uplatňovať učebné plány, osnovy, štandardy, tematické výchovno-vzdelávacie plány, štátny a školský vzdelávací program,
 • dodržiavať plnenie prierezových tém v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
 • prierezové témy realizovať formou celodenných kurzov.

 

Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch:

Slovenský jazyk a literatúra

 • rozvoj slovnej zásoby
 • čítanie s porozumením
 • čitateľská gramotnosť
 • zdokonaľovanie techniky čítania a písania
 • rozvoj komunikačných kompetencií a zručností
 • dbať na správny úchyt pera, sklon a presné tvary písmen
 • dbať na správne sedenie pri písaní, aby bola dostatočná výška hlavy od zošitov
 • zlepšiť úhľadnosť písma
 • zamerať sa na presný odpis a prepis textu
 • upevňovanie a precvičovanie učiva so slaboprospievajúcimi žiakmi

 

Matematika

 

 • osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky
 • pracovať s prirodzenými číslami
 • objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich
 • logické myslenie
 • samostatnosť a tvorivosť
 • základy finančnej gramotnosti
 • matematická gramotnosť
 • používať matematiku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života

 

Prvouka:

 

 • hrať rôzne tvorivé, motivačné a didaktické hry, ktoré by vzbudili u žiakov záujem o daný predmet
 • využívať dostatočný počet názorných a praktických didaktických pomôcok
 • cez vychádzky sa oboznámiť s okolím školy a blízkeho okolia
 • chápanie meniacej sa prírody
 • vzťah a ochrana prírody a životného prostredia

 

Človek a spoločnosť:

 

 • argumentovať na základe vlastnej skúsenosti
 • pomenúvať svoje predstavy o starostlivosti o životné prostredie
 • pomenúvať pravidlá a rozumieť ich významu
 • orientácia v okolí školy

 

 

Výtvarná výchova

 

 • estetické osvojenie skutočnosti
 • estetické vnímanie, cítenie a vnímanie farieb
 • rozvoj vkusu a chápanie umenia
 • rozvoj predstavivosti a fantázie

Telesná a športová výchova

 • zdravý životný štýl
 • správne držanie tela a pozitívny postoj k vlastnému zdraviu
 • zásady hygieny a bezpečného správania počas TV činnosti
 • rozvíjanie pohybových schopností pre optimálny rozvoj zdravotnej telesnej zdatnosti
 • zásady fair – play, kultúrne správanie, kolektívne športy a súťaže

 

Hudobná výchova

 • estetické vnímanie hudby a počúvanie hudby
 • regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory
 • rozvíjanie emocionálneho sveta a hudobný vkus žiaka

Etická výchova/ Náboženská výchova

 • etické postoje, prosociálne správanie
 • pochopenie vlastnej identity
 • morálne a duchovné hodnoty
 • pozitívny vzťah k životu
 • prosociálne správanie v rodine i v žiackom kolektíve
 • postoj k osvojeným zásadám
 • ľudské práva

 

Návrh Plánu plnenia úloh a  aktivít MZ pre školský rok 2023/2024

a iných webových sídlach, v printových a aprintových médiách

 • poskytnutie príspevkov do školského časopisu „Táborisko“
 • tvorba a využívanie didaktických pomôcok a metodických materiálov
 • aktuality z odbornej tlače s pedagogickou tematikou, vzdelávania, webináre,…
 • príprava a realizácia triednych aktívov
 • realizácia Individuálnych programov učiteľa, zameraných na plnenie jednej prierezovej témy alebo jednej problematiky na báze dobrovoľnosti

 

Z: všetci, priebežne počas celého školského roka

 

 

Počas celého školského roka 2023/2024 

– sa budú plniť úlohy a ciele Plánov čitateľskej, finančnej, matematickej, digitálnej a prírodovednej gramotnosti podľa potreby ako blokové vyučovanie alebo budú zapracované do výchovno-vzdelávacieho procesu priebežne,

– zapájať sa do výtvarných, športových a iných súťaží podľa ponuky,

– vzájomné hospitácie,

– aktualizačné, inovačné vzdelávania, webináre,…