Školský poriadok.pdf

Organizačný poriadok.pdf

Boj proti korupcii.pdf

Zoznam vnútorných smerníc.pdf

Vnútorný predpis k podávaniu preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov