Základná škola v Bystranoch je zapojená do Národného projektu „Škola otvorená všetkým“

O projekte

Národný projekt Škola otvorená všetkým (ŠOV) sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Národný projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ciele projektu

Cieľom projektu je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Projekt ŠOV nadväzuje na výsledky troch predchádzajúcich národných projektov pod taktovkou MPC (MRK, MRK2, PRINED) a jeho jedinečnosť spočíva vo vytvorení efektívneho modelu spolupráce viacerých zložiek vzdelávacieho systému: t. j. podpora a vzájomná spolupráca pedagógov a odborných zamestnancov materských a základných škôl vrátane pedagogických asistentov, odborných zamestnancov z CPPPaP, ako aj učiteľov zabezpečujúcich neformálne vzdelávanie detí predškolského veku mimo vzdelávacieho systému spolu s ich tútormi (rodičia týchto detí).

 

Aktivity realizované v rámci projektu:

Aktivita 1: Implementácia modelu inkluzívneho vzdelávania v prostredí MŠ a podpora neformálneho vzdelávania (06/16 – 08/19)

Aktivita 2: Implementácia pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania v ZŠ (06/16 – 08/19)

Aktivita 3: Zvyšovanie kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov (07/16 – 09/19)

Aktivita 4: Didaktická a materiálna podpora projektových aktivít, webové stránky, evalvácia a konferencie (09/16 – 09/19)