ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 053 62 BYSTRANY 13

V zmysle §84 ods.1 zákona NR SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré
zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných
zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú
s nástupom od 01.03.2024

Voľné pracovné miesto
Pozícia: Školský psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, 053 62 Bystrany 13
Kontakt: č.tel. 0918543990

email: riaditel@zsbystrany.sk

Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, školský psychológ spĺňajúci kvalifikačné
predpoklady podľa Prílohy č.11 k Vyhláške MŠVVaŠ SR č.173/2023 Z.z.
Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (minimálne 1240,00 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných
rokov).
Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť

2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Doklady je možné poslať e-mailom, poštou, resp. doniesť osobne do 16.02.2024 do 13.00
hod. na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Mgr. Matej Mikula
riaditeľ školy