MZ pre špeciálne triedy

Mgr. Marcela Gardošíková

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

 • Sprievodca školským rokom 2022/2023
 • Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2022/2023
 • Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2021/2022
 • Štátny vzdelávací program
 • Školský vzdelávací program
 • Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie
 • Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja digitálnej gramotnosti

 

Hlavným cieľom je vytvoriť príjemné prostredie, ktoré prináša žiakom radosť z učenia, nabádať ich tvorivosti, zodpovednosti, učiť ich vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy, ktoré sú dôležité pre ich bežný život.

 

Všeobecné úlohy a ciele:

 • skvalitňovať úroveň vedomostí žiakov,
 • uplatňovať individuálny prístup k žiakom,
 • využívať kladnú motiváciu a navodzovať priaznivú atmosféru v triede,
 • zavádzať nové metódy a formy práce so žiakmi,
 • zvyšovať kvalitu čitateľských schopností,
 • zlepšovať ústny a písomný prejavov žiakov,
 • uplatňovať učebné plány, osnovy, štandardy, tematické výchovno-vzdelávacie plány, štátny a školský vzdelávací program,
 • dodržiavať plnenie prierezových tém v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
 • prierezové témy realizovať formou celodenných kurzov.

 

Návrh Plánu plnenia úloh a  aktivít MZ pre školský rok 2022/2023

a iných webových sídlach, v printových a aprintových médiách

 • poskytnutie príspevkov do školského časopisu „Táborisko“
 • využívanie didaktických pomôcok a metodických materiálov
 • aktuality z odbornej tlače s pedagogickou tematikou, webináre,…
 • realizácia Individuálnych programov učiteľa, zameraných na plnenie jednej prierezovej témy alebo jednej problematiky na báze dobrovoľnosti