MZ pre špeciálne triedy   

Mgr. Marcela Gardošíková

Plán práce MZ vychádza z :

 

 • Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2019/2020
 • Z metodických usmernení MŠVVaŠ SR, ŠSR, ŠPÚ
 • Štátneho vzdelávacieho programu
 • Školského vzdelávacieho programu
 • Plánu aktivít na školský rok 2019/2020
 • Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie
 • Z minuloročného plánu MZ

Všeobecné ciele MZ pre školský rok 2019/2020

 • Vo výchovno – vzdelávacom procese v 1. – 4. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1.9.2016
 • Vo výchovno – vzdelávacom procese v 5. – 9. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1.9.2016
 • Pri hodnotení a klasifikácii postupovať podľa metodických pokynov č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a podľa školského vzdelávacieho programu

Hlavné ciele MZ pre školský rok 2019/2020

Hlavné ciele MZ pre školský rok sú zamerané na pedagogických zamestnancov:

 • Interné vzdelávanie PZ vedúce k skvalitňovaniu prípravy na vyučovanie
 • Skvalitňovanie vyučovania PZ (efektívnosť práce vo vyučovacom procese
 • Tvorivosť PZ
 • Sebavzdelávanie a sebazdokonaľovanie PZ
 • Zvyšovanie odbornej úrovne práce PZ
 • Monitorovanie a hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov
 • Identifikovanie silných a slabých stránok výchovno – vzdelávacej činnosti PZ
 • Skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom kritickej sebareflexie
 • Realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií PZ

Aktivity MZ pre školský rok 2019/2020

 • Ročníkové projekty – na báze dobrovoľnosti

Zodp.:  všetci

 • Individuálny program učiteľa – na báze dobrovoľnosti

Zodp.:  všetci

 • v mesiacoch marec-apríl 2020 realizovať ročníkové práce žiakov: projektová práca – samostatne každý žiak (s pomocou TU, PZ, OZ, rodiča …) z vybraného učiva ľubovoľného predmetu. Projekty v závere mesiaca apríl prezentovať pred triedou, triedny víťaz postúpi do celoškolského kola, ktoré sa bude konať osobitne pre žiakov 1.-4.roč. a 5.-8.roč. školy (špeciálne triedy sa môžu zapojiť na báze dobrovoľnosti) v mesiaci máji 2020 pred porotou určenou riaditeľkou školy v učebni IKT

Zodp.: všetci

 • Tvorivá dielňa pre PZ zameraná na skvalitňovanie prípravy na vyučovanie

Zodp.: Mgr. Gardošíková

 • Komentovaná hodina

Zodp.: PaedDr. Staňová

 • Tvorivá dielňa pre PZ zameraná na skvalitňovanie prípravy na vyučovanie

Zodp.: Ing. Kozáková

 • Nové metódy a formy vo vyučovaní – vzájomná výmena názorov a skúsenosti z praxe

Zodp.: všetci

 • Interné školenie metodičky z ROCEPO

Zodp.: Ved. MZ, všetci

 • Opätovné zapojenie do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“

Zodp.: všetci

 • Zapojenie do projektu „Európsky týždeň v športe“

Zodp.: všetci

 • Rok 2020 je vyhlásený za Rok slovenského divadla. Zrealizovať návštevu slovenského divadla

Zodp. Vedúca MZ a všetci