MZ pre špeciálne triedy

Mgr. Marcela Gardošíková

Plán práce MZ vychádza z :

 • Sprievodca školským rokom 2020/2021
 • Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2020/2021
 • Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2019/2020
 • Štátny vzdelávací program
 • Školsky vzdelávací program
 • Dodatok č. 16 k Šk VP
 • Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR, ŠSR, ŠPÚ
 • Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie
 • Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti
 • Plán aktivít na podporu rozvoja digitálnej gramotnosti

Všeobecné ciele MZ pre školský rok 2020/2021

 • Vo výchovno – vzdelávacom procese v 2. – 4. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1.9.2016
 • Vo výchovno – vzdelávacom procese v 5. – 9. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1.9.2016
 • Pri hodnotení a klasifikácii postupovať podľa metodických pokynov č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie a podľa školského vzdelávacieho programu

Hlavné ciele MZ pre školský rok 2020/2021

Hlavné ciele MZ pre školský rok sú zamerané na pedagogických zamestnancov:

 • Interné vzdelávanie PZ vedúce k skvalitňovaniu prípravy na vyučovanie
 • Skvalitňovanie vyučovania PZ (efektívnosť práce vo vyučovacom procese
 • Tvorivosť PZ
 • Sebavzdelávanie a sebazdokonaľovanie PZ
 • Zvyšovanie odbornej úrovne práce PZ
 • Monitorovanie a hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov
 • Identifikovanie silných a slabých stránok výchovno – vzdelávacej činnosti PZ
 • Skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom kritickej sebareflexie
 • Realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií PZ