Základná škola, Bystrany 13,  053 62 Bystrany

je v školskom roku 2023/2024 v súlade so zákonom 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom aktualizačného vzdelávania:

 

Názov vzdelávacieho programu: Zážitkové učenie s využitím formatívneho hodnotenia na

hodine hudobnej výchovy (otvorená hodina)

Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: prezenčná

Rozsah vzdelávania: 2 hodiny

Dátum konania: 23.05.2024

Vyhodnotenie spätnoväzbových hárkov pre účastníkov vzdelávania:

Hodnotiaca stupnica

hodnota 5 – úplne súhlasím

hodnota 4 – súhlasím

hodnota 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím

hodnota 2 – nesúhlasím

hodnota 1 – úplne nesúhlasím

 

Do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označte ten stĺpec, ktorý vystihuje mieru Vášho súhlasu so vzdelávaním v oblasti, ktorej ste boli účastník dňa 23.05.2024.

 

 

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

1

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

 

 

 

 

19

2

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

 

 

 

 

19

3

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

 

 

 

 

19

4

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

 

 

 

 

19

5

Lektor bol  veľmi dobre pripravený.

 

 

 

 

19

6

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.

 

 

 

 

19

7

Mali sme k dispozícií podporné materiály.

 

 

 

 

19

8

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej

Praxi.

 

 

 

 

19

9

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej

pedagogickej praxi.

 

 

 

 

19

10

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita

mojej pedagogickej praxe.

 

 

 

 

19

 

 Čo považujete za tri silné stránky absolvovaného vzdelávania:

 • pripravenosť lektora
 • striedanie aktivít a ich využiteľnosť v praxi
 • formatívne hodnotenie

 

19.04.2024 Celodenný metodický deň – pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnili týchto aktualizačných vzdelávaní: 

 • Uvádzanie kurikulárnej reformy do praxe
 • Tajomný život podzemia
 • Múzeum špeciálneho školstva. Spišské múzeum v Levoči (O levočskej bielej panej). Historická radnica v Levoči
 • Potulky mestom Košice
 • Výstava hudobných nástrojov. Hlasová výchova v ZŠ
 • Tunel Branisko
 • Expresívne tvorenie. Tvorivé dielne
 • Pohybový rozvoj dieťaťa
 • Formatívne hodnotenie. Personalizované vyučovanie z pohľadu formatívneho hodnotenia
 • Hudobná výchova hrou. Všetci sme muzikanti
 • Poruchy správania a pozornosti, ADHD. Grafomotorika pre prácu s rodičom
 • Artefiletika – emócie a farby. Vyfarbi sa
 • Kybernetická bezpečnosť v praxi
 • Exkurzia po pamiatkach Spišskej Novej Vsi. Poznávanie regionálnej historickej spisby
 • Prírodovedná expozícia Na prechádzke prírodou
 • Sovy – tajomní lovci
 • Ako sa hrať a učiť zároveň (tvorba vlastných hier). Myslenie a práca s informáciami. Interaktívne a zážitkové vzdelávanie tém – kritické myslenie a práca s informáciami
 • Kreatívne techniky
 • GeoGebra pre začiatočníkov
 • Telesná výchova – ako na telo svižne, moderne a zábavne
 • Inovatívne techniky pri práci so žiakmi so ŠVVP

Názov vzdelávacieho programu: Práca s aplikáciou Edupage, aSc agenda

Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

Forma vzdelávania: prezenčná/dištančná

Rozsah vzdelávania: 4 hodiny

Dátum konania: 04.10.2023

Vyhodnotenie spätnoväzbových  hárkov pre účastníkov vzdelávania:

Hodnotiaca stupnica

hodnota 5 – úplne súhlasím

hodnota 4 – súhlasím

hodnota 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím

hodnota 2 – nesúhlasím

hodnota 1 – úplne nesúhlasím

 

 

 

 

 

Do tabuľky pri jednotlivých oblastiach hodnotenia označte ten stĺpec, ktorý vystihuje mieru Vášho súhlasu so vzdelávaním v oblasti, ktorej ste boli účastník dňa 04.10.2023.

 

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

1

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

 

 

 

4

26

2

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

 

 

 

3

27

3

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

 

 

 

3

27

4

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

 

 

2

5

23

5

Lektor bol  veľmi dobre pripravený.

 

 

 

2

28

6

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.

 

 

2

6

22

7

Mali sme k dispozícií podporné materiály.

1

1

 

5

23

8

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej

Praxi.

 

 

 

1

29

9

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej

pedagogickej praxi.

 

 

 

1

29

10

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita

mojej pedagogickej praxe.

 

 

2

2

26

* z 32 účastníkov AV vrátených 30 spätnoväzbových hárkov

Čo považujete za tri silné stránky absolvovaného vzdelávania:

 • odbornosť, pripravenosť lektora
 • využiteľnosť v praxi
 • získanie nových poznatkov

Dvaja účastníci považujú za slabé stránky absolvovaného vzdelávania:

 • príliš veľká skupina

________________________________________________________________________________________________________

 

Základná škola, Bystrany 13,  053 62 Bystrany

je v školskom roku 2022/2023 v súlade so zákonom 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom aktualizačného vzdelávania:

 1. INTEGRÁCIA vs. INKLÚZIA – osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP

Hodnotiaca stupnica

hodnota 5 – som úplne spokojná/ý

hodnota 4 – som spokojná/ý

hodnota 3 – som skôr spokojná/ý

hodnota 1 – som nespokojná/ý

hodnota 0 – som úplne nespokojná/ý

 

Č. ot.

Otázky pre absolventov AV

Počet odpovedí

5

4

3

2

1

0

1

Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania?

26

8

 

 

 

 

2

Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora?

33

1

 

 

 

 

3

Ste spokojná/ý s prístupom lektorky/lektora k účastníkom vzdelávania?

33

1

 

 

 

 

4

Ako hodnotíte úroveň komunikácie lektorky/lektora s účastníkmi vzdelávania?

34

 

 

 

 

 

5

Ako hodnotíte použité formy vzdelávania? Akú inú formu by ste preferovali, resp. považovali za efektívnejšiu?

31

3

 

 

 

 

6

Ako hodnotíte použité metódy vzdelávania? Akú inú metódu by ste preferovali resp. považovali za efektívnejšiu?

31

3

 

 

 

 

7

Ako hodnotíte dostupnosť a ochotu lektorky/lektora – konzultácie v prípade potreby, elektronická komunikácia a pod.?

30

4

 

 

 

 

8

Ako hodnotíte celkovú časovú dotáciu vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania?

23

11

 

 

 

 

9

Vyhovovala Vám frekvencia vzdelávacích aktivít?

25

9

 

 

 

 

10

Ako hodnotíte komunikáciu lektora s účastníkmi vzdelávania počas vzdelávania?

33

1

 

 

 

 

 

 

Na nasledujúce otázky odpovedali respondenti „áno“/ „nie“ alebo doplnili voľné odpovede.

Číslo

Otázka

Vaša odpoveď

11

Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?

34

12

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

13

Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?

34

14

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

15

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti?

33

16

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

1 NIE – bez uvedenia dôvodov

17

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?

34

18

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

19

Odporučili by ste absolvované vzdelávanie svojim kolegom?

34

20

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

 

 

2. Inovácie v rámci kurikulárnych zmien v rozmanitom prostredí

Hodnotiaca stupnica

hodnota 5 – úplne súhlasím

hodnota 4 – súhlasím

hodnota 3 – ani súhlasím, ani nesúhlasím

hodnota 1 – nesúhlasím

hodnota 0 – úplne nesúhlasím

 

 

 

Č. ot.

Otázky pre absolventov AV

Počet odpovedí

 

Hodnotená oblasť

1

2

3

4

5

1

Vzdelávanie splnilo moje očakávania.

 

 

5

18

13

2

Na vzdelávaní som sa cítil dobre.

 

 

4

17

15

3

Program splnil to, čo bolo sľúbené.

 

1

8

14

13

4

Vzdelávanie bolo hodnotné využitie môjho času.

 

1

4

18

13

5

Lektor bol  veľmi dobre pripravený.

 

 

3

7

26

6

Pracovali sme na zaujímavých zadaniach, aktivitách.

 

3

12

10

11

7

Mali sme k dispozícií podporné materiály.

1

2

4

17

12

8

Získané vedomosti môžem aplikovať vo svojej pedagogickej

Praxi.

 

 

11

9

16

9

Získané vedomosti a zručnosti viem použiť vo svojej

pedagogickej praxi.

 

 

10

10

16

10

Po aplikovaní získaných vedomostí a zručností vzrastie kvalita

mojej pedagogickej praxe.

 

 

13

9

14

* z 39 účastníkov AV vrátených 36 spätnoväzbových hárkov

 

Najčastejšie sa opakujúce  silné stránky absolvovaného vzdelávania:

 • odbornosť, pripravenosť lektorov
 • program splnil to, čo bolo sľúbené
 • vecnosť
 • príklady z praxe
 • využiteľnosť v praxi
 • pohľad na rozdielnosť generácií

Dvaja účastníci považujú za slabé stránky absolvovaného vzdelávania:

 • získané vedomosti nemôžem dostatočne aplikovať vo svojej praxi
 • viac aktivít pre účastníkov vzdelávania

___________________________________________________________________________________________________________

19.04.2023 Celodenný metodický deň – pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnili týchto aktualizačných vzdelávaní: 

 • Dendrologický chodník botanickej záhrady
 • Hospodárska výroba na Spiši
 • Efektívne digitálne nástroje pri výchove a vzdelávaní. Aktivizujúce metódy pre prírodovedné vzdelávanie v základnej škole
 • Programovanie micro:bitov
 • Tvorivé dávanie a dostávanie, výtvarná tvorba Helmuta Bistiku
 • Outdoorové aktivity 2
 • Škola ako priestor na sebarealizáciu učiteľa a žiaka. Spätnoväzbové hodnotenie a práca s chybou
 • Ako na to – tvoríme úlohy pre žiakov. Osem aktivizujúcich metód na úvod hodiny
 • Banský skanzen v Hnilčíku
 • Exkurzia po pamiatkach v meste Spišská Nová Ves
 • Inovatívne digitálne nástroje vo výučbe (SLOVAK VENTURES) + Inkluzívne vyučovanie na 1.stupni ZŠ (Macmillan)
 • Inkluzívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ (Macmillan) + Inovatívne digitálne nástroje vo

výučbe (SLOVAK VENTURES)

 • Rozširovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
 • Problematika ochrany detí pred násilím. Bezpečnosť v on-line priestore
 • Práca pedagogického asistenta s deťmi a žiakmi z MRK 2
 • Neuromotorická nezrelosť. Prehľad diagnostických a terapeutických metód využívaných pri práci s deťmi a mládežou s poruchami učenia, správania, koncentrácie (s praktickými ukážkami