19.04.2023 Celodenný metodický deň – pedagogickí a odborní zamestnanci sa zúčastnili týchto aktualizačných vzdelávaní: 

 • Dendrologický chodník botanickej záhrady
 • Hospodárska výroba na Spiši
 • Efektívne digitálne nástroje pri výchove a vzdelávaní. Aktivizujúce metódy pre prírodovedné vzdelávanie v základnej škole
 • Programovanie micro:bitov
 • Tvorivé dávanie a dostávanie, výtvarná tvorba Helmuta Bistiku
 • Outdoorové aktivity 2
 • Škola ako priestor na sebarealizáciu učiteľa a žiaka. Spätnoväzbové hodnotenie a práca s chybou
 • Ako na to – tvoríme úlohy pre žiakov. Osem aktivizujúcich metód na úvod hodiny
 • Banský skanzen v Hnilčíku
 • Exkurzia po pamiatkach v meste Spišská Nová Ves
 • Inovatívne digitálne nástroje vo výučbe (SLOVAK VENTURES) + Inkluzívne vyučovanie na 1.stupni ZŠ (Macmillan)
 • Inkluzívne vyučovanie na 1. stupni ZŠ (Macmillan) + Inovatívne digitálne nástroje vo

výučbe (SLOVAK VENTURES)

 • Rozširovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní
 • Problematika ochrany detí pred násilím. Bezpečnosť v on-line priestore
 • Práca pedagogického asistenta s deťmi a žiakmi z MRK 2
 • Neuromotorická nezrelosť. Prehľad diagnostických a terapeutických metód využívaných pri práci s deťmi a mládežou s poruchami učenia, správania, koncentrácie (s praktickými ukážkami)

 

________________________________________________________________________________________________________

 

Základná škola, Bystrany 13,  053 62 Bystrany

je v školskom roku 2022/2023 v súlade so zákonom 138/2019 z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytovateľom aktualizačného vzdelávania:

 1. INTEGRÁCIA vs. INKLÚZIA – osobitosti vzdelávania žiakov so ŠVVP

Hodnotiaca stupnica

hodnota 5 – som úplne spokojná/ý

hodnota 4 – som spokojná/ý

hodnota 3 – som skôr spokojná/ý

hodnota 1 – som nespokojná/ý

hodnota 0 – som úplne nespokojná/ý

 

Č. ot.

Otázky pre absolventov AV

Počet odpovedí

5

4

3

2

1

0

1

Ako hodnotíte obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania?

26

8

 

 

 

 

2

Ako hodnotíte rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora?

33

1

 

 

 

 

3

Ste spokojná/ý s prístupom lektorky/lektora k účastníkom vzdelávania?

33

1

 

 

 

 

4

Ako hodnotíte úroveň komunikácie lektorky/lektora s účastníkmi vzdelávania?

34

 

 

 

 

 

5

Ako hodnotíte použité formy vzdelávania? Akú inú formu by ste preferovali, resp. považovali za efektívnejšiu?

31

3

 

 

 

 

6

Ako hodnotíte použité metódy vzdelávania? Akú inú metódu by ste preferovali resp. považovali za efektívnejšiu?

31

3

 

 

 

 

7

Ako hodnotíte dostupnosť a ochotu lektorky/lektora – konzultácie v prípade potreby, elektronická komunikácia a pod.?

30

4

 

 

 

 

8

Ako hodnotíte celkovú časovú dotáciu vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania?

23

11

 

 

 

 

9

Vyhovovala Vám frekvencia vzdelávacích aktivít?

25

9

 

 

 

 

10

Ako hodnotíte komunikáciu lektora s účastníkmi vzdelávania počas vzdelávania?

33

1

 

 

 

 

 

 

Na nasledujúce otázky odpovedali respondenti „áno“/ „nie“ alebo doplnili voľné odpovede.

Číslo

Otázka

Vaša odpoveď

11

Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?

34

12

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

13

Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?

34

14

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

15

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti?

33

16

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

1 NIE – bez uvedenia dôvodov

17

Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašom ďalšom profesijnom rozvoji?

34

18

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

19

Odporučili by ste absolvované vzdelávanie svojim kolegom?

34

20

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali NIE, môžete uviesť dôvody Vášho hodnotenia:

 

 

 

 

2. Zmeny školského kurikula – kreatívny pedagóg