Na základe rozhodnutia RÚVZ SR v Spišskej Novej Vsi oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom školy, že v dňoch 2.12.2020 – 11.12.2020 vrátane bude prerušené školské vyučovanie na Základnej škole so sídlom v Bystranoch, 053 62 Bystrany č. 13.

 

______________________________________________________________________

Riaditeľstvo Základnej školy so sídlom v Bystranoch na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 oznamuje žiakom a ich rodičom nasledovné skutočnosti: 

 1. V prípade pozitívne testovanej osoby – žiaka, jeho rodiča alebo iných osôb žijúcich spolu v jednej domácnosti, sa podľa vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia vrátane detí nultého až 4. ročníka, ktoré by inak boli povinné navštevovať školu. Rodič túto skutočnosť oznámi lekárovi a tiež škole, optimálne telefonicky a žiak školu nenavštevuje. Zároveň rodič informuje školu, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastní, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie rodič odovzdáva škole potvrdenie od lekára.
 2. V prípade negatívneho výsledku testu je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. Riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č. 16.
 3. V prípade, že sa rodič, zamestnanec alebo iná cudzia osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16, nemôže vstúpiť do vnútorných ani vonkajších priestorov školy. Ministerstvo školstva v tomto prípade odporúča, aby rodič neumiestňoval dieťa do školy 10 kalendárnych dní. Ospravedlnenie týchto vymeškaných hodín dohodne rodič žiaka nultého až 4. roč. s triednym učiteľom v zmysle Rozhodnutia ministra školstva. Po 10 dňoch pri návrate do školy, t.j. 12.11.2020, predloží rodič žiaka vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré mu v ten deň ráno pred vstupom do školy poskytne škola. Bez tohto vyhlásenia nemôže dieťa nastúpiť do školy.
 4. Žiak nultého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu, aj keď je starší ako 10 rokov. Pri vstupe do školy však predloží rodič Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré mu zajtra ráno pred vstupom do školy poskytne škola. Bez tohto vyhlásenia nemôže dieťa nastúpiť do školy.
 5. Zamestnanci základnej školy sú po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 16 z roku 2020 povinní predložiť riaditeľke školy alebo jej zástupcom certifikát o negatívnom výsledku RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19. Inak nemôžu vykonávať svoje pracovné povinnosti.

 Riaditeľstvo základnej školy ďakuje všetkým rodičom za pochopenie a spoluprácu.


—————————————————————————————————————–

 Žiaci 5. – 9. ročníka vrátane špeciálnych tried prechádzajú od 26.10.2020 (pondelok) na dištančnú formu vzdelávania.

——————————————————————————————————————

Úvodné slovo riaditeľky školy

Kvalita školy je optimálne fungovanie procesov na škole, predovšetkým procesov výučby, s ktorými sú spokojní partneri školy. Kvalita školy sa spája tiež s pojmami úroveň školy a úspešnosť školy. Tie by mali byť mierou:

 • spokojnosti partnerov – dobrými vzťahmi medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi, zriaďovateľom,
 • hodnotnosti – aby program školy plne rozvíjal osobnosť žiaka,
 • užitočnosti – aby školský vzdelávací program bol využiteľný v praxi alebo na ďalšie štúdium žiakov,
 • dokonalosti – aby program školy bol primeraný možnostiam žiakov.

 

Poslanie školy (Misia)

     

Poslaním našej školy je vytvoriť v príjemnom prostredí, v atmosfére dôvery, priateľstva, otvorenosti a blízkosti  žiakom priestor pre zážitky úspechu, s rešpektovaním špecifík jednotlivých žiakov, pri dodržaní myšlienky:

„S láskou a rešpektom sprevádzame deti na ich ceste za vzdelaním.”

 

 

 

Vízia školy

Našou víziou je škola, ktorá prináša žiakom radosť z učenia, rozvíja ich tvorivosť i talent, učí ich vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy a spája ich s bežným životom.    

Vychovávame

Č – čestného

L – láskavého

O – odvážneho 

V – vzdelaného

E – empatického

K – kreatívneho

A – aktívneho človeka.

 

Hodnoty školy

                                            Spolupráca:    

pracujeme ako tím a dodržiavame dohody

sme lojálni

                                             Komunikácia:

zdravíme sa, počúvame sa, spoznávame sa a povzbudzujeme sa

                                            Individualizácia:

hľadáme a podporujeme potenciál

                                            Tolerancia:

vzájomne sa uznávame a rešpektujeme

                                            Zodpovednosť:

zodpovedáme za svoju prácu a premýšľame, čo a ako zlepšíme

nebojíme sa urobiť chybu alebo požiadať o pomoc

dodržujeme dohodnuté pravidlá

prijímame dôsledky svojho konania

 

                                             Dôvera:

vytvárame a hľadáme príležitosti pre spoločne strávený čas

konáme s pochopením a otvorene

sústreďujeme sa na to dobré v nás a medzi nami

 

Swot analýza školy

Silné stránky Slabé stránky
 • dobre fungujúci manažment školy
 • podporné programy vzdelávania
 • korektné vzťahy so zriaďovateľom
 • inkluzívny tím
 • spolupráca s SCŠPP a SCPPaP
 • estetické školské prostredie
 • záujem učiteľov o ďalší profesijný rozvoj
 • relaxačná miestnosť – SNOEZELEN, multifunkčné ihrisko, zelená telocvičňa, EKO učebňa
 • tvorba grantových žiadostí
 • funkčný ŠkVP
 • prezentácia školy na verejnosti
 • tradičné podujatia školy
 • organizovanie rôznorodých aktivít
     

 • chýbajúci ŠKD
 • chýbajúca školská jedáleň
 • chýbajúca telocvičňa
 • nedostatok učební, odborných učební
 • migrácia žiakov do zahraničia
 • disciplína žiakov
 • nízka úroveň spolupráce medzi rodičmi a školou

 

Príležitosti Ohrozenia
 • odstrániť dvojzmennú prevádzku
 • dobudovať učebne, odborné učebne, telocvičňu, školskú jedáleň
 • zriadiť ŠKD
 • rozvíjať mimoškolskú činnosť
 • spolupráca s komunitným centrom
 • spolupráca s rodičmi žiakov
 • zvýšiť počet členov inkluzívneho tímu
 • organizovať viac spoločných aktivít pre zamestnancov
 • ďalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie pedagogickej odbornosti
 • spolupráca s podobnými školami v okolí, výmena pedagogických skúsenosti
 • možná spolupráca s družobnými zahraničnými školami
 • spolupráca s podnikateľmi, sponzormi, mimovládnymi a inými organizáciami v obci i mimo nej
 • tvorba projektov, získavanie grantov
     

 • syndróm vyhorenia  učiteľov
 • hrozba znižovania rozpočtu školy
 • nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách
 • nedostatočná predškolská príprava
 • zvyšujúca sa nedisciplinovanosť žiakov
 • nedostatok motivácie žiakov uspieť v osobnom živote

 

 

 

Strategické ciele – špecifické ciele

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES
     

1.      Podporovať individuálne záujmy a schopnosti žiakov.

–          Organizovať pre žiakov záujmové útvary s rôznym zameraním.

Zodp.: PZ, OZ, rodičia               

Termín: október – jún v danom školskom   roku

 

–          Organizovať a priebežne pripravovať  žiakov na súťaže na školskej i postupovej úrovni.

Zodp.: PZ, OZ                    

Termín: priebežne počas školského roka

KONTROLA:

záujmové útvary – záznam o práci v záujmovom útvare, prezentácia prác žiakov, zapojenie žiakov do súťaží podľa aktuálnej ponuky

súťaže – správa o výsledkoch jednotlivých kôl s umiestnením najlepších žiakov, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 

2.      Rozvíjať u žiakov funkčné gramotnosti.

–          Zapájať žiakov do tvorivých aktivít prostredníctvom celodenných kurzov zameraných na prierezové témy a komunikáciu v cudzom jazyku s rozplánovaním sprievodných aktivít na celý školský rok.

Zodp.: PZ, OZ                      

Termín: priebežne počas školského roka

 

–          Pripraviť a realizovať celodenné kurzy zamerané na rozvoj čitateľskej, finančnej, matematickej, digitálnej, prírodovednej gramotnosti s prihliadnutím na medzipredmetové vzťahy.

Zodp.: PZ, OZ                      

Termín: priebežne počas školského roka

 

KONTROLA:

Medzitriedne súťaže v rámci jednotlivých gramotností, správa o činnosti MZ, PK  a správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

     

3.      Zaisťovať účinnú individuálnu starostlivosť žiakom so ŠVVP podľa odporúčaní CPPaP a CŠPP.

Zodp.: inkluzívny tím

Termín: priebežne

 

–          Zvýšiť počet členov inkluzívneho tímu.

Zodp.: vedenie školy

Termín: 2021

 

KONTROLA:

správa o činnosti MZ, PK, koncoročné zhodnotenie vyučujúcich individuálne začlenených žiakov

 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
     

1.      Rozšíriť kapacitu školy.

–          Navýšiť počet učební vrátane odborných učební.

Zodp.: zriaďovateľ, vedenie školy                           

Termín: 2025

 

–          Vybudovať školskú jedáleň.

Zodp.: zriaďovateľ, vedenie školy                           

Termín: 2025

 

–          Realizovať výstavbu telocvične.

Zodp.: zriaďovateľ, vedenie školy                            Termín: 2025

 

KONTROLA:

kolaudácia, otvorenie prevádzky

 

 

Strategické ciele – špecifické ciele

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE Rodina a škola
     

1.   Zavádzať nové a efektívnejšie formy a metódy práce so žiakmi.

–          Zaškoliť učiteľov 2.stupňa a novoprijatých pedagogických zamestnancov na výučbu písma Comenia script.

Zodp.: ZRŠ                             

Termín: II. stupeň – 2023,  novoprijatí   PZ –  priebežne

 

KONTROLA:

Certifikát o oprávnení vyučovať písmo Comenia script

 

2.      Organizovať spoločné podujatia pre zamestnancov školy s cieľom zlepšiť pracovnú klímu.

–          Vytvárať vzájomnú dôveru, úctu, pochopenie a toleranciu spravodlivým hodnotením, pozitívnym príkladom, empatickým správaním, humánnym prístupom a pochopením problémov.

Zodp.: všetci              

Termín: priebežne

 

–          Udržiavať estetickú úroveň interiéru a exteriéru školy.

Zodp.: zamestnanci školy      Termín: priebežne počas školského roka

 

KONTROLA:

správa o činnosti MZ, PK, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

 

     

1.      Zintenzívniť spoluprácu školy a rodiny

–          Pozývať rodičov na školské a mimoškolské akcie.

Zodp.: PZ, OZ                    

Termín: priebežne počas školského roka

 

–          Zaviesť konzultačné hodiny pre rodičov.

Zodp.: PZ, OZ                     

Termín: priebežne počas školského roka

 

–          Zaviesť doučovanie, popoludňajšiu činnosť.

Zodp.: PZ, OZ                    

Termín: priebežne počas školského roka

 

–          Zintenzívniť individuálnu starostlivosť.

Zodp.: PZ, OZ                    

Termín: priebežne počas školského roka

 

–          Zriadiť školskú knižnicu – popoludňajšie čítanie.

Zodp.: PZ, OZ                    

Termín: priebežne počas školského roka

 

KONTROLA:

správa o činnosti MZ, PK, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti