V slávnostný deň odovzdávania vysvedčení sa s našou školou rozlúčili deviataci. V mene celého kolektívu ZŠ Bystrany im prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

________________________________________________________________________________________________________________

Kvalita školy je optimálne fungovanie procesov na škole, predovšetkým procesov výučby, s ktorými sú spokojní partneri školy. Kvalita školy sa spája tiež s pojmami úroveň školy a úspešnosť školy. Tie by mali byť mierou:

 • spokojnosti partnerov – dobrými vzťahmi medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi, zriaďovateľom,
 • hodnotnosti – aby program školy plne rozvíjal osobnosť žiaka,
 • užitočnosti – aby školský vzdelávací program bol využiteľný v praxi alebo na ďalšie štúdium žiakov,
 • dokonalosti – aby program školy bol primeraný možnostiam žiakov.

Poslanie školy (Misia)

Poslaním našej školy je vytvoriť v príjemnom prostredí, v atmosfére dôvery, priateľstva, otvorenosti a blízkosti  žiakom priestor pre zážitky úspechu, s rešpektovaním špecifík jednotlivých žiakov, pri dodržaní myšlienky:          

„S láskou a rešpektom sprevádzame deti na ich ceste za vzdelaním.”

 

Vízia školy

Našou víziou je škola, ktorá prináša žiakom radosť z učenia, rozvíja ich tvorivosť i talent, učí ich vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy a spája ich s bežným životom.          

Vychovávame

Č – čestného

L – láskavého

O – odvážneho

V – vzdelaného

E – empatického

K – kreatívneho

A – aktívneho človeka.

Hodnoty školy

                                            Spolupráca:          

pracujeme ako tím a dodržiavame dohody

sme lojálni

                                             Komunikácia:

zdravíme sa, počúvame sa, spoznávame sa a povzbudzujeme sa

                                            Individualizácia:

hľadáme a podporujeme potenciál

                                            Tolerancia:

vzájomne sa uznávame a rešpektujeme

                                            Zodpovednosť:

zodpovedáme za svoju prácu a premýšľame, čo a ako zlepšíme

nebojíme sa urobiť chybu alebo požiadať o pomoc

dodržujeme dohodnuté pravidlá

prijímame dôsledky svojho konania

Dôvera:

vytvárame a hľadáme príležitosti pre spoločne strávený čas

konáme s pochopením a otvorene

sústreďujeme sa na to dobré v nás a medzi nami

Swot analýza školy

Silné stránky Slabé stránky
 • dobre fungujúci manažment školy
 • podporné programy vzdelávania
 • korektné vzťahy so zriaďovateľom
 • inkluzívny tím
 • spolupráca s SCŠPP a SCPPaP
 • estetické školské prostredie
 • záujem učiteľov o ďalší profesijný rozvoj
 • relaxačná miestnosť – SNOEZELEN, multifunkčné ihrisko, zelená telocvičňa, EKO učebňa
 • tvorba grantových žiadostí
 • funkčný ŠkVP
 • prezentácia školy na verejnosti
 • tradičné podujatia školy
 • organizovanie rôznorodých aktivít
 • chýbajúci ŠKD
 • chýbajúca školská jedáleň
 • chýbajúca telocvičňa
 • nedostatok učební, odborných učební
 • migrácia žiakov do zahraničia
 • disciplína žiakov
 • nízka úroveň spolupráce medzi rodičmi a školou
Príležitosti Ohrozenia
 • odstrániť dvojzmennú prevádzku
 • dobudovať učebne, odborné učebne, telocvičňu, školskú jedáleň
 • zriadiť ŠKD
 • rozvíjať mimoškolskú činnosť
 • spolupráca s komunitným centrom
 • spolupráca s rodičmi žiakov
 • zvýšiť počet členov inkluzívneho tímu
 • organizovať viac spoločných aktivít pre zamestnancov
 • ďalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie pedagogickej odbornosti
 • spolupráca s podobnými školami v okolí, výmena pedagogických skúsenosti
 • možná spolupráca s družobnými zahraničnými školami
 • spolupráca s podnikateľmi, sponzormi, mimovládnymi a inými organizáciami v obci i mimo nej
 • tvorba projektov, získavanie grantov
 • syndróm vyhorenia  učiteľov
 • hrozba znižovania rozpočtu školy
 • nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách
 • nedostatočná predškolská príprava
 • zvyšujúca sa nedisciplinovanosť žiakov
 • nedostatok motivácie žiakov uspieť v osobnom živote

Strategické ciele – špecifické ciele

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES
           

1.      Podporovať individuálne záujmy a schopnosti žiakov.

–          Organizovať pre žiakov záujmové útvary s rôznym zameraním.

Zodp.: PZ, OZ, rodičia

Termín: október – jún v danom školskom   roku

–          Organizovať a priebežne pripravovať  žiakov na súťaže na školskej i postupovej úrovni.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

KONTROLA:

záujmové útvary – záznam o práci v záujmovom útvare, prezentácia prác žiakov, zapojenie žiakov do súťaží podľa aktuálnej ponuky

súťaže – správa o výsledkoch jednotlivých kôl s umiestnením najlepších žiakov, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

2.      Rozvíjať u žiakov funkčné gramotnosti.

–          Zapájať žiakov do tvorivých aktivít prostredníctvom celodenných kurzov zameraných na prierezové témy a komunikáciu v cudzom jazyku s rozplánovaním sprievodných aktivít na celý školský rok.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

–          Pripraviť a realizovať celodenné kurzy zamerané na rozvoj čitateľskej, finančnej, matematickej, digitálnej, prírodovednej gramotnosti s prihliadnutím na medzipredmetové vzťahy.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

KONTROLA:

Medzitriedne súťaže v rámci jednotlivých gramotností, správa o činnosti MZ, PK  a správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

3.      Zaisťovať účinnú individuálnu starostlivosť žiakom so ŠVVP podľa odporúčaní CPPaP a CŠPP.          

Zodp.: inkluzívny tím

Termín: priebežne

–          Zvýšiť počet členov inkluzívneho tímu.

Zodp.: vedenie školy

Termín: 2021

 

KONTROLA:

správa o činnosti MZ, PK, koncoročné zhodnotenie vyučujúcich individuálne začlenených žiakov

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
1.      Rozšíriť kapacitu školy.          

–          Navýšiť počet učební vrátane odborných učební.

Zodp.: zriaďovateľ, vedenie školy

Termín: 2025

–          Vybudovať školskú jedáleň.

Zodp.: zriaďovateľ, vedenie školy

Termín: 2025

–          Realizovať výstavbu telocvične.

Zodp.: zriaďovateľ, vedenie školy                            Termín: 2025

KONTROLA:

kolaudácia, otvorenie prevádzky

Strategické ciele – špecifické ciele

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE Rodina a škola
           

1.   Zavádzať nové a efektívnejšie formy a metódy práce so žiakmi.

–          Zaškoliť učiteľov 2.stupňa a novoprijatých pedagogických zamestnancov na výučbu písma Comenia script.

Zodp.: ZRŠ

Termín: II. stupeň – 2023,  novoprijatí   PZ –  priebežne

KONTROLA:

Certifikát o oprávnení vyučovať písmo Comenia script

2.      Organizovať spoločné podujatia pre zamestnancov školy s cieľom zlepšiť pracovnú klímu.

–          Vytvárať vzájomnú dôveru, úctu, pochopenie a toleranciu spravodlivým hodnotením, pozitívnym príkladom, empatickým správaním, humánnym prístupom a pochopením problémov.

Zodp.: všetci

Termín: priebežne

–          Udržiavať estetickú úroveň interiéru a exteriéru školy.

Zodp.: zamestnanci školy      Termín: priebežne počas školského roka

 

KONTROLA:

správa o činnosti MZ, PK, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

1.      Zintenzívniť spoluprácu školy a rodiny          

–          Pozývať rodičov na školské a mimoškolské akcie.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

–          Zaviesť konzultačné hodiny pre rodičov.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

–          Zaviesť doučovanie, popoludňajšiu činnosť.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

–          Zintenzívniť individuálnu starostlivosť.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

–          Zriadiť školskú knižnicu – popoludňajšie čítanie.

Zodp.: PZ, OZ

Termín: priebežne počas školského roka

KONTROLA:

správa o činnosti MZ, PK, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti