Školský podporný tím (ŠPT) tvoria: 

školský špeciálny pedagóg: Mgr. Dana Bobková 

sociálny pedagóg: Mgr. Lenka Majerčáková

pedagogickí asistenti: 

Mgr. Mária Holováčová

Eva Girgová

Bc. Michaela Tindirová

Mgr. Katarína Litecká Petreková

Bc. Martina Štieberová

Úlohami členov školského podporného tímu sú najmä (podľa § 84 a), bod (1)): 

– koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania, 

– zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky, 

– spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania, 

– poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom, 

– podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. 

 

V súčasnosti ŠPT v rámci svojej odbornej činnosti realizuje tieto aktivity: bilaterálna integrácia, školský intervenčný program INPP, aktivity v rámci kariérového poradenstva, prevencia znižovania školského neúspechu detí, preventívne aktivity na odstraňovanie sociálno-patologických javov, zápis do prvého ročníka, návšteva terénu, spolupráca s komunitným centrom, spolupráca so SCPPPaP a SCŠPP.Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg vykonáva:

Odborná špeciálnopedagogická činnosť

– poskytuje individuálne alebo skupinové poradenstvo a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami a s poruchou správania, ako aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

– poskytuje reedukáciu žiakom so ŠVVP,

– podieľa sa na učení žiaka k samostatnosti,

– podľa potreby sa zúčastňuje na návrhoch a odporúčaniach k iným spôsobom vzdelávania žiaka vrátane jeho preradenia do špeciálnej triedy/školy, 

– navrhuje zmeny v organizácii vyučovania v súlade so vzdelávacími programami pre jednotlivé druhy znevýhodnení, podieľa sa na zostavovaní rozvrhu hodín žiakov so ŠVVP,

– pripravuje záverečnú správu o činnosti v danom školskom roku,

Spolupráca s pedagogickými zamestnancami, školským podporným tímom školy a rodičmi

 –spolupracuje s učiteľmi, usmerňuje ich prácu so začlenenými žiakmi, konzultuje priebeh a výsledky nastaveného procesu integrácie, prípadne rieši aktuálne novovzniknuté problémy,

 – pomáha učiteľovi riešiť problémy žiakov so ŠVVP, ktoré sa objavili vo výchovno – vzdelávacom procese a narušili priebeh vyučovacej hodiny, hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,

– poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, 

úzko spolupracuje s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Diagnostickým centrom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, detským psychiatrom, detským neurológom, klinickým logopédom a s ďalšími poradenskými a špecializovanými zariadeniami.), 

– pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg vykonáva:

Sociálno –  pedagogická diagnostika

– diagnostika prostredia, vzťahov a rodiny dieťaťa, 

– monitoring všetkých žiakov, najmä však žiakov zo znevýhodneného prostredia, slabo prospievajúcich žiakov, „problémových“ žiakov a pod., 

– prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti. 

Preventívne a poradenské činnosti

tvorba a realizovanie preventívnych programov, aktivít, prednášok, besied, zameraných na predchádzanie vzniku výchovno-vzdelávacích a sociálno-patologických javov (závislosti, šikana, kyberšikana, vandalizmus, záškoláctvo, kriminalita), prevenciu exklúzie žiakov (na základe sociálneho statusu, vzhľadu či iného kritéria)…),

– tvorba tematických násteniek, letákov, materiálov pre žiakov/učiteľov/rodičov, 

– plán preventívnych aktivít na daný šk. rok, 

– spolupráca s koordinátorom drogovej prevencie,

– snaha o rozvoj emočnej inteligencie, hodnotovej orientácie, sebareflexie, solidarity u žiakov prostredníctvom rôznych aktivít/hier, 

– pomoc deťom s problémovým správaním, deťom zo soc.-pat. prostredia, zanedbávaným deťom (syndróm CAN), deťom šikanovaným a pod.,

–  pomoc pri výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov, pomoc pri integrácií žiakov, pomoc deťom so ŠVVP, pomoc pri osobnostných problémoch aj problémoch v rodine.  

Intervencia a reedukácia 

 – nácvik a osvojovanie si prosociálneho správania,

–  korekcia porúch správania u detí.

 

Poradenstvo a konzultácie pre rodičov, pre pedagogických zamestnancov a ŠPT

– konzultácie v oblasti prevencie soc.-pat. javov, 

– poradenstvo pri výchove,

– odporúčanie pri ďalšom postupe práce s dieťaťom resp. odporučenie na iné odborné inštitúcie, ktoré môžu pomôcť,

– informuje rodičov o školskej zrelosti dieťaťa pre ZŠ, 

 – poradenstvo pri výbere vhodného spôsobu práce so znevýhodnenými deťmi, 

– poradenstvo pri problémoch so žiakmi, poradenstvo pri riešení konfliktov a sociálnej klímy v triede.

Spolupráca s pedagogickými zamestnancami, ŠPT, rodičmi a odborníkmi mimo škol

 – spolupracuje s koordinátorom prevencie, školským psychológom, výchovným poradcom, pedagógmi a vedením školy, školským špeciálnym pedagógom a rodičmi pri riešení problémov v škole,

– informovanie ďalších zamestnancov o dôležitých skutočnostiach na poradách, 

– spolupráca pri vypracovávaní IVVP pre deti, 

– spolupráca na inkluzívnom vzdelávaní v škole.

 

 

Školský psychológ

Školský psychológ vykonáva:

Orientačná psychologická diagnostika

skúmanie a diagnostifikovanie možných problémov a ťažkosti v učení sa žiaka,

 – identifikovanie funkčných a nefunkčných „systémov“ školy (vzťahy, klíma, komunikácia),

 – poznávanie osobnosti žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu.

Poradenstvo, konzultácie a pomoc pre žiakov 

– pomoc a poradenstvo pri problémoch s učením sa žiaka (spôsoby učenia sa, motivácia..), – pomoc pri riešení vzťahových problémov, 

– pomoc pri problémoch so soc.- pat. javmi (napr. závislosti), – pomoc žiakom so ŠVVP ,

 – pomoc s adaptáciou a integráciou nových žiakov, zdravotne znevýhodnených ž., žiakov so ŠVVP.

Prevencia a intervencia

– tvorba a realizácia preventívnych aktivít s cieľom zabrániť vzniku problémov v školskom prostredí (prednášky, programy, besedy napr. na témy vzťahov, soc. klímy, komunikácie…),

– intervencia zameraná na uskutočnenie pozitívnych zmien v nefunkčných systémoch školy (vzťahy, klíma, komunikácia), 

– eliminácia negatívneho správania u žiakov a posilnenie ich silných stránok,

– reedukácia žiakov s problémovým správaním.

Zlepšovanie sociálnej klímy v prostredí školy

– individuálne a skupinové aktivity v triedach zamerané na zlepšenie klímy, 

– vytváranie pokojnej a priateľskej atmosféry v škole, 

– zlepšovanie sociálnej klímy skrz práce s problémovými žiakmi, pomoci s adaptáciou a integráciou žiakov a pod. 

Spolupráca s pedagogickými zamestnancami a šk. podporným tímom školy

– návrhy a podnety na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy; 

– spolupráca pri príprave aktivít, integrácií žiakov, akčné plány

– spolupráca pri tvorbe a realizácií intervenčných programov, 

– spolupráca s výchovným poradcom a šk. špec. pedagógom pri voľbe povolania/ďalšej školy;

Poradenstvo pre pedagogických zamestnancov a školský podporný tím

poradenstvo pri problémoch vo výchovno – vzdelávacom procese, 

– poradenstvo pri voľbe vhodného prístupu ku žiakom a vhodných metód,

– konzultácie pri osobných problémoch, preťaženosti, syndróme vyhorenia,

– poradenstvo pri osobnom a profesijnom rozvoji.

 

Pedagogický asistent 

Pedagogický asistent vykonáva: 

Výchovno – vzdelávacia činnosť

– pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, na vyučovacom procese sa žiakovi venuje individuálne,

– pedagogický asistent sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru,

– uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, 

-pedagogický asistent je súčinný a nápomocný pri vytváraní kompenzačných pomôcok, pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky,

– pri svojej práci uplatňuje najmä prosociálny výchovný štýl,

– kontrola žiakov na vyučovanie a slovné hodnotenie činnosti žiakov,

bezprostredne spolupracuje s pedagógom v triede a s inými pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami školy.

Aktivity  organizované  školou  mimo  prostredia  školy

– priamo vedie alebo napomáha  pri  činnostiach  ostatných  aktivít  (speváckych, hudobných, tanečných,  výtvarných,  dramatických  a  iných),  exkurzie,  výlety,  spoločenské podujatia,  športové podujatia a pod.

Spolupráca s rodičmi a školským  podporným tímom školy

komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a  vzdelávania,

– oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka  s jeho rodinným prostredím, 

– metodické usmernenie pri práci so žiakmi so ŠVVP, výber vhodných metód, foriem,  prístupu a pozitívneho pôsobenia na žiakov pri získavaní kompetencií.