Poverená riadením školy: Mgr. Miroslava Javorská

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Andrea Saxová