Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

 Národný projekt „Digitálne učivo na dosah“
 Národný projekt „Škola otvorená všetkým“
 Podporný projekt "Rozprávky pre zvedavé deti“
 Celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“
 Projekt podporovaný Národným športovým centrom „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“
 Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave „Záložka do knihy spája
školy“
 Adamko hravo – zdravo = projekt Ministerstva zdravotníctva SR
 Škola bola zapojená aj v programoch: Červená stužka, Zelená škola a Školské ovocie