V školskom roku 2022/2023 bola škola zapojená do nasledujúcich projektov:

 • – NP POP II.,
 • Podpora DPŠ a RŠ,
 • Pilotné overovanie Dodatku č. 8 k ŠVP,
 • NP edIT – digitálne vybavenie škôl,
 • NP Digitálny príspevok pre žiakov SR
 • Projekt experimentálneho overovania – Overovanie zavádzania školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) vypracovaného na základe nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) – POO Komponent 7 Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania
 • Celoslovenská internetová súťaž – Talent agent : „Vitajte v škole,   Jeseň na škole, Tekvicománia ,  Čaro Vianoc, Zima na škole, Karneval 6, Jar na škole, Naj trieda, Deň Zeme, Poď von!“
 • RTVS – Zázračný ateliér alebo kreatívne s Jankou a Tomášom: „ Tvorí celá trieda , Vianoce k nám prišli…, Na Fašiangy veselo je, Jarná lúka“
 • Ročník – Československý projekt Záložka do knihy spája školy na tému:Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie;

·       Strom života žiaci našej školy sa opätovne zapojili do Stromu života, t.j. do environmentálnej neziskovej organizácie, v ktorej sa snažia viesť žiakov k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia.

 • V prvom polroku sme sa zapojili do online kampane s názvom Zatoč s odpadom. Súčasťou kampane boli výzvy a témy na každý mesiac. Tematicky boli výzvy bohaté na informácie, zaujímavosti a aktuálne dianie v oblasti odpadu. Naša škola sa zapojila do všetkých výziev, ktoré splnili jednotlivé triedy podľa záujmu.
 • Schválenie grantu „Skvelé leto so Stromom života“ – v rámci tejto výzvy podala koordinátorka environmentálnej výchovy projekt, ktorý bol environmentálnou a neziskovou organizáciou schválený. Jeho realizácia (formou výletu do Vysokých Tatier) prebehne v mesiaci september 2023.
 • „ Listy pre seniorov“ – projekt vyhlásený Malokarpatskou komunitnou nadáciou REVIA
 • Projekt Školské ovocie.

Škola bola zapojená aj v mnohých ďalších projektoch, programoch a celoslovenských kampaniach, napr.:

 • Celoslovenská súťaž pri príležitostí Svetového dňa obezity – „ Zdravá desiata“
 • Čítajme si 2023! – 14. ročník celoslovenského čitateľského maratónu
 • Kaufland – Tie najúžasnejšie zvieratá
 • Cvičíme pre zdravie! – 8. ročník Európskeho týždňa športu, ktorého koordinátorom na Slovensku je Národné športové centrum;
 • Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy – aktivita na podporu viacjazyčnosti;
 • Čitateľský oriešok 9 – celoslovenská čitateľsko – výtvarná súťaž, vyhlásená odborným nakladateľstvom RAABE Slovensko s partnermi
 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
 • „Pomôž nám s vianočným pozdravom“ – výroba vianočných pozdravov pre ministra školstva;
 • List Ježiškovi 99 999“ – kreslené vianočné priania;
 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
 • Odpad ako umenie – ,,umelecké dielo“ z odpadu
 • Deň vyučovania vonku: Outdoor classroom day– všetky triedy našej školy sa zapojili do tejto medzinárodnej kampane organizovanej každý rok na celom svete.
 • Deviaty ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá mala aj tento rok  novembra 2022symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.
 • Zapojenie sa do celoslovenskej kampane Červené stužky 2022

Zapájali sme sa do rôznych výtvarných súťaží:

 • Vianočná pohľadnica – organizátor Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 • Vianočná pošta pre seniorov – vianočné pohľadnice pre babičky a deduškov                 
 • Svetový deň obezity – skutočne zdravá škola
 • Hasič pretekár – organizátor Hasičský a záchranný útvar
 • Vesmír Očami detí – organizátor Spišské kultúrne centrum
 • Vojaci očami detí – organizátor redakcia Obrana, Ministerstvo obrany SR
 • „Farebný svet“ – Coloriskeri luma, výtvarná súťaž
 • Svetový deň mokradí – výtvarná súťaž na tému – „ Vtáctvo mokradí“ – vyhlásená slovenskou ornitologickou spoločnosťou BirdLife Slovensko
 • ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – Dúha 2022/2023 – „ Králi a kráľovné v histórii“ – vyhlásená Ľubovnianským osvetovým strediskom
 • ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže obore kresby a grafiky „ Krásna jako kvítka, je tá země…“ – „ Čo sa deje v krajine“- vyhlásený Magistrátom, Městským kultúrnym strediskom a Městskou knižnicou v Havířove
 • ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže – Výtvarný Sirk – „ Čo viem , čo dokážem“ – vyhlásený starostom obce v spolupráci s OZ Cesta von
 • Tričko Európskeho dňa jazykov, výtvarná súťaž;
 • Hasiči, výtvarná súťaž;
 • Hľadáme maskota Slovenského olympijského a športového múzea Olyho“ výtvarná súťaž vyhlásená Slovenským olympijským športovým výborom;
 • Roma Spirit – výroba papierových lodičiek;
 • úspešná registrácia do výtvarného projektu Generátor inšpirácie zo SNG 2023 ako jedna zo 100 škôl z celého Slovenska na školský rok 2023/2024.
 • Farebný svet Rómov
 • Výtvarný salón znevýhodnených detí – žiaci sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému „Slovensko – moja rodná zem“. Svojimi výtvarnými prácami tak určite obohatili výtvarný salón 2023.
 • Výtvarná súťaž Zelený svet: – niektoré triedy našej školy sa zapojili do medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže na tému VODA JE ŽIVOT. Aj v rámci tejto témy si žiaci mohli uvedomiť dôležitosť vody pre život každého človeka.