Výchovný poradca

PaedDr. Jana Valigura Švantnerová

HLAVNÉ ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva žiakom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s vedením školy, s učiteľmi, predovšetkým triednymi, úzko spolupracuje so školských psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Základným podkladovým dokumentom plánu je zákon NR SR č. 245/2008, v súlade s dokumentom MŠVVaŠ SR Sprievodca školským rokom 2023/2024 a s Dohovorom o právach dieťaťa. Hlavnou úlohou výchovného poradcu je pomoc pri výbere profesijného zamerania žiakov a jeho uplatnenie pri štúdiu na vhodnom type strednej školy.

A- Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov

 • zabezpečovať pedagogickú osvetu a výmenu informácií medzi školou a rodičmi formou nástenky, triednických hodín, konzultácií a ZRŠ,
 • individuálne pracovať s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, výchovné a iné problémy,
 • úzko spolupracovať so špeciálnym pedagógom školy, školským psychológom
 • spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva,
 • poskytovať konzultácie a odbornú pomoc pri uvedených ťažkostiach a problémoch žiakom, rodičom a učiteľom,
 • zintenzívniť pôsobenie na žiakov v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a ostatných prejavoch intolerancie v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,
 • spolupracovať a riešiť problémové prípady s oddelením sociálnych vecí a s inými inštitúciami, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní,
 • v prípadoch oprávneného podozrenia na týranie, šikanovanie, resp. ohrozenia ich morálneho vývinu, okamžite  kontaktovať odbor sociálnych vecí, lekára alebo príslušné oddelenie PZ,
 • koordinovať prácu triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich pri riešení uvedených problémov,
 • sledovať zaškolenie v prvom ročníku, ako aj prechod žiakov na II. stupeň,  
 • priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka.                               

B – Práca na úseku výchovy, voľby povolania a profesijnej orientácie žiakov

 • spolupracovať s triednymi učiteľmi a  vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu, oboznamovať žiakov už od 1. ročníka s povolaniami a postupne ich usmerňovať k vhodnej voľbe povolania,
 • na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku  a program Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyučujúcimi informatiky, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete,
 • zabezpečovať materiály a  pomôcky pre informačnú a poradenskú prácu k profesijnej orientácii,
 • poskytovať individuálnu poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov,
 • poskytovať poradenskú činnosť pre rodičov žiakov,
 • uskutočniť spoločné stretnutie rodičov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku,
 • intenzívne oboznamovať žiakov s povolaniami na triednickej  hodine a formou nástenky,
 • v spolupráci so školským psychológom testovať žiakov 8. ročníka k voľbe povolania, a tak pomáhať žiakom zorientovať sa vo svojich schopnostiach a dať ich do súladu s možnosťami pri správnej voľbe povolania,
 • evidovať  žiakov končiacich školskú dochádzku a spracovať prehľad o profesijnej orientácii žiakov od siedmeho ročníka,
 • pripraviť podklady a realizácia vstupných dokladov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku,
 • pravidelný servis informácií v oblasti povolania (nástenky, konzultácie, zber záujmu, vyhodnotenie, atď.),
 • kompletizovať prihlášky na stredné školy,
 • vo výchovno-vzdelávacom procese priebežne realizovať rôzne aktivity pre žiakov, pripomínajúc si význam historických udalostí, podporovať výchovu k vlasti a tradíciám krajiny.

C – Trvalé úlohy (uskutočňovať priebežne)

 • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu,
 • poskytovať pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti voľby povolania žiakom a ich zákonným zástupcom,
 • v spolupráci s koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov, podporným tímom a s triednymi učiteľmi organizovať alebo zabezpečovať účelové preventívne aktivity so žiakmi z oblasti učenia i vzdelávania, správania aj medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, voľby povolania a profesijnej orientácie, prevencie závislosti a tiež iných sociálno-patologických javov,
 • monitorovať výskyt týchto javov v správaní sa žiakov a ich prípadnú existenciu promptne riešiť,
 • všímať si akcie jednotlivých triednych učiteľov so žiakmi obsahovo súvisiace s výchovou a so zvyšovaním informovanosti k otázkam voľby povolania, ako sú besedy, exkurzie…
 • dôsledne dodržiavať a presadzovať v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov,
 • zorganizovať stretnutie žiakov končiacich ročníkov a rodičov, informovať ich o prijímacom konaní,
 • zabezpečovať agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium s programom PROFORIENT,
 • pripraviť a realizovať vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy,
 • poskytovať konzultačné hodiny v danom časovom termíne alebo vopred dohodnutom termíne,
 • spolupracovať so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ÚPSVaR, vedením školy,
 • organizovať exkurzie na vybrané stredné školy,
 • využívaním internetu, jednotlivých web-stránok SŠ a ŠVS vyhľadávať kritéria prijímacieho konania na SŠ, informovať o nich žiakov a následne kontrolovať ich korešpondovanie s reálnymi skutočnosťami týkajúcimi sa žiaka,
 • zaistiť dodržanie termínov k odoslaniu prihlášok na štúdium SŠ podľa platného časového harmonogramu,
 • aktívne sa zúčastňovať na pracovných poradách, seminároch a školeniach organizovaných pre VP,
 • poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania,
 • spolupracovať so zamestnávateľmi, ako aj medzi sebou navzájom, za účelom efektívneho usmernenia žiakov pri ich profesijnej orientácii a výbere budúceho povolania,
 • využívať informácie, ktoré sú na tento účel zverejnené na http://mapaskol.iedu.skhttps://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267,
 • využívať vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu,
 • k profesijnej orientácii žiakov nadväzovať a prehlbovať spoluprácu a väzby medzi ZŠ, SOŠ a zamestnávateľmi, venovať osobitnú pozornosť približovaniu možností systému duálneho vzdelávania a ostatných foriem odborného vzdelávania a prípravy v technických odboroch vzdelávania žiakom a ich rodičom,
 • využívať informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na dualnysystem.sk
 • v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov o migrantoch,
 • v rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií a prácu so skupinovou dynamikou,
 • zapájať zákonných zástupcov žiakov do komunitných aktivít školy podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.