Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Marta Hudáčová

 

Plán práce koordinátora FIG bol vypracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.0 (od 1.9.2009), s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.1 platným od 1.9.2016 a aktualizovaným Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 platným od 1.9.2017 skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2023/2024, Školského vzdelávacieho programu a plánu práce školy.

 

Plán aktivít

 

 

Primárne vzdelávanie

 

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie

 

September

 

Vytvoriť nástenku zameranú na problematiku finančnej gramotnosti. Oboznámiť učiteľov s plánom koordinátora finančnej gramotnosti.

 

Zodp. : koordinátor Finančnej gramotnosti

 

 

Október

 

Ako zaobchádzať s peniazmi?

 

V rámci vyučovacích predmetov implementovať interaktívne hry zamerané na finančnú gramotnosť na stránke www.zlatka.in/sk/, priebežne  počas celého školského roka zvládnuť všetky aktivity.

 

Zodp. tr. učitelia a ostatní učitelia

 

 

Ochrana osobných údajov a ich možný únik

 

Rozprávka  Hlásna trúba, na webovej stránke http://sk.sheeplive.eu/fairytales/hlasna-truba.

on-line test Hlásna trúba, ktorý sa týka prezradenia údajov o majetkových

pomeroch a ktorý je na webovej stránke http://sk.sheeplive.eu/test/

hlasna-truba  

 

 

Zodpovední: učitelia SJL a Informatiky

 

 

 

November

 

Odkiaľ prišli peniaze?

 

https://www.youtube.com/watch?v=DEy8rGveJR8 rozprávka Permoníčkovia v krajine euríčok a centíkov

Prezentácia: https://www.youtube.com/watch?v=WucUHAhyc24

Nakresli, čo si si zapamätal, cestu vývoja peňazí

 

Výstup: plagát, formát A4

Zodp. učitelia Vlastivedy

 

Odkiaľ prišli peniaze?

 

Historické súvislosti vzniku a vývoja peňazí, grafické zobrazenie na euro bankovkách.

Film o dejinách peňazí:

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g

 

 

Výstup: plagát, formát A4

Zodp. učitelia Dejepisu a Geografie

 

 

December

 

Výtvarná súťaž: Čo si predstavíte pod slovom bohatstvo?

 

Výstup: plagát vo formáte A4

Zodp. tr. učitelia a ostatní učitelia

 

 

Január

 

„Ústava triedy“

 

Rozprávka „O kozliatkach“ – ako sa správal vlk

„Lož má krátke nohy“ – vysvetliť pojem nečestné správanie, klamstvo

 

Výstup: plagát vo formáte A3, alebo A4

 

Zodp. tr. učitelia a ostatní učitelia

 

 

„Ústava triedy“

 

Trieda vytvára kódex čestného správania triedy. (pravidlá)

Vysvetliť pojem korupčné správanie, neetické konanie, podvod.

 

 

Výstup: plagát vo formáte A3, alebo A4

 

Zodp. učitelia SJL, Etickej výchovy, Občianskej náuky a Sociálny pedagóg

 

 

Február

 

Celodenný kurz finančnej gramotnosti

 

Zodpovedný Koordinátor Finančnej gramotnosti

 

 

Marec

 

Koľko to stojí? (0.-2.roč.)

 

Hra s detskými peniazmi zameraná na rozoznávanie hodnoty peňazí a určovanie sumy za daný tovar. (Učiteľ dá na stôl rôzne predmety dennej potreby a žiaci prideľujú sumu). Hra je zameraná na to, ako sa žiaci orientujú v cenách v reálnom živote.

 

Výstup: plagát formát A3

Zodpovední tr. učitelia

 

 

Aké máš práva ako spotrebiteľ?

 

Svetový deň spotrebiteľských práv 15.03.

Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu.

Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý je uvedený na stránke https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-250.

 

 (Viď. Príloha B)

Zodp. Koordinátor FIG a učitelia Slovenského jazyka

 

 

Apríl

 

Ako vznikli banky?

 

Na stránke youtube.com. si pozrieť krátky animovaný príbeh Príbeh o zlatníkovi – bankárovi.  Po pozretí vedieť odpovedať na otázky.

Pre ročníky 0.-2. Rozprávka  Macko Uško – Nákup,

Čertík Lucifuk 5.- Čertové peniaze.

 

Zodp. tr. učitelia

 

Moja família a jej rozpočet

 

Žiak ako rodinný manažér v elektronickej hre vytvára rodinný rozpočet, riadi, rieši, rozhoduje.

https://www.mojafamilia.sk/web/financna-gramotnost-pre-zs/

 

 

Zodp. učitelia SJL, Občianskej náuky a ostatní učitelia.

 

 

Máj

 

Mzda je odmena za prácu

 

Koľko zarobí ocko, profesie a ich mzdy, čím budem? Priblížiť žiakom

príbehy úspešných ľudí, napr. Tomáš Baťa, Ronaldo, …

Hra na povolania.

Zodpovední učitelia SJL,Matematiky, Informatiky

 

Mzda je odmena za prácu

 

Čo je hrubá mzda a čistá mzda, ktorá profesia koľko zarába, porovnanie

platov v regiónoch Slovenska, resp. Európy, mena a jej prepočet

https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM

https://www.platy.sk/platy

(viď príloha B)

Zodpovední triedni učitelia, učitelia Informatiky, Matematiky a Geografie

 

Jún

 

Celoškolský kvíz : Sme finančne gramotní?

Súťaž tried, odpovedať na otázky týkajúce sa finančnej gramotnosti (viď. príloha C).

Spolupracovať so Žiackou školskou radou.

 

Zodpovedný koordinátor finančnej gramotnosti,  ŽŠR a ostatní učitelia