Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Martina Mrovčáková

 

HLAVNÉ ÚLOHY A CIELE

 

      Plán práce koordinátora FIG bol vypracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.0 (od 1.9.2009), s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.1 platným od 1.9.2016 a aktualizovaným Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 platným od 1.9.2017 skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020, Školského vzdelávacieho programu a plánu práce školy.

       Hlavnou úlohou koordinátora je zabezpečiť rozvoj kompetencií, na základe ktorých bude žiak vedieť:

 • nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 • poznať základné pravidlá riadenia financií,
 • rozoznávať riziká v riadení financií,
 • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 • rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 • efektívne používať finančné služby,
 • plniť svoje finančné záväzky,
 • zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok,
 • porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny, podniku, hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešnýchosobností,
 • porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach,
 • orientovať sa v oblasti finančného trhu (Národná banka Slovenska, komerčné banky,poisťovne, finanční sprostredkovatelia a ostatné finančné inštitúcie),
 • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

Koordinátor finančnej gramotnosti bude dohliadať aj na to, aby vo všetkých vyučovaných  predmetoch  (matematika, slovenský jazyk, informatika, prírodoveda, vlastiveda, dejepis, geografia, občianska náuka, cudzí jazyka tiež v rámci triednických hodín) primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, učitelia sprostredkovali žiakom informácie a poznatky o týchto tematických okruhoch:

 • Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
 • Plánovanie, príjem a práca
 • Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
 • Úver a dlh
 • Sporenie a investovanie
 • Riadenie rizika a poistenie

Jednotlivé čiastkové kompetencie a úrovne budú spracované samostatne pre primárne vzdelávanie a pre nižšie sekundárne vzdelávanie v rámci celodenného kurzu Finančná gramotnosť.

Na naplnenie a dosiahnutie cieľov finančnej gramotnosti budú využívané tieto metódy a formy práce: 

 • Názornosť: sprístupňované informácie by mali byť názorné, s použitím obrázkového materiálu, dobre viditeľné a mali by sa opierať o vedomosti žiakov. To platí pre písanie na tabuľu, pre vytváranie prezentácií, výučbových schém, tvorbe pracovných listov a podobne.
 • Jednoduchosť: jednotlivé témy by mali nadväzovať na znalosti a skúsenosti žiakov. Pojmy používané vo vyučovaní by mali žiaci poznať a mali by rozumieť ich významu.
 • Aktivita žiakov: žiaci by mali na hodinách sami aktívne vystupovať, skúšať si uvádzané situácie, diskutovať a podobne.
 • Tempo hodiny: hodina by mala byť dynamická, ale s ohľadom na porozumenie preberaných súvislostí. To platí ako pre celú triedu, ako i pre jednotlivcov.
 • Zmysluplnosť: žiaci by mali vidieť zmysel v tom, čo sa učia. Mali by si uvedomovať, prečo je finančná gramotnosť dôležitá.
 • Využiteľnosť: využiteľnosť sa týka najmä informácií, ktoré žiaci v rámci finančného vzdelávania získavajú. Tieto informácie by mali byť prakticky využiteľné, čo súčasne vedie k lepšiemu zapamätaniu.
 • Dôležitosť: nie všetky informácie sú pre žiakov dôležité. Preto by sa mali naučiť rozpoznať, ktoré informácie by si vo vlastnom záujme mali osvojiť.