Základná škola v Bystranoch je zapojená do Národného projektu „POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV“

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ nadväzuje na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolo podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

Členovia inkluzívneho tímu:

  • sociálni pedagógovia
  • školskí špeciálni pedagógovia
  • školskí psychológovia

 Cieľom národného projektu je:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.