Koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov

Mgr. Eva Ružbacká

ÚLOHY A KOMPETENCIE KOORDINÁTORA PREVENCIE

Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä:

 • Deklarácie práv dieťaťa,
 • Dohovoru o právach dieťaťa.

Medzi zainteresovanými inštitútmi v oblasti školskej prevencie (riaditeľ školy, preventívne a poradenské zariadenia rezortu školstva) má nesporne významné miesto pedagóg ­ koordinátor prevencie drogových závislosti. V poslednom čase sa úvahy o funkcii koordinátora (aj v súvislosti s pomenovaním a kompetenciami koordinátora) orientujú na oblasť prevencie všetkých sociálno-patologických javov (teda aj prevencia šikanovania, zvýšenej agresivity, sexuálne prenosných chorôb a pod.), v zmysle orientácie celých školských kolektívov v smere pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu a vytvárania pozitívnej atmosféry na školách. Preferuje sa pomenovanie pedagóg- koordinátor prevencie, resp. pedagóg- koordinátor preventívnych aktivít školy.

Hlavné úlohy koordinátora drogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov v školskom roku 2020/2021

Hlavné úlohy a činnosť koordinátora drogovej prevencie sú zamerané na oblasť multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu, súvisia so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, venujú sa problematike migrácie, prevencie obezity a zdravého životného štýlu.

Pri realizácii preventívnych aktivít a programov je dôležité vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 • Vo výchovno-vzdelávacom procese realizovať rôzne aktivity pre žiakov besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie témy v školskom časopise a iné,
 • prevenciu drogových závislostí usmerňovať v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou SR na obdobie rokov 2013 – 2020,
 • na základe medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná, Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením č. 71/2015 naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov základných škôl,
 • podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu „konať v najlepšom záujme dieťaťa“,
 • explicitne garantovať zabránenie postihu žiaka, jeho zvýhodnenie alebo sankcionovanie z dôvodu uplatnenia si svojich práv prostredníctvom školského poriadku,
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, zákonných zástupcov, mimovládnych organizácií a miestnej komunity, zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
 • podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce,
 • pri prevencii kriminality využívať usmernenia Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020,
 • vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),
 • pri výchove a vzdelávaní využívať manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk. K zvyšovaniu kompetencií pedagogických zamestnancov v tejto oblasti využívať vzdelávacie podujatia poskytované IUVENTOU. Je možné zapojiť sa do celoslovenského programu Školy, ktoré menia svet v rámci rozvoja občianskych kompetencií a výchovy k aktívnemu občianstvu a využívať pri výchove a vzdelávaní k tolerancii a ľudským právam Metodickú príručku na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ,
 • veku primeraným spôsobom informovať žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu o procedúre oznámení, o Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí a Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“). Zvýšiť informovanosť a osvetu ohľadom pracovného vykorisťovania, núteného žobrania a nútených sobášov ako najčastejších prejavov obchodovania s deťmi. V súlade so Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 je odporúčame aplikovať článok 5 Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním vo výchovno-vzdelávacom procese, na triednických hodinách a v mimovyučovacích aktivitách vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom,
 • vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oboznamovať žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód,
 • využívať informácie v texte Metodická pomoc k téme Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, vyučovaniu psychologických tém v škole a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov. Materiál je dostupný na www.statpedu.sk a je možné ho využiť pri uplatňovaní prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj,
 • monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu. Informovať bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu,
 • postupovať podľa Školského programu prevencie šikanovania a v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach https://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf,
 • zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania a u PZ a OZ ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou,
 • v súlade so smernicou č. 36/2018 vyhotovovať zápis o riešení šikanovania,
 • pozornosť sústrediť na nežiaduce prejavy extrémizmu. Taktiež je nutné u žiakov vo všetkých ročníkoch rozvíjať kritické myslenie prepájaním kontextov (schopnosť spájať súvislosti) a upozorňovať na medzipredmetové prepojenia tak, aby učivá mali pre žiakov praktickú výpovednú hodnotu,
 • v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu využiť metodický list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže,
 • s cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy, účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy. Vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy. Riaditeľ školy sa môže v prípade potreby preverenia informácií obrátiť na cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR, občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt. Odporúča sa využívať ponuku preventívnych aktivít ponúkaných partnerským CPPPaP a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne,
 • v súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným plánom pre deti využiť vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích predmetov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza. V textoch pod názvom „Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní“ alebo „Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy“ sú odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje na uvedené témy,
 • v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov o migrantoch,
 • využívať text pod názvom Školská socializácia a nové výzvy v prevencii, kde sa dá získať základná orientácia o nových výzvach v prevencii nežiaduceho/rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporúčania ako na ne reagovať. V texte sa dáva do kontextu prevencia so socializačným procesom v škole a rozšírené hranie hier detí na internete s nebezpečenstvom groomingu a sexuálneho zneužitia. Upriamuje sa pozornosť aj na aktuálne dáta v oblasti užívania drog u mladých, konkrétne užívanie psychoaktívnych látok rastlinného pôvodu a rizikový prístup žiakov k vlastnému stravovaniu, t.j. hrozbu porúch príjmu potravy (anorexia…),
 • v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu,
 • aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, ochranu fyzického, duševného a emočného zdravia,
 • umožniť deťom využívať športoviská v areáli školy aj pred alebo po vyučovaní a počas prestávok za účasti dozoru z radov OZ, PZ a asistentov učiteľa,
 • podporovať žiakov v aktívnom transporte do a zo školy,
 • rozvíjať aktivity s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov,
 • venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,
 • informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok,
 • vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,
 • v rámci prevencie nežiaduceho správania žiakov využívať metodické publikácie ŠPÚ „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov,
 • prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“).

Vedenie školy, učiteľ – koordinátor prevencie a triedny učiteľ má priebežne informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP.

Pri realizácii preventívnych aktivít a programov venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite. Jednorazové aktivity, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie nie sú efektívne stratégie v danej oblasti,

 • v súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie,
 • v zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom,
 • venovať zvýšenú pozornosť ochrane žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu využívať napríklad tieto webové sídla: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk. Zároveň zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu. Rovnako dôležité je vedenie k poznaniu jednotlivých prejavov kyberšikany a možností ako sa brániť. Využívať ponuku preventívnych aktivít v oblasti bezpečného internetu ponúkanú centrami PPPaP,
 • v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019-2023 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane,
 • vyhlasovať aktivity k  Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Svetovému dňu nefajčenia, Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami, Svetovému dňu ústneho zdravia, Svetovému dňu bez násilia, Svetovému dňu duševného zdravia, Európskemu týždňu boja proti drogám a Svetovému dňu prevencie AIDS,
 • v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020 pokračovať v zapojení školy do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky,
 • priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami žiaka. Uplatniť spoluprácu so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo políciou,
 • poskytnúť rodinám žiakov, u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa obeťami násilia, prejavujú samovražedné sklony (či už v škole alebo doma), príp. majú iný problém, kontakt na spolupracujúce CPPPaP za účelom zabezpečenia psychologickej podpory pre žiakov a ich rodiny a odborného poradenstva pre pedagogických zamestnancov školy,
 • ak vznikne dôvodné podozrenie, že žiak je týraný, zneužívaný alebo ten, kto je povinný sa o  žiaka osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo súdu,
 • pri prerokovaní závažných vecí rokovať s rodičmi žiaka za prítomnosti ďalšieho člena vedenia školy a výchovného poradcu, z pohovoru urobiť písomný záznam,
 • dbať na utváranie morálnych princípov, noriem regulujúcich správanie, t.j. dodržiavanie školského poriadku, učebnej a pracovnej disciplíny, vzťahu k práci, ochrane majetku a bezpečnosti pri práci,
 • v súlade s článkom 28 Dohovoru o právach dieťaťa sa odporúča prijímať efektívne opatrenia po povzbudenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie počtu tých žiakov, ktorí školskú dochádzku neukončia,
 • v rámci prevencie realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou,
 • upovedomiť žiakov, že na webovej stránke školy sú uverejnené odkazy na linky pomoci:
 1. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,
 2. linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci,
 3. internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,
 4. linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
 5. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.
 6. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v spolupráci s výchovným poradcom:

 • podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,
 • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
 • prijímať také opatrenia na zabezpečovanie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,
 • priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny.