Koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov

Mgr. Eva Ružbacká

ÚLOHY A KOMPETENCIE KOORDINÁTORA PREVENCIE

Školský  rok   2023/2024                                

Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä:

 • Deklarácie práv dieťaťa,
 • Dohovoru o právach dieťaťa.

Medzi zainteresovanými inštitútmi v oblasti školskej prevencie (riaditeľ školy, preventívne a poradenské zariadenia rezortu školstva) má nesporne významné miesto pedagóg ­ koordinátor prevencie drogových závislosti. V poslednom čase sa úvahy o funkcii koordinátora (aj v súvislosti s pomenovaním a kompetenciami koordinátora) orientujú na oblasť prevencie všetkých sociálno-patologických javov (teda aj prevencia šikanovania, zvýšenej agresivity, sexuálne prenosných chorôb a pod.), v zmysle orientácie celých školských kolektívov v smere pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu a vytvárania pozitívnej atmosféry na školách. Preferuje sa pomenovanie pedagóg- koordinátor prevencie, resp. pedagóg- koordinátor preventívnych aktivít školy.

Obsahová náplň práce koordinátora prevencie

 1. Smerom k vedeniu školy:
 • Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie.
 • Viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej

    situácii v uvedenej oblasti na škole.

 • Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s SCPPP a SCŠPP v Spišskom Hrhove, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami.
 • Spolu s výchovným poradcom riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog

    a výskytom sociálno-patologických javov.

 1. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom:
 • Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so

    zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie.

 • Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi.
 • Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a odporúčaní SCPPP a SCŠPP v Spišskom Hrhove ohľadom problémových žiakov v uvedenej oblasti.
 1. Smerom k rodičom:
 • Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte javov

    sociálnej patológie.

 • Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže.
 1. Smerom k žiakom:
 • Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov.
 • Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov.
 • Realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov.
 • Aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu.

Hlavným cieľom prevencie rizikového správania, resp. sociálno-patologických javov (ďalej len prevencie) v školskom prostredí je dosiahnuť, aby mal mladý človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať zodpovedné,  t.j.  nie rizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.

               Podstatou prevencie v školskom prostredí je tak pôsobiť na deti a žiakov, aby získali  základné predpoklady pre:

 • veku primeranú odolnosť voči stresu a negatívnym zážitkom
 • schopnosť robiť samostatné, resp. správne rozhodnutia
 •  schopnosť konštruktívne riešiť problémy,  vyhľadať si pomoc pri ich riešení
 • vyhranený negatívny vzťah, resp. postoj k užívaniu návykových látok a prejavom agresívneho správania
 • uplatňovanie adekvátnych sociálno-psychologických (komunikačných) zručností

 

               Primárna prevencia nadobúda v poslednom čase širšie pole pôsobnosti. Mojou úlohou je okrem  prevencie  užívania návykových látok sa venovať aj rizikovému správaniu žiakov a prejavom nežiaducich sociálno-patologických javov (ďalej len prevencie) v školskom prostredí.

        Mojím prvoradým cieľom je zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,  monitorovanie  zmien  v správaní detí a bezodkladné riešenie  vyskytnutých problémov v súčinnosti s vedením školy, triednymi učiteľmi, žiakmi, ich  rodičmi a s príslušnými orgánmi a organizáciami. Dôležité je predchádzať všetkým negatívnym situáciám. Je to veľmi citlivá oblasť, ktorú treba riešiť dôkladne a hlavne s porozumením, lebo veľmi často sú deti precitlivené a ich reakcie a správanie je ovplyvnené ich citovým rozpoložením.

Stanovila som si tieto ciele prevencie, ktoré sa všeobecne považujú za efektívne:

 • prioritou dneška je zamedziť alebo znížiť agresívne prejavy žiakov,
 • predchádzať užívaniu návykových látok vrátane alkoholu a tabaku,
 • ak je to možné, aspoň posunúť stretnutie s návykovými látkami  (v našich pomeroch je to najmä alkohol, tabak) do neskoršieho veku, keď organizmus a psychika dospievajúceho jedinca je relatívne vyspelejšia a odolnejšia,
 • znížiť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, pokiaľ k  tomu už dochádza, predísť rôznym zdravotným poškodeniam.

Vo svojej práci  sa budem  zameriavať na plnenie týchto  úloh a cieľov:

 • zabezpečovať primárnu prevenciu rizikového správania – prevenciu užívania návykových látok a iných spoločensky nežiaducich javov v školskom prostredí vo všetkých ročníkoch a pre všetkých žiakov, pričom  toto pôsobenie   prispôsobiť ich veku a vnímaniu,
 • dbať   na spoluprácu so všetkými pedagogickými pracovníkmi a vedením školy nielen pri prevencii závislostí, ale i pri presadzovaní zdravého životného štýlu (rozvíjanie otázok zdravia, výživy, starostlivosti o svoje telo, životospráva človeka…) a pri problémoch agresívneho správania žiakov či prejavoch šikanovania,
 • aktívne budem presadzovať, aby triedni učitelia  na triednických hodinách vhodne využívali pri práci so žiakmi odbornú literatúru,
 • sprostredkujem  informácie o nebezpečenstve drog, iných škodlivých závislostiach a o šikanovaní, ale i o formách zdravého spôsobu života, a to najmä formou centrálnej  nástenky. Sústavne budem spolupracovať s triednymi učiteľmi,
 • budem pomáhať  rodičom (ak prejavia záujem) i žiakom pri riešení osobných problémov  najmä v súvislosti s fajčením, pitím alkoholu, ale i so záškoláctvom a drobnou kriminalitou – kradnutie v obchodoch i v domácom prostredí a pod. (Žiaľ, väčšinou rodičia neprejavujú záujem riešiť problémy, ktoré sa bytostne týkajú ich detí,
 • budem vykonávať  pohovory s problematickými žiakmi a predvolávať si ich rodičov,
 • budem  spolupracovať s PK,  MZ, usmerňovať ich a koordinovať ich prácu tak,  aby všetci učitelia vo svojej práci s deťmi venovali tejto problematike zvýšenú pozornosť a podľa možností zaraďovali niektoré vhodné témy do výchovno-vyučovacieho procesu a najmä do náplne triednických hodín,
 • pomôžem žiakom i rodičom pri riešení osobných problémov v súvislosti s užívaním drog, alkoholu a podobne,
 • poskytnem podľa potreby individuálne poradenstvo žiakom i rodičom –  informačný servis,
 • poskytnem pomoc deťom pri sebapoznávaní a poznávaní vlastných schopností a vlastností, hľadanie zmyslu života a pozitívneho myslenia,
 • podľa potreby zabezpečím poskytovanie objektívnych, jasných a zrozumiteľných informácií o drogách a drogových závislostiach,
 • poskytnem  (prípadne zabezpečím) prednášky, školenia a konzultácie  pre učiteľov i rodičov,
 • podľa možnosti a potreby zabezpečím lekárov, psychológov na prednášky slúžiace primárnej prevencii,
 • naďalej sa budem zúčastňovať  na školeniach a seminároch s danou problematikou, aj sama  sa vzdelávať a získavať najmä z internetových stránok  všetky dostupné informácie.

 

               Školské prostredie ovplyvňuje žiakov, ich konanie a vzťahy v škole. Preto sa naša škola snaží vytvárať také prostredie a možnosti, aby žiaci mohli formou mimoškolských aktivít pozitívne a v prospech seba využívať svoj voľný čas, prijímame preventívne opatrenia, ktoré majú zabraňovať šíreniu nežiaducich javov.

Hlavné úlohy koordinátora drogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov v školskom roku 2023/2024

Hlavné úlohy a činnosť koordinátora drogovej prevencie sú zamerané na oblasť multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu, súvisia so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, venujú sa problematike migrácie, prevencie obezity a zdravého životného štýlu.

Bezpečnosť a práva detí

Práva detí

Vychádzajúc najmä z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím:

 1. Podporiť informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu „konať v najlepšom záujme dieťaťa“.
 2. Explicitne garantovať zabránenie postihu žiaka, jeho zvýhodnenie alebo sankcionovanie z dôvodu uplatnenia si svojich práv prostredníctvom školského poriadku.
 3. Zvýšiť informovanosť a osvetu v škole v oblasti najčastejších prejavov obchodovania s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše – realizovať aktivity, besedy, prednášky a iné.
 4. Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím, ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce.
 5. Upovedomiť žiakov, že na webovej stránke školy sú uverejnené odkazy na linky pomoci:
 6. Linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,
 7. linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci, c. internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,
 8. linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
 9. online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.
 10. psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

Zdroje informácií a podporné materiály:

 1. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/,
 2. https://vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia/,
 3. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/.

Bezpečnosť a prevencia

 1. Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu. Informovať bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu.
 2. Postupovať podľa Školského programu prevencie šikanovania a v súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach https://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf.
 3. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania a u PZ a OZ ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou.
 4. V súlade so smernicou č. 36/2018 vyhotovovať zápis o riešení šikanovania.
 5. S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy, účasť na vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy. Vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy. Riaditeľ školy sa môže v prípade potreby preverenia informácií obrátiť na cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR, občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt. Odporúča sa využívať ponuku preventívnych aktivít ponúkaných partnerským CPPPaP a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne.
 6. Poskytnúť rodinám žiakov, u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa obeťami násilia, prejavujú samovražedné sklony (či už v škole alebo doma), príp. majú iný problém, kontakt na spolupracujúce CPPPaP za účelom zabezpečenia psychologickej podpory pre žiakov a ich rodiny a odborného poradenstva pre pedagogických zamestnancov školy.
 7. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane.
 8. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania s deťmi.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Odporúčania a nástroje na monitorovanie problémových situácií v triede a škole sú na https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/prevencia.
 2. Oddelenia prevencie Policajného zboru, krajských koordinátorov prevencie (ďalej len „preventisti“), https://www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorov-prevencie-kriminality.
 3. Obchodovanie s ľuďmi: http://bezpre.mpc-edu.sk/,www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/, www.obchodsludmi.sk, www.novodobiotroci.sk, www.prevenciakriminality.sk.
 4. Všetci to robia!, K prevencii v škole a DVD „Alkohol skrytý nepriateľ“ – metodicko-preventívne publikácie v tlačenej i elektronickej podobe http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-robia-k-prevencii-skole.html.
 5. Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov –http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vychodiska-k-tvorbe-strategie-skoly-prevencii-rizikoveho-spravania-deti-ziakov.html.
 6. „Škola bez nenávisti“ – prevencia šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na ZŠ a SŠ. Školám, ktoré splnia určené podmienky, bude udelený certifikát kvality „Škola bez nenávisti“: https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/skola-bez-nenavisti.alej.
 7. o bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať napríklad tieto webové sídla: www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk.
 8. Text Školská socializácia a nové výzvy v prevencii, o nových výzvach v prevencii nežiaduceho, rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporúčania, ako na ne reagovať. http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacna-cinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf.
 9. Bezpečnosť v doprave: Praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečujú Detské dopravné ihriská (DDI), ktorým MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu. Na týchto DDI sa praktický výcvik a teoretické vyučovanie poskytuje bezplatne. Zoznam uvedených DDI a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
 10. CVTI SR vydáva časopis Prevencia zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276.
 11. Záverečné správy z výskumov v oblasti prevencie sú zverejnené na https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278.
 12. Informácie a odporúčania z výskumu CVTI SR „Význam internetu a sociálnych sietí v živote žiakov základných a stredných škôl“ https://www.minedu.sk/data/att/16075.pdf.

Zdravý životný štýl

 1. Taxatívne dodržiavať opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách uvedené v školskom poriadku. Navrhované opatrenia prediskutovať so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov školy v úvode školského roka a vždy podľa potreby.
 2. Prevenciu drogových závislostí, prevenciu rizikového správania žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou CPPPaP.
 3. Zapájať žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia.
 4. Umožniť deťom využívať športoviská v areáli školy aj pred alebo po vyučovaní a počas prestávok za účasti dozoru z radov OZ, PZ a asistentov učiteľa.
 5. Vedenie školy bude podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a trvalo udržateľného správania.
 6. Podporovať žiakov v aktívnom transporte do a zo školy.

Informačné a metodické zdroje:

 1. rozsiahla medzinárodná štúdia o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte. https://hbscslovakia.com/.
 2. http://bezpre.mpc-edu.sk/.
 3. Európska sieť škôl podporujúcich zdravie www.schools-for-health.eu.
 4. Združenie informačných a poradenských centier mladých http://icm.sk/index.php/zipcem.
 5. kampaň Červené stužky na www.cervenestuzky.sk.
 6. Európsky týždeň športu sú dostupné na stránke www.tyzdensportu.sk.

Inkluzívne vzdelávanie

Vytváranie inkluzívneho a nediskriminačného prostredia

 1. Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy aj medzi žiakmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia navzájom.
 2. Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania spolupracovať s inkluzívnym tímom školy –

(asistenti učiteľa, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a sociálni pedagógovia). Implementovať princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu, vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu. Na tému inklúzie bude v tomto školskom roku realizované aj aktualizačné vzdelávanie pod lektorským vedením riaditeľky školy.

 1. Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov.
 2. Podporovať toleranciu a rozširovať povedomie žiakov o žiakoch so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú integrovaní v bežných triedach ZŠ (ide nielen o žiakov s „viditeľným“ znevýhodnením, avšak aj o žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, správania a pod.), ktorí sa môžu stať obeťami nevhodných a nenávistných prejavov zo strany spolužiakov, príp. sú vyčleňovaní z kolektívu triedy a komunity školy.
 3. Pri odstraňovaní segregácie a zvyšovaní školskej úspešnosti znevýhodnených skupín žiakov spolupracovať s MPC (ROCEPO), VÚDPaP, ktoré poskytujú odborno-metodickú pomoc.
 4. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, najmä:

a./ dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnej triedy, podporovať používanie rómskeho jazyka v primárnom vzdelávaní,

b./ využívať materinský jazyk rómskych detí zo SZP ako podporný jazyk v primárnom vzdelávaní.

 1. Využívať spoluprácu s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zapojiť školu do programu Vnímavá škola zameraného na zisťovanie miery vnímavosti a citlivosti školy pedagógov a bežných žiakov k žiakom zo zraniteľných skupín a národnostných menšín.
 2. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania s rôznymi zameraniami.

Odporúčané informačné a metodické zdroje:

 1. ROCEPO https://mpc-edu.sk/rocepo.
 2. Vnímavá škola http://eduma.sk/prihlaste-svoju-skolu-do-programu-vnimava-skola/.
 3. Online živá knižnica https://www.onlinezivakniznica.sk/.
 4. Stories that move https://www.storiesthatmove.org/sk/domov/.
 5. Škola inkluzionistov https://www.ktochyba.sk/skolainkluzionistov.

Cudzinci

 1. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami alebo v gescii školy realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy zamerané na zvýšenie informovanosti žiakov o migrantoch.
 2. Jazykové kurzy pre deti cudzincov zabezpečujú organizačne a finančne OŠ OÚ na základe žiadosti zriaďovateľa.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Príručka pre učiteľov žiakov – cudzincov „Slovenčina ako cudzí jazyk“. https://mpc-edu.sk/slovencina-ako-cudzi-jazyk alebo https://mpc-edu.sk/publikacie_vsetky.
 2. Ďalšie materiály sú k dispozícii na stránke Štátneho pedagogického ústavu http://www.statpedu.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavanie-deti-cudzincov/.
 3. Úrad vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov (UNHCR) poskytol SR metodické materiály a videá zamerané na utečencov, azyl a migráciu pre učiteľov pre žiakov vo veku 6 – 9 rokov, 9 – 12 rokov, 12 – 15 rokov a 15 – 18 rokov: https://www.minedu.sk/ucebne-materialy-pre-ucitelov-a-ziakov-od-unhcr-learning-materials-for-teachers-and-learners-from-the-unhcr/, https://www.unhcr.org/sk/3043-vzdelavanie-o-utecencov.html.

 

Ľudské práva

Vychádzajúc predovšetkým z dokumentu Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv:

 1. uplatňovať stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a vyhodnocovania ta, ako je to určené v školskom programe „Ľudské práva“,
 2. implementovať do učebných osnov vyučovaných predmetov témy súvisiace s demokratickým občianstvom a ľudskými právami,
 3. naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv,
 4. výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
 5. vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, zákonných zástupcov, mimovládnych organizácií a miestnej komunity,
 6. zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
 7. vedenie školy bude podporovať účasť pedagogických a odborných zamestnancov na vzdelávaní so zameraním na demokratické občianstvo a ľudské práva v záujme dosahovania multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
 8. vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),
 9. prispievať k rozvíjaniu výchovy k demokratickému občianstvu a občianskej spoločnosti posilňovaním výraznejšej spoluúčasti žiakov na riadení života školy efektívnejšou spoluprácou so žiackou školskou radou a jej koordinátorkou,
 10. vytvárať žiakom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu situácie na trénovanie nadobudnutých poznatkov o demokratickom občianstve, ľudskej dôstojnosti, rovnosti a slobode počas celého ich štúdia.

 

Informačné a metodické zdroje:

 1. Výsledky dlhodobého celoslovenského monitoringu vzdelávania a dodržiavania ľudských práv a práv dieťaťa v školskom a rodinnom prostredí: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278).
 2. Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov monitorovania a hodnotenia ľudských práv. http://www.minedu.sk/detske-a-ludske-prava/.
 3. IUVENTA organizuje aj pre pedagógov workshopy zamerané na využívanie metodických príručiek Rady Európy v oblasti ľudských práv: KOMPAS (pre žiakov od 14 r.), KOMPASITO (pre žiakov od 6 do 13 r.), a BOOKMARKS.
 4. Pre žiakov vyšších ročníkov ZŠ a žiakov SŠ organizuje IUVENTA projekt pod názvom ŽIVÁ KNIŽNICA na búranie predsudkov a stereotypov. IUVENTA poskytuje pedagógom aj vzdelávanie o tejto metóde. Okrem toho vydala novú publikáciu, ktorá s metódou Živej knižnice súvisí: Storytelling v práci s mládežou.
 5. Informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv a o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy, komunite, regióne získate na www.icm.sk.
 6. Program Školy, ktoré menia svet www.ipao.sk.
 7. Projekt Štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi www.strukturovanydialog.sk.
 8. Projekt Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus? – prevencia radikalizácie mládeže na podklade študijnej cesty na Balkán a putovnej výstavy k téme vojen v bývalej Juhoslávii: https://cep.sk/kam-vedie-nacionalizmus-a-extremizmus/.
 9. Metodická príručku pre vyučovanie ľudských práv v odbornom vzdelávaní a príprave (pre humanitne orientované odbory SOŠ).
 10. Metodické materiály najmä pre etickú a občiansku výchovu na stránkach www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/.
 11. Materiály súvisiace s možnosťami využitia múzea holokaustu v Seredi: https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/metodicke-odporucania-spu-k-vyucbe-temy-holokaust.html; https://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/nova-web-stranka-3.html, virtuálna prehliadka: https://muzeum.new.prevenciakriminality.sk).

Mediálna výchova

Informačné a metodické zdroje:

 1. Podklady a zdroje k realizácii prierezovej témy mediálna výchova sú k dispozícii na http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialna-vychova.html.
 2. Inšpiráciou pre základy mediálnej gramotnosti môže byť aj nestranná iniciatíva Zvolsi.info, ktorá má na Slovensku veľmi užitočnú mnemotechnickú pomôcku FANTOMAS, ktorá zahŕňa najčastejšie manipulatívne techniky a spôsoby, ako sa im v informačnom svete vyhýbať. Bližšie informácie na: https://zvolsi.info/sk/fantomas/.

Neformálne vzdelávanie

 1. podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy v súlade s Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Vedenie školy bude podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách,
 2. umožňovať žiakom využiť možnosť zúčastňovať sa akreditovaných vzdelávaní, a tým získavať dôležité kompetencie pre život a prax (ide o neformálne vzdelávanie ukončené certifikátom, Youth Pass a pod.),
 3. vzdelávať žiakov v oblasti riešenia konfliktov formou rovesníckej mediácie, ktorá pomôže pracovať v triedach s dynamikou rôznorodej skupiny.

Informačné a metodické zdroje:

 1. Európsky dialóg s mládežou. https://eudialogsmladezou.sk.
 2. Veľa informácií sa nachádza na www.iuventa.sk, www.pracasmladezou.sk a eurodesk.sk.
 3. Príklady organizácií venujúcich sa práci s mládežou je možné nájsť v časti Aktéri práce s mládežou na: https://www.pracasmladezou.sk/index.php/akteri-v-oblasti-psm/.
 4. Metódy a techniky neformálneho vzdelávania využiteľné aj vo formálnom vzdelávaní: https://www.iuventa.sk/sk/sub/projektpraktik/Metodicky-portal/Videometodiky/Metody-a-techniky-v-neformalnom-vzdelavani.alej.
 5. Aktivity v rámci osláv 50. výročia Frankofónie, ktoré pripadá na rok 2020 (20. marec – 31. december 2020), https://www.francophonie.org/50ans.

Medzinárodné projekty

Program Erasmus+

Hlavnou filozofiou programu Erasmus+ je podpora vzdelávacej mobility, vytváranie partnerstiev vzdelávacích inštitúcií a podpora vzdelávacích politík. Program sa zameriava na podporu všetkých sektorov vzdelávania (školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania, neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, vzdelávania dospelých). Bližšie informácie sú k dispozícii na www.erasmusplus.sk a http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/index.htm.

eTwinning partnerstvo škôl

Pokúsiť sa školu zapojiť do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania digitálnych technológií a komunikácie v cudzom jazyku. Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.etwinning.sk.

Program Európsky zbor solidarity

Cieľom programu je zvýšiť účasť mladých ľudí a organizácií na dostupných a vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity (dobrovoľnícke činnosti, stáže a pracovné umiestnenia), a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti a solidarity v Európe, podporovaniu komunít a riešeniu spoločenských výziev. Bližšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach https://www.iuventa.sk/sk/granty/europsky-zbor-solidarity.alej a https://europa.eu/youth/solidarity_sk.

Pri realizácii preventívnych aktivít a programov je dôležité vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Pri realizácii preventívnych aktivít a programov venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite. Jednorazové aktivity, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie nie sú efektívne stratégie v danej oblasti,

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v spolupráci s výchovným poradcom:

 • podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,
 • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
 • prijímať také opatrenia na zabezpečovanie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,
 • priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny.