Predseda PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Jarmila Kontrošová

Plán práce predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov vychádza z:

 1. Plánu aktivít školy na školský rok 2023/2024;
 2. Sprievodcu školským rokom 2023/2024, v súlade s príslušnými odporúčaniami;
 3. Príslušných Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) a Školských vzdelávacích programov (ŠkVP);
 4. UO pre jednotlivé predmety podľa ŠkVP;
 5. Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach;
 6. Projektu Zelená škola podporujúceho zdravie a ochranu prírody;
 7. Správy predmetovej komisie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov II. stupňa za školský rok 2022/2023;
 8. Vnútorného poriadku školy.

 

Hlavné úlohy na školský rok 2023/2024

 1. a) Všeobecné úlohy

Hlavné úlohy vychádzajú z plánu aktivít školy pre školský rok 2023/2024.

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzať z učebných osnov a učebných plánov, pričom uplatňovať tvorivý prístup vo vyučovaní.
 2. Vychovávať a vzdelávať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti.
 3. Vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru v triedach.
 4. Pedagogickým prístupom posilňovať humánne a priateľské vzťahy nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi staršími a mladšími žiakmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí potrieb a záujmov.
 5. Vhodne zahŕňať do vyučovacieho procesu poznatky o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa a Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
 6. Dodržiavať základné ľudské práva, oboznámiť žiakov s týmito právami ako aj s právami detí, monitorovať správanie detí, predchádzať a zamedziť akýmkoľvek formám prejavu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, diskriminácie a intolerancie – realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom.
 7. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z týrania či ohrozovania mravného vývinu daný problém riešiť.
 8. Vytvoriť opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, v prípade oprávneného podozrenia konzultovať a neodkladne riešiť.
 9. Spolupracovať s rodičmi, vytvárať v rámci humanizácie škôl vhodnú školskú klímu.
 10. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie.
 11. Využívať viaceré formy spätnej väzby, najmä tzv. formatívne hodnotenie – vyzdvihnúť to, čo žiak dokázal, ukázať mu v čom a ako sa má ešte zlepšiť.
 12. Rozvíjať logické, kritické, abstraktné a priestorové myslenie žiakov a naopak rozvíjať hodnotenie žiakov.
 13. Používať stratégie, ktoré vytvárajú a rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov v súlade so ŠkVP.
 14. Individuálnym prístupom k jednotlivým žiakom sa snažiť o prekonávanie problémov, ktoré majú slabšie prospievajúci žiaci so zvládaním učiva.
 15. Rešpektovať výsledky psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov (individuálne začlenení žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), a pracovať podľa odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga.
 16. Zapájať žiakov do rôznych súťaží v školskej i mimoškolskej činnosti.
 17. Účelne využívať vo vyučovacom procese učebné pomôcky, multimediá na všetkých predmetoch podľa danej témy pre zvýšenie názornosti, efektívnosti práce učiteľa a žiaka v nadväznosti na preberané učivo.
 18. Vytvoriť priaznivé prostredie pri zavádzaní nových metód pri práci žiakov s IKT. Venovať pozornosť rozvíjaniu zručností žiakov v tejto oblasti.
 19. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu na hodinách informatiky, využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu.
 20. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu.
 21. Čitateľskú, matematickú, prírodovednú a digitálnu gramotnosť rozvíjať prierezovo vo všetkých predmetoch.
 22. Explicitne zadefinovať hlavný cieľ čítania – čítanie s porozumením.
 23. Pri hodnotení a klasifikácii výkonu žiakov vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.
 24. Pri hodnotení písomných prác využívať jednotnú stupnicu hodnotenia:
 Počet získaných bodov Známka
100 % 90 % 1
89 % 75 % 2
74 % 50 % 3
49 % 30 % 4
29 % 0 % 5

 

 1. Na II. stupni ZŠ je v školskom roku 2023/2024 ako povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii s etickou výchovou. Predmet nebude klasifikovaný známkou.
 2. Dbať na správanie žiakov, viesť ich k dodržiavaniu školského i vnútorného poriadku a predchádzať konfliktom medzi žiakmi vhodnou motiváciou, individuálnym prístupom, doučovaním vo voľnom čase, využívaním medzipredmetových vzťahov a podobne.
 3. Včas a energicky riešiť školskú dochádzku v spolupráci so školským podporným tímom a rodičmi.
 4. Plnenie uvedených úloh je záväzné pre všetkých vyučujúcich, ktorí vyučujú na II. stupni a to v nadväznosti na predmety, ktoré vyučujú. Plnenie úloh bude sledované a vyhodnocované priebežne.