Predseda PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Jarmila Kontrošová

Plán práce predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov vychádza z:

 1. Plánu práce školy na školský rok 2020/2021;
 2. Sprievodcu školským rokom 2020/2021, v súlade s príslušnými odporúčaniami;
 3. Príslušných Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) a Školských vzdelávacích programov (ŠkVP);
 4. UO pre jednotlivé predmety podľa ŠkVP;
 5. Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach;
 6. Projektu Zelená škola podporujúceho zdravie a ochranu prírody;
 7. Správy predmetovej komisie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov II. stupňa za školský rok 2019/2020;
 8. Vnútorného poriadku školy.

Hlavné úlohy vychádzajú z plánu práce školy pre školský rok 2020/2021

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzať z učebných osnov a učebných plánov, pričom uplatňovať tvorivý prístup vo vyučovaní. Vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru v triedach.
 2. Vychovávať a vzdelávať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti.
 3. Vhodne zahŕňať do vyučovacieho procesu poznatky o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa a Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
 4. Dodržiavať základné ľudské práva, oboznámiť žiakov s týmito právami ako aj s právami detí, monitorovať správanie detí, predchádzať a zamedziť akýmkoľvek formám prejavu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, diskriminácie a intolerancie – realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom.
 5. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z týrania či ohrozovania mravného vývinu daný problém riešiť.
 6. Vytvoriť opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, v prípade oprávneného podozrenia konzultovať a neodkladne riešiť.
 7. Pokračovať v priebežnom slovnom hodnotení žiakov a poskytovaní spätnej väzby s poukázaním na oblasti, v ktorých žiak dosiahol úspech a navrhnutím postupov a krokov, na ktoré by sa mal žiak zamerať v budúcnosti pre dosiahnutie pokroku. Vytvárať podmienky pre pozitívnu motiváciu žiakov, aktívne učenie sa; prenechať žiakom primeranú zodpovednosť za svoje učenie.
 8. Vo vyučovacom procese využívať rôzne formy sebahodnotenia vlastných výkonov a vedomostnej úrovne žiakov (systém Albert).
 9. Využívať elektronické zdroje na vyučovaní a, pokiaľ je to možné, systematickú elektronickú komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami a zvýšiť tak efektivitu času aj zaťaženosť životného prostredia.
 10. Používať stratégie, ktoré vytvárajú a rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov v súlade so ŠkVP, využívať IKT, nové formy a metódy práce, ako napríklad zážitkové metódy, hru ako motivovanú didaktickú metódu, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh, tvorba myšlienkových máp, návštevy knižnice, obecného úradu i poznávanie hmotných historických pamiatok v obci. a pod.
 11. Účelne využívať vo vyučovacom procese učebné pomôcky, multimediálne CD na všetkých predmetoch podľa danej témy pre zvýšenie názornosti, efektívnosti práce učiteľa a žiaka v nadväznosti na preberané učivo.
 12. Zapracovať do školského vzdelávacieho programu aktivity zamerané na získavanie zručností potrebných pre online vzdelávanie a vzdelávanie pomocou digitálnych technológií (napr. písanie na klávesnici: https://www.fast-typing.com/typing-speed-test.php?lan=slovak).
 13. Individuálnym prístupom k jednotlivým žiakom sa snažiť o prekonávanie problémov, ktoré majú slabšie prospievajúci žiaci so zvládaním učiva.
 14. Rešpektovať výsledky psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov (individuálne začlenení žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), a pracovať podľa odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga.
 15. Zapájať žiakov do rôznych súťaží v školskej i mimoškolskej činnosti.
 16. Podporovať a usmerňovať talentovaných a nadaných žiakov, pripravovať pre týchto žiakov náročnejšie úlohy vzhľadom na ich predpokladaný osobnostný rozvoj.
 17. Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpora zdravia, najmä v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie pod názvom Škola podporujúca zdravie, projektov zdravej výživy, zdravého spôsobu života, prevencie stresu a pod. Do vyučovacieho procesu v rámci učiva jednotlivých predmetov zahrnúť túto problematiku.
 18. Na II. stupni ZŠ je v školskom roku 2020/2021 ako povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii s etickou výchovou. Predmet nebude klasifikovaný známkou.
 19. Pri hodnotení a klasifikácii výkonu žiakov vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.
 20. Pedagogickým prístupom posilňovať humánne a priateľské vzťahy nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi staršími a mladšími žiakmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí potrieb a záujmov.
 21. Spolupracovať s rodičmi, vytvárať v rámci humanizácie škôl vhodnú školskú klímu.
 22. Čitateľskú gramotnosť rozvíjať prierezovo vo všetkých predmetoch. Explicitne zadefinovať hlavný cieľ čítania – čítanie s porozumením.
 23. Využiť k realizácii prierezovej témy mediálna výchova podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialna-vychova.html.
 24. Včas a energicky riešiť školskú dochádzku v spolupráci so školským sociálnym pedagógom a rodičmi. Dbať na správanie žiakov, viesť ich k dodržiavaniu školského i vnútorného poriadku a predchádzať konfliktom medzi žiakmi vhodnou motiváciou, individuálnym prístupom, doučovaním vo voľnom čase, využívaním medzipredmetových vzťahov a podobne.
 25. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať bezpecnenainternete.sk; www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk a pod.
 26. Plnenie uvedených úloh je záväzné pre všetkých vyučujúcich, ktorí vyučujú na II. stupni a to v nadväznosti na predmety, ktoré vyučujú. Plnenie úloh bude sledované a vyhodnocované priebežne.
 27. Pri hodnotení písomných prác využívať jednotnú stupnicu hodnotenia:
 Počet získaných bodov Známka
100 % 90 % 1
89 % 75 % 2
74 % 50 % 3
49 % 30 % 4
29 % 0 % 5