Predseda PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Jarmila Kontrošová

Plán práce predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov vychádza z:

 1. Pedagogicko-organizačných pokynov (POP) pre školy a školské zariadenia na školský rok 2019/2020, v súlade s ich odporúčaniami;
 2. Príslušných Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) a Školských vzdelávacích programov (ŠkVP);
 3. UO pre jednotlivé predmety podľa ŠkVP;
 4. Plánu práce školy na školský rok 2019/2020;
 5. Metodického usmernenia č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach;
 6. Projektu Zelená škola podporujúceho zdravie a ochranu prírody;
 7. Správy predmetovej komisie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov II. stupňa za školský rok 2018/2019;
 8. Vnútorného poriadku školy.

 

III. Hlavné úlohy na školský rok 2019/2020

 

 1. a) Všeobecné úlohy

Hlavné úlohy vychádzajú z plánu práce školy a z POP pre školský rok 2019/2020.

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzať z učebných osnov a učebných plánov, pričom uplatňovať tvorivý prístup vo vyučovaní. Vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru v triedach.
 2. Vychovávať a vzdelávať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti.
 3. Vhodne zahŕňať do vyučovacieho procesu poznatky o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa a Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
 4. V roku 2019, ktorý je vládou SR vyhlásený za Rok Milana Rastislava Štefánika, a následne v roku 2020 realizovať rôzne aktivity pre žiakov a pedagógov napr. besedy, súťaže, návštevy expozícií, publikovanie témy v školskom časopise a využiť podporné metodické materiály a vzdelávacie aktivity realizované MPC, Slovenskou pedagogickou knižnicou a ŠPÚ, zverejnené na ich webových sídlach, pripomínajúc si význam a mimoriadne postavenie osobnosti generála M. R. Štefánika v novodobých dejinách Slovenska.
 5. V súvislosti s vyhlásením roka 2020 za Rok slovenského divadla navštíviť divadelné predstavenie alebo kultúrne podujatie pripomínajúce 100. výročie vzniku Slovenského národného divadla.
 6. V roku 2019 realizovať rôzne aktivity pre žiakov napr. besedy, súťaže alebo návštevy expozícií, pripomínajúce si význam historických udalostí ako 74 rokov od víťazstva nad fašizmoms dôrazom na priebeh a význam SNP na našom územípri príležitosti 75 rokov od vypuknutia SNP.
 7. Dodržiavať základné ľudské práva, oboznámiť žiakov s týmito právami ako aj s právami detí, monitorovať správanie detí, predchádzať a zamedziť akýmkoľvek formám prejavu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, diskriminácie a intolerancie – realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z týrania či ohrozovania mravného vývinu daný problém riešiť. Vytvoriť opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, v prípade oprávneného podozrenia konzultovať a neodkladne riešiť.
 8. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie.
 9. Využívať viaceré formy spätnej väzby, najmä tzv. formatívne hodnotenie – vyzdvihnúť to, čo žiak dokázal, ukázať mu v čom a ako sa má ešte zlepšiť. Rozvíjať logické, kritické, abstraktné a priestorové myslenie žiakov a naopak rozvíjať hodnotenie žiakov.
 10. Individuálnym prístupom k jednotlivým žiakom sa snažiť o prekonávanie problémov, ktoré majú slabšie prospievajúci žiaci so zvládaním učiva.
 11. Rešpektovať výsledky psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov (individuálne začlenení žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), a pracovať podľa odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga.
 12. Zapájať žiakov do rôznych súťaží v školskej i mimoškolskej činnosti.
 13. Podporovať a usmerňovať talentovaných a nadaných žiakov, pripravovať pre týchto žiakov náročnejšie úlohy vzhľadom na ich predpokladaný osobnostný rozvoj.
 14. Používať stratégie, ktoré vytvárajú a rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov v súlade so ŠkVP, využívať IKT, nové formy a metódy práce, ako napríklad zážitkové metódy, hru ako motivovanú didaktickú metódu, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh, tvorba myšlienkových máp, návštevy knižnice, obecného úradu i poznávanie hmotných historických pamiatok v obci. a pod.
 15. Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpora zdravia, najmä v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie pod názvom Škola podporujúca zdravie, projektov zdravej výživy, zdravého spôsobu života, prevencie stresu a pod. Do vyučovacieho procesu v rámci učiva jednotlivých predmetov zahrnúť túto problematiku.
 16. Na II. stupni ZŠ je v školskom roku 2019/2020 ako povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii s etickou výchovou. Predmet nebude klasifikovaný známkou.
 17. Pri hodnotení a klasifikácii výkonu žiakov vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.
 18. Pedagogickým prístupom posilňovať humánne a priateľské vzťahy nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi staršími a mladšími žiakmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí potrieb a záujmov. Spolupracovať s rodičmi, vytvárať v rámci humanizácie škôl vhodnú školskú klímu.
 19. Účelne využívať vo vyučovacom procese učebné pomôcky, multimediálne CD na všetkých predmetoch podľa danej témy pre zvýšenie názornosti, efektívnosti práce učiteľa a žiaka v nadväznosti na preberané učivo.
 20. Čitateľskú gramotnosť rozvíjať prierezovo vo všetkých predmetoch. Explicitne zadefinovať hlavný cieľ čítania – čítanie s porozumením.
 21. Využiť k realizácii prierezovej témy mediálna výchova podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialna-vychova.html.
 22. Vo vyučovacom procese využívať rôzne formy sebahodnotenia vlastných výkonov a vedomostnej úrovne žiakov (systém Albert).
 23. Včas a energicky riešiť školskú dochádzku v spolupráci so školským sociálnym pedagógom a rodičmi. Dbať na správanie žiakov, viesť ich k dodržiavaniu školského i vnútorného poriadku a predchádzať konfliktom medzi žiakmi vhodnou motiváciou, individuálnym prístupom, doučovaním vo voľnom čase, využívaním medzipredmetových vzťahov a podobne.
 24. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov školy pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP.
 25. Vytvoriť priaznivé prostredie pri zavádzaní nových metód pri práci žiakov s IKT. Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu. Rovnako dôležité je vedenie k poznaniu jednotlivých prejavov kyberšikany a možností ako sa brániť. Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť ochrane žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na internete. Na rozširovanie povedomia o bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať bezpecnenainternete.sk; www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk a pod.
 26. Plnenie uvedených úloh je záväzné pre všetkých vyučujúcich, ktorí vyučujú na II. stupni a to v nadväznosti na predmety, ktoré vyučujú. Plnenie úloh bude sledované a vyhodnocované priebežne.

 

 

 

 

 

 

 1. Pri hodnotení písomných prác využívať jednotnú stupnicu hodnotenia:
 Počet získaných bodov Známka
100 % 90 % 1
89 % 75 % 2
74 % 50 % 3
49 % 30 % 4
29 % 0 % 5