MZ 3.-4. Ročník Mgr. Štefánia Tkačiková

V školskom roku 2022/2023 Plán práce MZ vychádza predovšetkým z dokumentu MŠVVaŠ SR „Sprievodca školským rokom 2022/2023“, Štátneho vzdelávacieho programu, Dodatku č.8 k ŠVP, zo Školského vzdelávacieho programu, z Inovovaného školského vzdelávacieho programu, Metodických pokynov na hodnotenie žiakov, z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami, Plánu aktivít školy na školský rok 2022/2023, Hodnotiacej správy MZ za školský rok 2021/2022, Tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé predmety v 3. a 4. ročníkoch a z Plánov aktivít na podporu čitateľskej, finančnej, matematickej, digitálnej a prírodovednej  gramotnosti.

 1. Návrhy a opatrenia na šk. r. 2022/2023

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre učiteľa:

 

V tomto školskom roku bude naša škola pokračovať v  programe „Pilotného overovania upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov“. Vzhľadom na prerušenie školského vyučovania počas pandémie, ktorého dôsledkom bolo nedostatočné osvojenie si požadovaných vedomostí a spôsobilostí žiakmi na úrovni jednotlivých ročníkov ako aj pri výstupe zo stupňa vzdelania (primárneho vzdelania), budú učitelia pri príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť vychádzať z upravených štandardov vzdelávacích oblastí („Upravené rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy na odstránenie dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 pre školy spolupracujúce so Štátnym pedagogickým ústavom), zo ŠkVP platného od 1.9.2021 vytvoreného v  súlade s  Dodatkom č.8 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2.2015 pod číslom 2015- 5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1.9.2015 schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 19.8.2020 pod číslom 2020/15129:1-A2100 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s vyučovaním jazykom slovenským, základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny s platnosťou od 1.9.2020. Obsah vzdelávania je rozdelený na tri ucelené časti vzdelávacieho programu – cykly, v ktorých vznikne priestor na to, aby žiaci, ktorí v dôsledku pandémie doposiaľ nedokázali naplniť všetky ciele vzdelávania určené pre primárne vzdelávanie, mohli potrebné zručnosti a vedomosti nadobudnúť v priebehu piateho ročníka, a to bez nutnosti opakovať ročník.

 

V školskom  roku 2022/2023  je naďalej  potrebné:

 

 • mapovať a venovať pozornosť nadaným deťom;
 • nadaných, talentovaných i ostatných žiakov zapájať do súťaží s rôznym zameraním;
 • venovať osobitnú starostlivosť žiakom so ŠVVP a  žiakom so slabým prospechom;
 • realizovať triedne aktivity a činnosti s cieľom vytvárania harmonického triedneho spoločenstva,  dodržiavania určitých pravidiel a rozvoja komunikačných zručností;
 • vhodne motivovať žiakov k  zodpovednému správaniu s využitím spolupráce s asistentmi učiteľa z rómskej komunity; 
 • venovať zvýšenú pozornosť zlepšovaniu telesnej zdatnosti žiakov;
 • uplatňovať vo výučbe tvorbu myšlienkových máp, projektové vyučovanie, hru ako motivačnú a didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh atď.;
 • monitorovať zmeny v správaní žiakov;
 • vzniknuté edukačné problémy riešiť bezodkladne v súčinnosti s vedením školy, so školskou psychologičkou, špeciálnou a sociálnou školskou pedagogičkou a  rodičmi;
 • vo vyučovacom procese uplatňovať princíp sebahodnotenia a sebakritického myslenia žiakov;
 • využívať slovné hodnotenie priebežne počas edukácie i v predmetoch klasifikovaných známkou;
 • pri hodnotení žiakov vo zvýšenej miere uplatňovať princíp pochvaly.

 

So zameraním na vyučovacie predmety – SJL a MAT:

 

Slovenský jazyk:

 Zložka: JAZYKOVÁ

 • vykonávaním analýzy chýb v diktátoch,  upevňovať pravopisné zručnosti žiakov a  eliminovať ich pravopisné nedostatky;
 • vo vyučovaní pravidelne zaraďovať „jazykové okienka“ – pravopisné rozcvičky;
 • venovať zvýšenú pozornosť pravopisu vo všetkých predmetoch;
 • osvojiť si a prehĺbiť spisovné vyjadrovanie;
 • zlepšovať písomný prejav žiakov (dodržiavať správne tvary písmen) vhodnou motiváciou;
 • uplatňovať individuálny prístup, rešpektovať rozdiely v úrovni písania jednotlivých

žiakov v jednotlivých ročníkoch;

 • venovať pri písaní pozornosť žiakom ľavákom;
 • podľa vnútornej dohody používať písanky rovnakej lineatúry:  

3.ročník – 513, 523;  4. ročník – 523, 524.

 

Zložka: ČÍTANIE

 • realizovať rôzne formy voľnočasových aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti;
 • na hodinách literatúry sa pravidelne venovať spoločnému mimočítankovému čítaniu a  robiť si z neho záznamy formou čitateľských  denníkov;
 • zvyšovať úroveň čítania s porozumením a zlepšovať schopnosť reprodukcie

prečítaného textu;

 • rozvíjať u žiakov a schopnosť vnímať, prežívať, chápať a hodnotiť literárny text;
 • klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu a schopnosti argumentovať;
 • rozvíjať techniky čítania a  správnej intonácie;
 • navštíviť mestskú knižnicu v najbližšom okolí;
 • viesť žiakov ku prednesu poézie a krátkej prózy (aplikovať prednes na hodinách);
 • zapájať žiakov do recitačných súťaží a súťaží v čitateľských gramotnostiach;
 • formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre;
 • využívať vhodné detské časopisy na vytváranie kladného  vzťahu k ľudovej slovesnosti.

 

Zložka: SLOH

 • viesť žiakov k tvorivému písaniu;
 • využívať metódu písania denníkov;
 • aktívne si rozširovať slovnú zásobu (hádanky, kvízy, jazykolamy);
 • o zlepšenie rečového a jazykového prejavu žiakov dbať  nielen na hodinách

slovenského jazyka, ale aj vo všetkých vyučovacích predmetoch;

 • pri práci s textom využívať dramatizáciu, inscenačné metódy a zážitkové učenie.
 • rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov.

 

 Zložka: JAZYKOVÁ

 • vykonávaním analýzy chýb v diktátoch,  upevňovať pravopisné zručnosti žiakov a  eliminovať ich pravopisné nedostatky;
 • vo vyučovaní pravidelne zaraďovať „jazykové okienka“ – pravopisné rozcvičky;
 • venovať zvýšenú pozornosť pravopisu vo všetkých predmetoch;
 • osvojiť si a prehĺbiť spisovné vyjadrovanie;
 • zlepšovať písomný prejav žiakov (dodržiavať správne tvary písmen) vhodnou motiváciou;
 • venovať pri písaní pozornosť žiakom ľavákom;
 • rešpektovať rozdiely v úrovni písania u jednotlivých žiakov v jednotlivých ročníkoch, uplatňovať individuálny prístup,;

Matematika:

 

 • maximálnu pozornosť venovať integrovaným žiakom;
 • naďalej úzko spolupracovať s učiteľmi MAT na 2. stupni ZŠ s cieľom eliminovať problémy a nedostatky žiakov v predmete s prechodom na 2. stupeň;
 • pri matematických operáciách – sčítanie a odčítanie – používať jednotný (dohodnutý) postup;
 • dbať na úhľadný a správny zápis pri matematických operáciách (najmä podpisovanie čísel pod seba);
 • násobenie a delenie učiť tak, aby si žiaci zafixovali skupinu troch čísel, ktoré patria k sebe pri  týchto matematických operáciách;
 • násobiť a deliť pomocou zautomatizovaného spoja /násobenie a delenie spamäti/;
 • dbať na osvojenie základných vedomostí a zručností z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie;
 • upevniť algoritmus písomného sčítania a odčítania s prechodom i bez prechodu cez základ 10;
 • pravidelne realizovať v úvode vyučovacej hodiny matematické rozcvičky;
 • vedieť  využiť poznatky získané riešením slovných úloh  žiakov aj v bežnej praxi (nákupy,  merania,…);
 • na všetkých vyučovacích hodinách pestovať a podporovať samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh a matematických problémov;
 • viesť žiakov k čo najlogickejšiemu a najjednoduchšiemu riešeniu hlavne pri slovných úlohách;
 • riešiť úlohy a realizovať aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov;
 • upevňovať správne návyky pri rysovaní (používanie pravítka, ceruzky, kružidla).

VÝCHOVNÉ PREDMETY:

 

 • rešpektovať spolužiakov a ich názory;
 • podporovať u žiakov toleranciu, empatiu, vzájomnú pomoc;
 • nebáť sa vyjadriť vlastný názor, zdôvodniť ho;
 • vzájomne spolupracovať v skupinách;
 • zamerať sa na kritické hodnotenie iných, ale aj seba samého – sebahodnotenie;
 • stanoviť presné pravidlá v triede, na vyučovacích hodinách, pri hrách a súťažiach;
 • využívať rôzne hudobné činnosti – inštrumentálna hra, spev, aktívne počúvanie;
 • rešpektovať individuálne schopnosti a záujmy žiakov;
 • cez hudobné činnosti žiakov kultúrne, esteticky i duchovne rozvíjať; 
 • rozvíjať u žiakov estetické cítenie a vnímanie farieb;
 • nadaných žiakov zapájať do rôznych výtvarných súťaží;
 • na hodinách VYV striedať rôzne výtvarné techniky;
 • pripravovať pre žiakov praktické činnosti bežného života: napr. skrášľovať okolie školy.

 

 1. Hlavné a všeobecné úlohy a ciele MZ

                     Plán práce MZ 3. –  4. ročník v tomto školskom roku je zameraný predovšetkým na výchovno-vzdelávací proces, na žiaka, na učiteľa, na obsah vzdelávania a jeho najefektívnejšie sprístupnenie  cez učiteľa žiakovi tak, aby obaja dosiahli čo najlepšie výsledky.  Hlavné ciele a úlohy činnosti MZ vychádzajú zo základnej filozofie školy

– z rešpektovania jej poslania a vízie, jej dlhodobého plánu a aktuálnych potrieb:

 1. Umožniť žiakom prežívať radosť z učenia a pocit úspešnosti.
 2. Počas školského roka pracovať podľa vlastných motivačných plánov triedy, aby žiaci mali radosť z učenia sa.
 3. Vytvárať v triede podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
 4. Rešpektovať individualitu každého žiaka.
 5. Vedieť riadiť procesy aktívneho učenia sa žiakov.
 6. Prepájať učenie so životom, rozvíjať všetky kľúčové kompetencie žiakov (spôsobilosť žiaka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti).

Špecifické ciele:

 1. Plniť úlohy z Plánu práce školy, Plánu aktivít školy, Plánu práce MZ, plánov koordinátorov školy.
 2. Pri hodnotení postupovať podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a vedieť využívať metódy pozitívneho hodnotenia žiakov.
 3. Na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu využívať inovatívne formy a metódy práce vo vyučovaní získané z dostupnej literatúry, časopisov, internetu a vzájomnou výmenou poznatkov medzi členmi MZ z webinárov a pod…
 4. Vedieť rozvíjať vlastné učiteľské kompetencie.

 

Všeobecné ciele a úlohy zamerané na žiakov so ŠVVP: 

           

 • monitorovať správanie žiakov, pravidelne spolupracovať so zákonným zástupcom, odborným tímom… ;
 • venovať zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aktívne spolupracovať so zákonnými zástupcami a podporným tímom školy, taktiež s CŠPPaP a CPPPaP – prípadné vzniknuté problémy riešiť bezodkladne;
 • využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich učenia sa.

 

Všeobecné ciele a úlohy zamerané na výchovné problémy a ich riešenie:

 • viesť žiakov k poznaniu školského poriadku;
 • priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach;
 • vytvárať vhodné podmienky edukácie v príjemnom pracovnom prostredí a priateľskej klíme;
 • sledovať a aktívne ochraňovať deti pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne obťažovanie a pod.
 • stanoviť si presné pravidlá v triede a dodržiavať ich počas vyučovacích hodín a prestávok;
 • pozitívne pôsobiť na žiakov a tým zlepšiť disciplínu a správanie sa žiakov;
 • konflikty sa snažiť riešiť čo najrýchlejšie – hneď po udalosti, príp. na triednických hodinách;
 • problémové správanie riešiť osobným pohovorom s dieťaťom, triednymi učiteľmi, vedením školy, výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou, rodičmi;
 • holisticky riešiť problémy v spojitosti so žiakmi a edukáciou –  vzájomná informovanosť, analyzovanie problémov;
 • spoluprácu s rodinou klásť na popredné miesto, aby sa dostavili kladné edukačné výsledky a zlepšilo sa správanie žiakov.