MZ 3.- 4.ročník

Mgr. Štefánia Tkačiková

Hlavné a všeobecné úlohy a ciele MZ

V tomto školskom roku bude činnosť každého člena MZ zameraná predovšetkým na postupné odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vzhľadom na prerušenie školského vyučovania počas pandémie, ktorého dôsledkom bolo nedostatočné osvojenie si požadovaných vedomostí a spôsobilostí žiakmi na úrovni jednotlivých ročníkov ako aj pri výstupe zo stupňa vzdelania (primárneho vzdelania).  Učitelia budú pri príprave na výchovno – vzdelávaciu činnosť vychádzať z upravených štandardov vzdelávacích oblastí  pre 1.-3. ročník školy na školský rok 2020/2021.

Preto našimi hlavnými cieľmi bude:

 • zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním funkčných kompetencií žiakov a profesijných kompetencií učiteľov;
 • prepájať učenie sa so životom, rozvíjať všetky kľúčové kompetencie žiakov (spôsobilosť žiaka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti);
 • umožniť žiakom prežívať radosť z učenia a pocitu úspešnosti;
 • využívať prvky progresívnych a inovačných metód vo výchove a vzdelávaní.

Progresívne a inovačné trendy:

 • počas celého školského roka pracovať podľa vlastných motivačných plánov triedy, aby žiaci mali radosť z učenia;
 • vo vyučovacom procese využívať v čo najväčšej miere dostupné pomôcky na škole;
 • uplatňovať inovatívne formy a metódy práce vo vyučovaní získané z dostupnej literatúry, časopisov, internetu a vzájomnou výmenou poznatkov medzi členmi MZ.

Všeobecné ciele a úlohy:

V rámci odborno-metodickej činnosti, vytvoríme aj v tomto školskom roku zborník metodických materiálov  pre  3. a 4. na tému rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.  Učitelia vytvoria metodický materiál (metodický list  pre učiteľa a pracovný list pre žiaka)  pre prácu s literárnym textom rôzneho žánru. Činnosť MZ bude zameraná aj na  monitorovanie úrovne vzdelávacej činnosti učiteľov, vzdelávacích výsledkov žiakov, pričom sa budú štvrťročne porovnávať, hodnotiť a podľa potreby vytvárať návrhy na ich  zlepšenie.

Všeobecné ciele:

 • uskutočňovať povíkendové ranné stretnutia s cieľom vytvárania harmonického triedneho spoločenstva, dodržiavania určitých pravidiel a rozvoja komunikačných zručností;
 • úspešnú spoluprácu učiteľa a rodiča dosahovať dôslednou, jasnou a obojstrannou komunikáciou, vedenie záznamov z pohovorov (využiť možnosť prizvať si na pohovor ďalšieho člena MZ);
 • prehlbovať spoluprácu s rodičmi – pomoc pri organizovaní rôznych podujatí, sponzoring, materiálna pomoc, zapojenie do vyučovacieho procesu so súhlasom vedenia školy;
 • umožniť otvorené hodiny pre rodičov, individuálne konzultácie pre rodičov podľa potreby učiteľa i rodiča;
 • pokračovať v projektovom a blokovom vyučovaní a viesť žiakov k tvorbe projektov;
 • rozvíjať a pestovať kontakty s družobnými školami v oblasti športu, kultúry, vzdelávania a výmeny pedagogických skúseností;
 • venovať sa talentovaným žiakom a zapájať ich do reprezentácie školy (vedomostné, športové a umelecké súťaže a pod.);
 • rozvíjať záujmy žiakov formou záujmových krúžkov;
 • naučiť žiakov učiť sa, uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov – naučiť žiakov komunikovať, argumentovať, vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti navrhovať rôzne riešenia úloh a postupov;
 • organizovať súťaže, ktoré budú žiakov motivovať k samostatnému čítaniu, napr.: Moja obľúbená kniha, Hlasné čítanie, Čítací maratón a pod.;
 • pestovať v žiakoch lásku ku knihe a k literatúre;
 • udržiavať tradíciu návštev koncertov, divadelných predstavení, galérií a pod.;
 • prehlbovať poznatky žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa;
 • používať všetky dostupné, učebné pomôcky, didaktické pomôcky a IKT a klásť dôraz na názornosť;
 • uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, ktoré má motivačný charakter;
 • rozvíjať matematickú, finančnú a informačnú a prírodovednú gramotnosť žiakov (plniť plány jednotlivých gramotností);
 • viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, rozvíjať historické vedomie žiakov;
 • vypestovať u žiakov zdravý spôsob života – rozvíjať u žiakov hudobné a výtvarné cítenie;
 • naučiť žiakov samostatnej práci, ale aj skupinovej, tímovej spolupráci;
 • pri súhrnnom hodnotení hodnotiť kvalitu vedomostí, zručností a návykov ako i usilovnosť a ochotu spolupracovať;
 • vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti;
 • využívať didaktické zásady výchovného vyučovania, vedeckosti, primeranosti, systematickosti, dôkladnosti, trvácnosti a spojenia teórie s praxou;
 • aktívne využívať prácu s počítačmi, internetom, dataprojektorom a interaktívnou tabuľou na vyučovacích hodinách;
 • vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť;
 • vo vyučovacích predmetoch zamerať svoje výchovné a vzdelávacie pôsobenie na rozvoj kompetencií žiakov;
 • naučiť žiakov autonómne sa učiť – byť schopný riadiť svoj časový rozvrh;
 • viesť žiakov k sebahodnoteniu;
 • rešpektovať špecifiká jednotlivých žiakov;
 • navštíviť mestskú knižnicu a využívať ju i v mimo vyučovacích aktivitách;
 • propagovať „otvorené dni“ pre rodičov, pozývať rodičov na vyučovanie aj mimo DOD;
 • zintenzívniť spoluprácu rodiny a školy;
 • využiť informačný obal žiaka – portfólio, v ktorom budú zhromaždené všetky grafické prejavy na vyučovaní (mať ho pre rodičov stále k dispozícii k nahliadnutiu.

Žiaci so ŠVVP:

 • v rámci výchovného poradenstva koordinovať starostlivosť o žiakov s výchovnými problémami a dôraz klásť na individuálny prístup pri riešení problémov;
 • tvoriť portfóliá žiakov, podchytiť žiakov so ŠVVP, monitorovať zmeny v ich správaní;
 • pri výučbe žiakov so ŠVVP spolupracovať s odborníkmi a týmto žiakom venovať osobitnú pozornosť;
 • dôsledne spolupracovať so školskou špeciálnou pedagogičkou a školskou psychologičkou, taktiež s CŠPP a CPPP – prípadné vzniknuté problémy riešiť bezodkladne;
 • nadaných, talentovaných i ostatných žiakov zapájať do súťaží rôzneho zamerania.

Výchovné problémy:

 • viesť žiakov k poznaniu školského poriadku;
 • priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach, vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu;
 • sledovať a aktívne ochraňovať deti pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne obťažovanie a pod.
 • stanoviť si presné pravidlá v triede a dodržiavať ich počas vyučovacích hodín a prestávok;
 • pozitívne pôsobiť na žiakov a tým zlepšiť disciplínu a správanie sa žiakov;
 • konflikty sa snažiť riešiť čo najrýchlejšie – hneď po udalosti, príp. na triednických hodinách;
 • prípadné problémy správania riešiť osobným pohovorom s dieťaťom, triednymi učiteľmi, vedením školy, výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou, rodičmi;
 • spoluprácu s rodinou klásť na popredné miesto, aby sa dostavili kladné edukačné výsledky a zlepšilo sa správanie žiakov.

Činnosť MZ bude ďalej zameraná  na :

 • vytváranie vhodného prostredie pre formovanie pozitívnych vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi;
 • podporu a prezentovanie prirodzených vzorov a autorít z radov pedagógov;
 • podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov;
 • na identifikovanie silných a slabých stránok výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov;
 • na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie;
 • na plánovanie a realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov;
 • na interné testovanie žiakov v 3. – 4. ročníku prostredníctvom vstupných a výstupných písomných prác v predmetoch SJL a MAT s následným vyhodnotením a návrhom na možnosti odstránenia zistených nedostatkov v práci žiakov;
 • zabezpečenie prístupu žiakom ku knihám a vytvorenie podmienok na čítanie – „čitateľské zóny“;
 • včasné diagnostikovanie žiakov s poruchami čítania, písania alebo so zaostávajúcim   čítaním;
 • zapojenie žiakov do súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín;
 • pozornosť venovať správnemu pravopisu a to na všetkých vyučovacích predmetoch;
 • pravidelne sa venovať spoločnému mimo čítankovému čítaniu;
 • chyby v kontrolných diktátoch pravidelne analyzovať, na základe tejto analýzy  počas výučby  upevňovať pravopisné zručnosti a tak eliminovať pravopisné nedostatky žiakov;
 • zorganizovať zaujímavé podujatia na posilnenie záujmu žiakov o šport;
 • organizačne pripraviť cvičenia v prírode a didaktické hry;
 • zapájať žiakov do výtvarných a speváckych súťaží;
 • pri výučbe finančnej gramotnosti klásť dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa;
 • využívať metodickú príručku Finančná gramotnosť 1, ktorá je dostupná na www.statpedu.sk;
 • pozornosť sústrediť na nežiaduce prejavy extrémizmu;
 • využívať k prierezovej téme – mediálna výchova podklady a zdroje na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk  / časť –  Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie, text pod názvom – K mediálnej gramotnosti učiteľov/;
 • realizovať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvýšenie vedomostí  v oblasti separovania  odpadov a ich druhotného spracovania;
 • uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej a jazykovej gramotnosti t. j. maľované čítanie, abecedné pexesá, tvorba kníh s prediktabilným textom, písanie denníkov;
 • pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatiky;
 • pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pridomácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školskýchaktivitách;
 • využívať pomoc Metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle spgk.sk rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania;
 • skvalitňovať úroveň vedomostí žiakov uplatňovaním idividuálneho prístupu, navodzovaním priaznivej atmosféryv triede s využitím kladnej motivácie, správnou organizáciou vyučovacej jednotky a zavádzaním nových metód a foriem práce so žiakmi bez abstraktného vyučovania;
 • naďalej prezentovať úspechy učiteľské, žiacke, úspechy triedy i celej školy v dostupných médiách – Virtuálna učiteľská knižnica, školský Táborisko, školský rozhlas…