MZ 3.-4. Ročník Mgr. Štefánia Tkačiková

 1. Východiská pre tvorbu Plánu práce MZ na školský rok  2023/2024

Plán práce MZ v školskom roku 2023/2024 vychádza z dokumentu MŠVVaŠ SR „Sprievodca školským rokom 2023/2024“, Štátneho vzdelávacieho programu, Dodatku č.8 k ŠVP, zo Školského vzdelávacieho programu, z Inovovaného školského vzdelávacieho programu, Metodických pokynov na hodnotenie žiakov, z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami, Plánu aktivít školy na školský rok 2023/2024, Hodnotiacej správy MZ za školský rok 2022/2023, Tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé predmety v 3. a 4. ročníkoch a z Plánov aktivít na podporu čitateľskej, finančnej, matematickej, digitálnej a prírodovednej  gramotnosti.

V školskom  roku 2023/2024  je naďalej  potrebné:

 • venovať osobitnú starostlivosť žiakom so ŠVVP a  žiakom so slabým prospechom;
 • denne realizovať „ranné kruhy“ či „povíkendové ranné stretnutia“ s cieľom vytvárania harmonického triedneho spoločenstva, dodržiavania určitých pravidiel a rozvoja komunikačných zručností;
 • v spolupráci s asistentmi učiteľa z rómskej komunity vhodne  motivovať žiakov k  zodpovednému správaniu;
 • uplatňovať nové formy a metódy vo vyučovaní – tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, hra ako motivačná a didaktická metóda, tvorivé zážitkové metódy, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh atď.;
 • pravidelne sledovať zmeny v správaní žiakov;
 • edukačné problémy riešiť bezodkladne v súčinnosti s vedením školy, so školskou psychologičkou, špeciálnou a sociálnou školskou pedagogičkou a  rodičmi;
 • venovať zvýšenú pozornosť zlepšovaniu telesnej zdatnosti žiakov;
 • mapovať a venovať pozornosť nadaným deťom;
 • nadaných, talentovaných i ostatných žiakov zapájať do súťaží s rôznym zameraním;
 • využívať slovné hodnotenie priebežne počas edukácie i v predmetoch klasifikovaných známkou.

 

So zameraním na vyučovacie predmety – SJL a MAT:

 

SLOVENSKÝJAZYK

 

 Zložka: ČÍTANIE  A JAZYKOVÁ ZLOŽKA  

 

 • viac čítať napr. mimo čítankové texty – robiť si z nich záznamy (čitateľský denník);
 • rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov a schopnosti vnímať, prežívať, chápať
 • a hodnotiť literárny text;
 • zvyšovať úroveň čítania s porozumením a zlepšovať schopnosť reprodukcie
 • prečítaného textu;
 • klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať;
 • rozvíjať techniky čítania a  správnej intonácie;
 • navštíviť mestskú knižnicu v najbližšom okolí;
 • zapájať žiakov do recitačných súťaží a súťaží v čitateľských gramotnostiach;
 • formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre;
 • pestovať vzťah k ľudovej slovesnosti;
 • vykonávaním analýzy chýb v diktátoch,  upevňovať pravopisné zručnosti žiakov a  eliminovať ich pravopisné nedostatky;
 • vo vyučovaní pravidelne zaraďovať „jazykové okienka“ – pravopisné rozcvičky;
 • venovať zvýšenú pozornosť pravopisu vo všetkých predmetoch;
 • osvojiť si a prehĺbiť spisovné vyjadrovanie;
 • zlepšovať písomný prejav žiakov (dodržiavať správne tvary písmen) vhodnou motiváciou;
 • uplatňovať individuálny prístup, rešpektovať rozdiely v úrovni písania jednotlivých

            žiakov v jednotlivých ročníkoch;

 • venovať pri písaní pozornosť žiakom ľavákom;
 • podľa vnútornej dohody používať písanky rovnakej lineatúry:  

           3.ročník – 513, 523;  4. ročník – 523, 524.

 

Zložka: SLOH

 • viesť žiakov k tvorivému písaniu;
 • využívať metódu písania denníkov;
 • aktívne si rozširovať slovnú zásobu (hádanky, kvízy, jazykolamy);
 • o zlepšenie rečového a jazykového prejavu žiakov dbať  nielen na hodinách

slovenského jazyka, ale aj vo všetkých vyučovacích predmetoch;

 • pri práci s textom využívať dramatizáciu, inscenačné metódy a zážitkové učenie.
 • rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov.

 

 1. Hlavné a všeobecné úlohy a ciele MZ

                     Aj v tomto školskom roku bude Plán práce MZ 3. –  4. ročník naďalej zameraný predovšetkým na výchovno-vzdelávací proces, na žiaka, na učiteľa, na obsah vzdelávania a jeho najefektívnejšie sprístupnenie  cez učiteľa žiakovi tak, aby obaja dosiahli čo najlepšie výsledky.  Hlavné ciele a úlohy činnosti MZ vychádzajú zo základnej filozofie školy

– z rešpektovania jej poslania a vízie, jej dlhodobého plánu a aktuálnych potrieb:

 1. Umožniť žiakom prežívať radosť z učenia a pocit úspešnosti.
 2. Počas školského roka pracovať podľa vlastných motivačných plánov triedy, aby žiaci mali radosť z učenia sa.
 3. Vytvárať v triede podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu.
 4. Rešpektovať individualitu každého žiaka.
 5. Vedieť riadiť procesy aktívneho učenia sa žiakov.
 6. Prepájať učenie so životom, rozvíjať všetky kľúčové kompetencie žiakov (spôsobilosť žiaka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti).

Špecifické ciele:

 1. Plniť úlohy z Plánu práce školy, Plánu aktivít školy, Plánu práce MZ, plánov koordinátorov školy.
 2. Pri hodnotení postupovať podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a vedieť využívať metódy pozitívneho hodnotenia žiakov.
 3. Na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu využívať inovatívne formy a metódy práce vo vyučovaní získané z dostupnej literatúry, časopisov, internetu a vzájomnou výmenou poznatkov medzi členmi MZ z webinárov a pod…
 4. Vedieť rozvíjať vlastné učiteľské kompetencie.

 

Všeobecné ciele a úlohy zamerané na žiakov so ŠVVP: 

           

 • venovať zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aktívne spolupracovať so zákonnými zástupcami a podporným tímom školy, taktiež s CŠPPaP a CPPPaP – prípadné vzniknuté problémy riešiť bezodkladne;
 • monitorovať správanie žiakov, pravidelne spolupracovať so zákonným zástupcom, odborným tímom… ;
 • využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické nástroje evalvácie detí a žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich učenia sa.

 

Všeobecné ciele a úlohy zamerané na výchovné problémy a ich riešenie:

 • spoluprácu s rodinou klásť na popredné miesto, aby sa dostavili kladné edukačné výsledky a zlepšilo sa správanie žiakov;
 • viesť žiakov k poznaniu školského poriadku;
 • stanoviť si presné pravidlá v triede a dodržiavať ich počas vyučovacích hodín a prestávok;
 • priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach;
 • pozitívne pôsobiť na žiakov a tým zlepšiť disciplínu a správanie sa žiakov;
 • vytvárať vhodné podmienky edukácie v príjemnom pracovnom prostredí a priateľskej klíme;
 • sledovať a aktívne ochraňovať deti pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne obťažovanie a pod.
 • konflikty sa snažiť riešiť čo najrýchlejšie – hneď po udalosti, príp. na triednických hodinách;
 • problémové správanie riešiť osobným pohovorom s dieťaťom, triednymi učiteľmi, vedením školy, výchovnou poradkyňou, školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou, rodičmi;
 • spoluprácu s rodinou klásť na popredné miesto, aby sa dostavili kladné edukačné výsledky;
 • holisticky riešiť problémy v spojitosti so žiakmi a edukáciou –  vzájomná informovanosť, analyzovanie problémov.