MZ 3.- 4.ročník                                     

Mgr. Štefánia Tkačiková

Hlavné úlohy a ciele MZ

V tomto školskom roku bude činnosť MZ zameraná predovšetkým na interné vzdelávanie pedagógov  a zároveň bude  pokračovať v plnení všeobecných i špecifických cieľov vychádzajúcich zo záväzných dokumentov MŠ SR a dokumentov našej školy, pričom budeme rešpektovať špecifické pomery, vnútorné potreby školy, potreby žiakov i pedagogických zamestnancov. V rámci odborno-metodickej činnosti, vytvoríme aj v tomto školskom roku zborník vzorových a metodicky korektných písomných príprav na vyučovacie hodiny pre  3. a 4. ročníky z predmetov SJL a MAT. Činnosť MZ bude zameraná aj na  monitorovanie úrovne vzdelávacej činnosti učiteľov, vzdelávacích výsledkov žiakov, pričom sa budú štvrťročne porovnávať, hodnotiť a podľa potreby vytvárať návrhy na ich  zlepšenie.

Činnosť MZ bude zameraná  na :

 • vytváranie vhodného prostredie pre formovanie pozitívnych vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi;
 • podporu a prezentovanie prirodzených vzorov a autorít z radov pedagógov;
 • podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov;
 • na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a zdokonaľovaním kompetencií žiakov a profesijných kompetencií učiteľov;
 • na identifikovanie silných a slabých stránok výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov;
 • na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie;
 • na plánovanie a realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov;
 • na interné testovanie žiakov v 3. – 4. ročníku prostredníctvom výstupných písomných prác v predmetoch SJL a MAT s následným vyhodnotením a návrhom na možnosti odstránenia zistených nedostatkov v práci žiakov.

 

Hlavné úlohy a ciele MZ:

 

 • Najdôležitejším cieľom je skvalitniť výchovno – vzdelávací
 • Prepájať učenie so životom, rozvíjať kompetencie žiaka (spôsobilosť preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti).
 • Využívať také metódy a formy práce v školskom prostredí,   ktoré spájajú

            edukáciu  s praktickým životom – interaktívne, zážitkové a skúsenostné

            učenie  i projektové vyučovanie.

 • Zaujať správnu mieru starostlivosti o nadaných, talentovaných i problémových

            žiakov.

 • Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia.
 • Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním

            besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav či návštev divadelných

            predstavení.

 • Posilniť národné povedomie žiakov o regionálne prvky.
 • Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže

             v  čitateľských zručnostiach (viď Plán na rozvoj čitateľskej gramotnosti).

 • Dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách.
 • Zabezpečiť žiakom prístup ku knihám a vytvoriť podmienky na čítanie – „čitateľské zóny“.
 • Včas diagnostikovať žiakov s poruchami čítania, písania alebo so zaostávajúcim   čítaním.
 • Zapojiť žiakov do súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
 • Počas edukácie využívať zaujímavé a netradičné vyučovacie metódy a formy

           práce, ktoré dokážu pozitívne ovplyvniť efektívnosť výučby.

 • Pozornosť venovať správnemu pravopisu a to na všetkých vyučovacích predmetoch.
 • Organizačne pripraviť pre žiakov návštevu divadelných lebo filmových predstavení podľa aktuálnej ponuky.
 • Pravidelne sa venovať spoločnému mimo čítankovému čítaniu.
 • Chyby v kontrolných diktátoch pravidelne analyzovať. Na základe tejto analýzy  počas výučby  upevňovať pravopisné zručnosti a tak eliminovať pravopisné nedostatky žiakov.
 • Zorganizovať zaujímavé podujatia na posilnenie záujmu žiakov o šport.
 • Šíriť osvetovo – edukačnú  činnosť detí a žiakov s dôrazom zdravý životný štýl spojený s vhodnou výživou a pohybom.
 • Organizačne pripraviť cvičenia v prírode a didaktické hry.
 • Zapájať žiakov do výtvarných a speváckych súťaží.
 • Pri výučbe finančnej gramotnosti klásť dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.
 • Využívať metodickú príručku Finančná gramotnosť 1, ktorá je dostupná na www.statpedu.sk.
 • Naďalej so žiakmi  realizovať krúžkovú  činnosť.
 • Pozornosť sústrediť na nežiaduce prejavy extrémizmu.
 • Rozvíjať u žiakov kritické myslenie prepájaním kontextov.
 • Nasmerovať edukáciu žiakov k ľudským právam, právam detí, antidiskriminácii v triede a v škole tak, aby podporila u žiakov hodnotu človeka ako ľudského jedinca.
 • V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny.
 • Využívať k prierezovej téme – mediálna výchova podklady a zdroje na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk  / časť –  Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie, text pod názvom – K mediálnej gramotnosti učiteľov/.
 • Realizovať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvýšenie vedomostí  v oblasti separovania  odpadov a ich druhotného spracovania.
 • Uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej a jazykovej gramotnosti t. j. maľované čítanie, abecedné pexesá, tvorba kníh s prediktabilným textom, písanie denníkov.
 • Pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatiky.
 • Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách.
 • Využívať pomoc Metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle spgk.sk rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania.
 • Skvalitňovať úroveň vedomostí žiakov uplatňovaním idividuálneho prístupu, navodzovaním priaznivej atmosféry v triede s využitím kladnej motivácie, správnou organizáciou vyučovacej jednotky a zavádzaním nových metód a foriem práce so žiakmi bez abstraktného vyučovania.
 • Prezentovať úspechy učiteľské, žiacke, úspechy triedy i celej školy v dostupných médiách – Virtuálna učiteľská knižnica, školský Táborisko, školský rozhlas…