Koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Marta Kľocová

Environmentálny program školy je vypracovaný v súlade s Plánom aktivít školy, so Školským vzdelávacím programom, s inovovaným  štátnym vzdelávacím programom, štátnym vzdelávacím programom pre 1. a 2. stupeň základnej školy – ISCED 1, ISCED 2.

1. POJEM ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA      

Environmentálna výchova predstavuje súlad myslenia, cítenia zodpovedného správania sa k prírode, k svojmu okoliu i k sebe.

Pod týmto pojmom chápeme aj výchovu žiakov k environmentálne zodpovednému správaniu a konaniu, pričom ide o dôležitý prvok vo výchove žiaka – budúceho občana, ktorý si je vedomý toho, že svojím každodenným správaním a konaním ovplyvňuje stav životného prostredia a na základe toho sa aj rozhoduje.     Správanie a konanie dospelého občana začína už tím, čo sa naučí v škole. Preto by sme sa mali snažiť, aby žiak získal komplexné prepojené vedomosti, osvojil si zručnosti a postoje, ktoré vedú k environmentálne zodpovednému správaniu a konaniu.

2. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA AKO PRIEREZOVÁ TÉMA      Environmentálna výchova ako prierezová téma na I. stupni sa prelína všetkými  predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním a etickou výchovou.

Na I. stupni je potrebné sa zamerať na to, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám aj k zvieratám v prírode.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:

 • osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;
 • rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;
 • rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;
 • poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia;
 • podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;
 • správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie.

Na druhom stupni sa rozširuje analytické poznávanie prírodnej a sociálnej skutočnosti, ktoré je zahrnuté vo vyučovacích blokoch samostatných vyučovacích predmetov biológia, geografia, fyzika, chémia a občianska náuka.

Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je, aby žiak na 2. stupni:

 • rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s vzhľadom na organizmy a ich životné prostredie;
 • rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a svojom okolí;
 • poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce…);
 • získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;
 • rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;
 • šetrne sa správal k prírodným zdrojom;
 • aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.

Pri realizácií cieľa environmentálnej výchovy je potrebné zamerať sa na tieto základné princípy:

 • Učenie o prírodnom prostredí.
 • Vychovávanie prostredníctvom životného prostredia.
 • Výchova pre životné prostredie.

3. CIELE ENVIRONMENTÁLNEHO PROGRAMU ŠKOLY      Na základe vyššie uvedeného je stanovený nasledujúci hlavný cieľ environmentálneho programu školy a špecifické ciele.

Hlavným cieľom environmentálneho programu školy je viesť žiakov k environmentálne zodpovednému správaniu a konaniu.

Environmentálne zodpovedné správanie a konanie môžeme docieliť prostredníctvom týchto cieľov:

 • viesť žiakov k pochopeniu dôležitosti ochrany životného prostredia a všetkých jeho zložiek;
 • utvárať pozitívny vzťah žiakov k prírode a životnému prostrediu ako k hodnote;
 • viesť žiakov k aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.
 1. METÓDY A FORMY

V environmentálnej výchove je potrebné voliť také metódy, formy a prostriedky práce, ktoré rozvíjajú poznávacie schopnosti i sociálne zručnosti žiakov a súčasne prispievajú k pozitívnym emocionálnym zážitkom, a to napr.:

 • priame pozorovanie životného prostredia;
 • tematické nástenky;
 • besedy;
 • riadený rozhovor;
 • didaktické a námetové hry;
 • kvízy;
 • projektové a zážitkové vyučovanie;
 • aktivity v prírode, EKOhry;
 • upratovanie a triedeniu odpadu;
 • recyklácia a upcyklácia;
 • a pod.
 1. ÚLOHY ENVIRONMENTÁLNEHO PROGRAMU ŠKOLY

Úlohy environmentálneho programu školy:

 • Aktualizovať začlenenie environmentálnej výchovy do tematických výchovno-vzdelávacích plánov v jednotlivých predmetoch.
 • Využívať informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálného vzdelávanie do obsahu rôznych predmetov dostupné na: globalnevzdelavanie.sk
 • Využívať metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy environmentálna výchova do ŠkVP.

Zodpovední: všetci vyučujúci, koordinátor

Termín: stály

 • Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi; na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.

Zodpovední: všetci vyučujúci, koordinátor

Termín: stály

 • Na hodinách prírodovedy, chémie, biológie, fyziky, geografie, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka realizovať žiacke práce na témy: Voda, Vzduch, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, Alternatívne zdroje energie, Biodiverzita, Odpady, Životný štýl..

Zodpovední: vyučujúci príslušných predmetov.

Termín: priebežne.

 • Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu.

Zodpovední:  vyučujúci, koordinátor.

Termín: stály.

 • Motivovať a podporovať žiakov k zapájaniu sa do environmentálnych súťaží. Zodpovední: vyučujúci prírodovedných predmetov, koordinátor.

Termín: priebežne podľa aktuálnosti.

 • Motivovať žiakov k zapájaniu sa do výtvarných súťaží s environmentálnou tematikou.

Zodpovední: vyučujúci výtvarnej výchovy.

Termín: priebežne.

 • Viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti znižovania spotreby vody, viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami a školským majetkom.

Zodpovední: všetci vyučujúci.

Termín: stály.

 • Propagovať environmentálne témy na triednych nástenkách a pravidelne ich aktualizovať.

Zodpovední: triedni učitelia.

Termín: priebežne

 • Zdokonaliť kvetinovú výzdobu školy živými kvetmi a starostlivosť o ňu.

Zodpovední: triedni učitelia, učitelia PVC,  koordinátor.

Termín: celý školský rok.

 • Zúčastňovať sa odborných výstav zameraných na problematiku životného prostredia a ochrany zdravia podľa ponúk organizácií.

Zodpovední: koordinátor, triedni učitelia.

Termín: priebežne podľa ponuky.

 • Upozorniť žiakov na niektoré významné dátumy z environmentálneho kalendára a diskutovať o ich dôležitosti, potrebe a význame z celospoločenského hľadiska.

Zodpovední: koordinátor, triedni učitelia.

Termín: priebežne.

 • Zvyšovať povedomie žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania.

Zodpovední: všetci vyučujúci.

Termín: stály.