Koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Marta Kľocová

Environmentálna výchova, ako prierezová téma, sa prelína celým vyučovacím procesom po celý školský rok a je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu každého žiaka. Plán environmentálnej výchovy vychádza z Plánu aktivít školy na školský rok 2022/2023, a tiež zo Školského programu environmentálnej výchovy. Úlohou Plánu činností koordinátora environmentálnej výchovy je: Ø začleňovať témy environmentálnej výchovy do jednotlivých predmetov; Ø zapájať sa do projektov, programov a súťaží s environmentálnym zameraním; Ø zadávať žiakom témy zamerané na ekológiu, ochranu životného prostredia; Ø realizovať exkurzie, besedy a filmové predstavenia zamerané na environmentálnu výchovu; Ø využívať aktivizujúce a zážitkové aktivity, tematické dni, projektové vyučovanie, pobyty v prírode; Ø implementovať témy globálneho vzdelávania, vrátane tém týkajúcich sa klimatickej zmeny; Ø využívať detské vzory (tzv. ecoinfluencerov) s cieľom zvyšovať povedomie o udržateľnom životnom štýle a o možnostiach ochrany životného prostredia.

PLÁN ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

 • STROM ŽIVOTA – opätovné zapojenie žiakov do environmentálnej organizácie Strom života.
 • Svetový deň srdca – výzva: „Starajme sa o svoje srdce zdravým stravovaním a pohybom!“
 • Sviatok sv. Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov + Svetový deň ochrany zvierat (04.10.) – výtvarné spracovanie daných tém na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky.
 • Medzinárodný deň stromov (20.10.) – rozhlasová relácia na danú tému
 • Beseda na tému „Zdravý životný štýl a hygienické návyky“ – beseda s odborníčkou na danú tému.
 • Tvorivá dielňa – tvorivé dielne zamerané na výrobu vianočných dekorácií z odpadového materiálu. Osobnostné vzory v oblasti environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia – oboznámenie sa s ich angažovanosťou v danej oblasti.
 • Februárová pranostika: „Svätá Agáta na sneh býva bohatá“
 • Svetový deň vody – tematický deň.
 • Poznávame prírodu cez literatúru – mimočítankové čítanie.
 • Deň Zeme –Environmentálna výchova a zdravý životný štýl – celodenný kurz zameraný na plnenie danej prierezovej témy.
 • Európsky deň národných parkov – návšteva Peknej vyhliadky v Starom Smokovci.
 • Učíme sa v Ekoučebni – týždeň učenia sa v Ekoučebni podľa rozpisu (1 vyučovacia hodina – 1 trieda).
 • Svetový deň životného prostredia (05.06.)
 • Týždeň za krajšiu a čistejšiu školu – aktivity zamerané na úpravu vonkajšieho prostredia a okolia školy.