Koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Marta Kľocová

 POJEM ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA       Environmentálna výchova predstavuje súlad myslenia, cíteniazodpovedného správania sa k prírode, k svojmu okoliu i k sebe.      Pod týmto pojmom chápeme aj výchovu žiakov k environmentálne zodpovednému správaniu a konaniu, pričom ide o dôležitý prvok vo výchove žiaka – budúceho občana, ktorý si je vedomý toho, že svojím každodenným správaním a konaním ovplyvňuje stav životného prostredia a na základe toho sa aj rozhoduje.     Správanie a konanie dospelého občana začína už tím, čo sa naučí v škole. Preto by sme sa mali snažiť, aby žiak získal komplexné prepojené vedomosti, osvojil si zručnosti a postoje, ktoré vedú k environmentálne zodpovednému správaniu a konaniu.  ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA AKO PRIEREZOVÁ TÉMA      Environmentálna výchova v našej škole nie je samostatným predmetom, je naplňovaná v rámci prierezovej témy.      Environmentálna výchova sa na I. stupni prelína všetkými predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, náboženskou a etickou výchovou. Na I. stupni je potrebné zamerať sa na to, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám aj k zvieratám v prírode.

      Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby si žiak:

 • osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie;
 • rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;
 • rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;
 • poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného prostredia;
 • podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;
 • správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné prostredie.

      Na druhom stupni sa rozširuje analytické poznávanie prírodnej a sociálnej skutočnosti, ktoré je zahrnuté vo vyučovacích blokoch samostatných vyučovacích predmetov biológia, geografia, fyzika, chémia, občianska náuka, technika, etická a náboženská výchova.      Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je, aby žiak na 2. stupni:

 • rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s vzhľadom na organizmy a ich životné prostredie;
 • rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a svojom okolí;
 • poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce…);
 • získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;
 • rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;
 • šetrne sa správal k prírodným zdrojom;
 • aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia.

      Pri realizácií cieľa environmentálnej výchovy je potrebné zamerať sa na tieto základné princípy:

 • Učenie žiakov o životnom prostredí.
 • Vychovávanie žiakov prostredníctvom životného prostredia.
 • Výchova žiakov pre životné prostredie.

 

CIELE ENVIRONMENTÁLNEHO PROGRAMU ŠKOLY      Na základe vyššie uvedeného je stanovený nasledujúci hlavný cieľ environmentálneho programu školy a špecifické ciele.

     Hlavným cieľom environmentálneho programu školy je viesť žiakov k environmentálne zodpovednému správaniu a konaniu.

      Environmentálne zodpovedné správanie a konanie môžeme docieliť prostredníctvom týchto cieľov:

 • viesť žiakov k pochopeniu dôležitosti ochrany životného prostredia a všetkých jeho zložiek;
 • utvárať pozitívny vzťah žiakov k prírode a životnému prostrediu ako k hodnote;
 • viesť žiakov k aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.

 

METÓDY A FORMY

      V environmentálnej výchove je potrebné voliť také metódy, formy a prostriedky práce, ktoré rozvíjajú poznávacie schopnosti i sociálne zručnosti žiakov a súčasne prispievajú k pozitívnym emocionálnym zážitkom, a to napr.:

 • priame pozorovanie životného prostredia;
 • tematické nástenky;
 • besedy;
 • riadený rozhovor;
 • didaktické a námetové hry;
 • kvízy;
 • projektové a zážitkové vyučovanie;
 • vyučovanie v EKOučebni;
 • práca na školskom záhone;
 • aktivity v prírode, EKOhry;
 • upratovanie a triedenie odpadu;
 • recyklácia a upcyklácia;
 • a pod.