Koordinátor environmentálnej výchovy 

Mgr. Marta Kľocová

Postavenie  environmentálnej výchovy v škole je charakteristické integrovaním v pedagogickom procese. Štátny vzdelávací program ju chápe ako prierezovú tému.

Environmentálnu výchovu môžeme chápať ako systematický proces formovania jednotlivca od útleho detstva až do dospelosti. Uskutočňuje sa v troch rovinách : vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k iným ľuďom a vo vzťahu k životnému prostrediu.

Vo vzťahu k sebe: vnútorná, podstatná hodnota environmentálnej výchovy spočíva v podpore a rozvoji sebaúcty, sebadôvery a sebauvedomenia. Rozvíja sa celá osobnosť človeka, pričom sa podstatne mení environmentálne vedomie.

Vo vzťahu k iným ľuďom: výchova k úcte a dôvere k iným ľuďom je základom skupinovej a aktívnej zodpovednosti.

Vo vzťahu k životnému prostrediu: environmentálna výchova pôsobí na vnútornú zmenu človeka a jeho vzťah k životnému prostrediu. Vedie človeka k schopnosti chrániť, používať a podporovať lokálne a globálne životné prostredie.

Plán činnosti vychádza z:

1/ Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy na šk. rok 2018/2019

2/ Štátneho vzdelávacieho programu

3/ Školského vzdelávacieho programu

4/ Plánu aktivít školy na šk. rok 2018/2019

 

PLÁN ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

2019/2020

 

MESIAC AKTIVITA ZODPOVEDNÍ
 

September

Ø „Úsporne svietime, správne vetráme. – výzva žiakom všetkých tried na šetrné zaobchádzanie s elektrickou energiou, s materiálmi.

Ø STROM ŽIVOTA – opätovné zapojenie žiakov.

– triedni učitelia

 

 

– koordinátorka

 

Október

Ø Jesenný zber papiera – súťaž  v zbere papiera.

Ø Svetový deň ochrany zvierat (04.10.)

 – žiacka školská rada
 

November

Ø Ozónová diera, Kyslé dažde, Skleníkový efekt, Smog – vytvorenie náučného plagátu (nástenky) s danou tematikou  v rámci predmetov BIO a CHE. – učitelia BIO a CHE
December Ø EKOart – tvorivé dielne zamerané na prácu s odpadovým materiálom.

Ø Medzinárodný deň hôr“ – náučná prezentácia

– triedni učitelia

 

– učiteľ GEG

 

Január

Ø Recyklohry – hry zamerané na recykláciu.

Ø Recyklofilmy / Envirofilmy

– triedni učitelia
 

Február

Ø Otužovanie – „Cesta k zdraviu, k zdravému životnému štýlu“ – tematický deň. – triedni učitelia
 

Marec

Ø Svetový deň VODY – tematický deň.

Ø Environmentálne / Recyklované rozprávky – mimočítankové čítanie.

– triedni učitelia

– triedni učitelia

 

Apríl

Ø Medzinárodný deň vtáctva (01.04.) – beseda s pracovníkom Národopisného múzea v Spišskej Novej Vsi.

Ø Deň Zeme (20.04.) – tematický deň „Planéta Zem je úžasná!“.

– koordinátorka

 

 

– triedni učitelia

 

Máj

Ø Deň Slnka (03.05.) – projektové vyučovanie.

Ø Európsky deň národných parkov – návšteva TANAPU.

– koordinátorka

– triedni učitelia

 

Jún Ø Medzinárodný deň oceánov (08.06.) – „Tajomstvá hlbín“ – tematický deň.

Ø Deň kvetov (21.06.) – výtvarná súťaž.

– triedni učitelia

– učitelia VYV a PVC

 

     Uvedený plán činností koordinátora environmentálnej výchovy na školský rok 2019/2020 je možné v priebehu roka meniť a dopĺňať na základe aktuálnych ponúk v oblasti environmentálnej výchovy, prípadne podľa potrieb a požiadaviek školy.