Volebný poriadok pre voľby členov do Rady školy

pri Základnej škole, 053 62 Bystrany č. 13

  

Časť I. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Voľby Rady školy (RŠ) vyhlasuje zriaďovateľ v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.

 

 1. Riaditeľ školy zverejní na verejne prístupnom mieste v škole, na webovom sídle školy komunikáciou s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami (pracovná porada), rodičmi (triedny aktív, písomný oznam rodičom…) oznam o uskutočnení volieb a výzvu na podávanie návrhov na kandidátov do volieb rady školy. Oznam o dátume a mieste konania volieb, výzva na podávanie návrhov na kandidátov, ako aj volebný poriadok musia byť zverejnené najneskôr 5 dní pred začiatkom volieb.

 

 1. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, zriaďovateľom poverený zástupca školy – riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom pri opakovaných voľbách nie je podmienkou účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Opakovaná voľba sa môže vyhlásiť do 1 hodiny po prvej voľbe.

 

 1. RŠ má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:
 2. a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy,
 3. b) jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy,
 4. c) štyria zvolení zástupcovia rodičov detí základnej školy,
 5. d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

 1. Voľby do RŠ zástupcov podľa ods. 3, písm. a), b) môže uskutočniť zriaďovateľom poverený zástupca školy – riaditeľ školy na pokyn zriaďovateľa tak, že zvolá obvyklým spôsobom pedagogických zamestnancov a osobitne nepedagogických zamestnancov ZŠ. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov do rady školy podľa ods. 3, písm. a), b) sú zamestnanci školy, ktorí majú so školou uzatvorenú pracovnú zmluvu, sú teda ku dňu konania volieb v pracovnom pomere.

 

 1. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov RŠ podľa ods. 3, písm. c), sú rodičia detí základnej školy. Voľby do rady školy zástupcov podľa ods. 3, písm. c) môže uskutočniť zriaďovateľom poverený zástupca školy – riaditeľ školy na pokyn zriaďovateľa aj v rámci triednych aktívov alebo na celoškolskom rodičovskom aktíve.

 

 1. Voľby do rady školy riadi hlavná volebná komisia a volebné komisie pre každú kategóriu zvlášť, ktorú ustanovuje riaditeľ školy. Každá volebná komisia príslušnej kategórie volieb je zložená najmenej z troch členov. Volebná komisia (VK) si zvolí svojho predsedu. Predseda volebnej komisie príslušnej skupiny voličov je zároveň členom hlavnej volebnej komisie, ktorá koordinuje volebné komisie jednotlivých skupín (pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov) a vyhlási výsledok volieb. Členom volebnej komisie za príslušnú časť voličov, príp. hlavnej volebnej komisie, môže byť iba ten, kto súhlasí so svojím členstvom vo volebnej komisii. Žiadny člen volebnej komisie nemôže kandidovať vo voľbách, ktoré riadi.

 

 1. Členom volebnej komisie môže byť aj jeden zástupca vedenia školy – zástupca riaditeľa školy, ostatní členovia sú zástupcovia skupiny oprávnených voličov, ktorá volí. Členom volebnej komisie pre členov rady školy za pedagogických zamestnancov sú pedagogickí alebo odborní zamestnanci školy. Členom volebnej komisie pre členov do rady školy za nepedagogických zamestnancov môže byť zástupca riaditeľa školy i pedagogickí zamestnanci. Členom volebnej komisie pre členov do rady školy za rodičov sú obvykle rodičia žiakov školy a zástupca riaditeľa školy alebo poverený pedagogický či odborný zamestnanec školy.

 

 1. Predseda VK otvorí voľby, oboznámi voličov so spôsobom hlasovania a korektným označením voľby kandidáta, pred vydaním hlasovacieho lístka voličovi zabezpečí jeho zapísanie do prezenčnej listiny (poradové číslo, meno a priezvisko, podpis). Pri voľbách zástupcov rodičov sú prípustné i viaceré prezenčné listiny, napr. podľa jednotlivých tried školy, pritom však pri voľbe zástupcu rodičov do RŠ môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v ZŠ. Riešenie sporných prípadov je v kompetencii VK.

 

 1. VK zabezpečí, že vytlačené hlasovacie lístky, ktoré neboli vydané voličom so zapísaním voliča do prezenčnej listiny, budú preukázateľne vyradené z procesu volieb. Riaditeľ školy v spolupráci s VK pred voľbami zabezpečí vyhotovenie hlasovacích lístkov s vhodnými identifikačnými znakmi, napr. pečiatkou.

 

 1. Volebná komisia po skončení volieb spočíta odovzdané hlasovacie lístky a spočíta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Pri sčítaní hlasovacích lístkov sú prítomní len členovia VK. Platné sú len tie hlasovacie lístky, na ktorých je označený zakrúžkovaním určený alebo nižší počet kandidátov podľa jednotlivých častí tohto volebného poriadku. Poškodený hlasovací lístok (natrhnutý, popísaný, pokreslený, …), ktorý spĺňa ostatné podmienky, je právoplatný. Hlasovací lístok je neplatný, ak je kandidát označený iným spôsobom ako zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta alebo je zakrúžkovaný vyšší ako stanovený počet kandidátov.

 

 1. Volebná komisia vyhotoví zápisnice z volieb RŠ v každej skupine voličov, ktorá volí svojich zástupcov do RŠ a overí ju riaditeľ školy a poverený člen hlavnej volebnej komisie. Súčasťou každej zápisnice sú prezenčné listiny voličov, súhlas kandidátov s kandidatúrou vo voľbách a platné hlasovacie lístky.

 

 1. Zápisnica vyhotovená VK obsahuje nasledujúce skutočnosti:

 

– označenie volieb,

– termín konania volieb,

– počet oprávnených voličov,

– počet zúčastnených voličov,

– zoznam všetkých navrhnutých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali,

– zoznam zvolených členov RŠ,

– podpisy členov VK.

 

 1. Volebná komisia vyhlási a zverejní výsledky volieb publikovaním v priestoroch ZŠ, na webovej stránke ZŠ a odovzdá zápisnice zriaďovateľom poverenému zástupcovi školy – riaditeľovi školy. Zápisnice budú archivované v ZŠ po celé funkčné obdobie rady školy spolu s hlasovacími lístkami. Zápisnicu o výsledkoch volieb s menami zvolených zástupcov odovzdá riaditeľ školy zriaďovateľovi.

 

 1. Ustanovujúce zasadnutie RŠ zabezpečí zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy.

 

 1. Na ustanovujúcom zasadnutí RŠ si členovia RŠ spomedzi seba zvolia predsedu RŠ. Z ustanovujúceho zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä opis priebehu a výsledky volieb do RŠ, mená a priezviská členov RŠ, meno a priezvisko zvoleného predsedu RŠ a ďalšie skutočnosti týkajúce sa zasadnutia. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí zvolený predseda RŠ a riaditeľ ZŠ, ktorí zápisnicu podpisujú. Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny voličov a dokumentácia o voľbe a delegovaní členov do RŠ. Zápisnicu a prezenčné listiny v dvoch vyhotoveniach je povinný predseda RŠ zaslať zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia RŠ.

 

 

Časť II. Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov

 

zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s volebnou komisiou

 1. Riaditeľ školy zvolá obvyklým spôsobom pedagogických zamestnancov školy. Tí svojím podpisom na prezenčnej listine z volieb do rady školy deklarujú svoju prítomnosť a dostanú hlasovací lístok. Na základe prezenčnej listiny sa zistí, či je prítomná nadpolovičná väčšina voličov a vyhlási sa, či sa môžu voľby uskutočniť. Volebná komisia oboznámi oprávnených voličov so spôsobom hlasovania a vyzve voličov, aby uskutočnili volebný akt zakrúžkovaním vopred určeného počtu kandidátov a vhodili svoj hlasovací lístok do pripravenej urny. Po uskutočnení volebného aktu všetkými prítomnými oprávnenými voličmi sa volebná komisia odoberie a sčíta hlasovacie lístky, hlasy na hlasovacích lístkoch, vyhodnotí priebeh volieb, vyhlási výsledky a napíše zápisnicu.

 

 1. Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých pedagogických zamestnancov ZŠ, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.

 

 1. Každý volič – pedagogický zamestnanec, môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 2 kandidátov pedagogických zamestnancov ZŠ uvedených na volebnom lístku. Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený, alebo nižší počet kandidátov.

 

 1. Členom rady školy za pedagogických zamestnancov sa stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov druhého, tretieho a ďalších v poradí sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

 

Časť III. Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov

 

zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s volebnou komisiou

 1. Riaditeľ školy zvolá obvyklým spôsobom nepedagogických zamestnancov školy. Tí svojím podpisom na prezenčnej listine z volieb do rady školy deklarujú svoju prítomnosť a dostanú hlasovací lístok. Na základe prezenčnej listiny sa zistí, či je prítomná nadpolovičná väčšina voličov a vyhlási sa, či sa môžu voľby uskutočniť. Volebná komisia oboznámi oprávnených voličov so spôsobom hlasovania a vyzve voličov, aby uskutočnili volebný akt zakrúžkovaním vopred určeného počtu kandidátov a vhodili svoj hlasovací lístok do pripravenej urny. Po uskutočnení volebného aktu všetkými prítomnými oprávnenými voličmi sa volebná komisia odoberie a sčíta hlasovacie lístky, hlasy na hlasovacích lístkoch, vyhodnotí priebeh volieb, vyhlási výsledky a napíše zápisnicu.

 

 1. Volebný lístok obsahuje v abecednom poradí očíslovaný zoznam všetkých nepedagogických zamestnancov školy, ktorí volebnej komisii neoznámia svoj nesúhlas s kandidatúrou.

 

 1. Každý volič – nepedagogický zamestnanec môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac jedného kandidáta uvedeného na volebnom lístku.

 

 1. Členom rady školy sa stáva kandidát s najvyšším počtom získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov prvého, druhého a ďalších v poradí sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.
 2. Priebeh volieb zástupcov do rady školy za nepedagogických zamestnancov je identický s priebehom voľby zástupcov do rady školy za pedagogických zamestnancov.

 

Časť IV. Voľby zástupcov rodičov

 

zabezpečí riaditeľ školy v spolupráci s volebnou komisiou.

 • V prípade voľby na triednych aktívoch:

Na začiatku triednych aktívov triedny učiteľ vyzve rodičov k zapísaniu sa do prezenčnej listiny a odovzdá hlasovací lístok oprávnenému voličovi. Počká, pokým mandátová komisia zistí, či je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Po vyhlásení mandátovej komisie (školským rozhlasom) o počte oprávnených voličov rodičia zrealizujú výber kandidátov vopred určeným spôsobom. Následne členovia volebnej komisie chodia po triedach a rodičia – oprávnení voliči – vhodia svoj hlasovací lístok do urny. Po prejdení všetkých priestorov, kde sa realizovali voľby volebnou komisiou, volebná komisia sčíta hlasy, zverejní výsledky a napíše zápisnicu.

 

 

 • V prípade voľby na celoškolskom aktíve sa postupuje ako pri pedagogických/nepedagogických zamestnancoch.

 

 1. Kandidáta na voleného člena RŠ môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov (kandidát sa navrhne v rámci triedy na zasadnutí triedneho aktívu pred samotnými voľbami minimálne 5 dní vopred alebo môže sám oznámiť svoje rozhodnutie kandidovať do RŠ). Kandidáti do volieb sa môžu prihlásiť tiež osobne u riaditeľky školy, telefonicky alebo emailom najneskôr 5 dní pred konaním volieb do 10.00 hod..

 

 1. Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, zostaví kandidátku, pripraví prezenčné listiny voličov, ktoré môžu byť viaceré, zostavené podľa jednotlivých tried ZŠ, vyhotoví volebné lístky, ktoré budú obsahovať očíslovaný abecedný zoznam navrhnutých kandidátov a budú obsahovať dátum konania volieb. Skontroluje pripravenosť volieb a hlasovacej urny a zabezpečí transparentný priebeh volieb.

 

 1. Volebný lístok obsahuje očíslovaný zoznam všetkých kandidátov.

 

 1. Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním ním vybratých poradových čísel najviac štyroch kandidátov za rodičov ZŠ uvedených na volebnom lístku. Platný je ten volebný lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený, alebo nižší počet kandidátov.

 

 1. Rodičia – voliči si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu na počet detí v škole.

 

 1. Členmi RŠ sa stávajú prví štyria kandidáti podľa počtu získaných hlasov za rodičov žiakov ZŠ. V prípade rovnakého počtu hlasov štvrtého, piateho a ďalších v poradí, o zvolení za člena RŠ za rodičov ZŠ rozhodne žreb. Žrebovanie uskutoční volebná komisia v prítomnosti riaditeľa školy.

 

 

Časť V. Termín volieb do rady školy

 

Voľby sa uskutočnia:

 • pre zástupcov pedagogických zamestnancov 6. septembra 2021 o 12.00 hod.
 • pre zástupcov nepedagogických zamestnancov 6. septembra 2021 o 9.00 hod.
 • pre zástupcov rodičov 7. septembra 2021 o 13.00 hod.

v priestoroch Základnej školy, 053 62 Bystrany č. 13

 

 

Vypracovala: Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka školy

Schválené pedagogickou radou: 25.08.2021

Nadobúda účinnosť: 26.08.2021

 

Mgr. Júlia Čurillová, riaditeľka školy

—————————————————————————————-

Výzva rada školy.pdf

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

RADA  ŠKOLY  pri  ZŠ  BYSTRANY   13

Plán zasadnutí na rok 2021

          V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

August – september

 • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ so sídlom v Bystranoch.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok.
 • Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií na nasledujúci školský rok.

Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

 

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 02.09.2020  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia :

      1. Otvorenie

 1. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na Základnej škole so sídlom v Bystranoch
 2. Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok
 3. Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy z roku 2019
 4. Návrh štruktúry kariérnych pozícií v školskom roku 2020/2021 na Základnej škole so sídlom v Bystranoch
 5. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 6. Diskusia
 7. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 08.06.2020  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.    

Program zasadnutia : 

 1.  Otvorenie
 2.  Dodatok č.15 – Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

 3. Vyjadrenie členov rady školy

 4. Diskusia

 5. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 06.02.2020  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

     Program zasadnutia :      

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu na kalendárny rok
 3. Výročná správa rady školy
 4. Školský poriadok
 5. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 6. Diskusia
 7. Záver

 

—————————————————————————————-

 

RADA  ŠKOLY  pri  ZŠ  BYSTRANY   13

Plán zasadnutí na rok 2020

 

          V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

 

          Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

 

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

 

August – september

 • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ so sídlom v Bystranoch.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok.
 • Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií na nasledujúci školský rok.

 

Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.

 

 

 

OZNÁMENIE

 

            Dňa 06.11.2019  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

     Program zasadnutia :       

       1. Otvorenie

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 2. Plán zasadnutí RŠ na rok 2020
 3. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 4. Diskusia
 5. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

            Dňa 23.10.2019  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

     Program zasadnutia :        

     1. Otvorenie

 1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
 2. Plán zasadnutí RŠ na rok 2020
 3. Vyjadrenie členov rady školy k bodom programu
 4. Diskusia
 5. Záver

—————————————————————————————-

OZNÁMENIE

Dňa 28.08.2019  o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia :  1. Otvorenie

 1. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na Základnej škole so sídlom v Bystranoch.
 2. Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok
 3. Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy z roku 2018
 4. Návrh štruktúry kariérnych pozícií v školskom roku 2019/2020 na Základnej škole so sídlom v Bystranoch
 5. Dodatok č.9, ktorým sa dopĺňa Inovovaný školský vzdelávací program
 6. Dodatok č. 10 – nultý ročník
 7. Dodatok č.11 – zavedenie písma Comenia script
 8. Dodatok č. 12 – plán aktivít na podporu rozvoja prírodovednej gramotnosti
 9. Dodatok č.13 – plán aktivít na podporu rozvoja matematickej gramotnosti
 10. Dodatok č.14 – plán aktivít na podporu rozvoja

———————————————————————————————

OZNÁMENIE

            Dňa 26.03.2019 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia:  

 1. Otvorenie
 2. Návrh rozpočtu na kalendárny rok
 3. Výročná správa rady školy
 4. Diskusia
 5. Záver

———————————————————————————————

OZNÁMENIE

            Dňa 18.10.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia:
  1.   Otvorenie

 

  1.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach

 

  1.   Vyjadrenie členov rady školy k danému bodu programu

 

  1.   Diskusia

 

 1.  Záver

_____________________________________________________

RADA  ŠKOLY  pri  ZŠ  BYSTRANY   13

Plán zasadnutí na rok 2019

 

         V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

 

         Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

 

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

 

August – september

 • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ so sídlom v Bystranoch.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok.
 • Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií na nasledujúci školský rok.

 

Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.