ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 053 62 BYSTRANY 13

V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú

s nástupom od 01.11.2019  

Voľné pracovné miesto

Pozícia: Sociálny pedagóg

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, 053 62 Bystrany 13

 

Kontakt:        č.tel. 0918543990, 053/4297070

                        email: zs_riaditel@mail.t-com.sk, zsbystrany@mail.t-com.sk

 

Kvalifikačné predpoklady: Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou  MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné   predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  • v študijnom odbore sociálna pedagogika,
  • v študijnom odbore sociálna práca,
  • v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
  • v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky

– najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

  • morálna bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 887,50 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Doklady je možné poslať e-mailom, poštou, resp. doniesť osobne do 11.10.2019 do 13.00 hod. na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

Mgr. Júlia Čurillová

riaditeľka školy