ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 053 62 BYSTRANY 13

 

V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

1 voľné pracovné miesto na dobu určitú s nástupom od 01.10.2018

 

Voľné pracovné miesto

Pozícia: Pedagogický asistent – asistent učiteľa

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, 053 62 Bystrany 13

 

Kontakt:        č.tel. 0918543990

                        email: zs_riaditel@mail.t-com.sk

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: Pedagogický asistent – asistent učiteľa

 

Kvalifikačné predpoklady:

 1. spôsobilosť na právne úkony,
 2. vek nad 18 rokov,
 3. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
 • v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

     Úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

 

Odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského antidiskriminačného zákona, pozitívna diskriminácia – dočasné vyrovnávacie opatrenia) formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť
 2. Profesijný životopis
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Doklady je možné poslať e-mailom, poštou, resp. doniesť osobne do 17.9.2018 do 13.00 hod. na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov na základe predložených dokladov.

Mgr. Júlia Čurillová

riaditeľka školy