ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 053 62 BYSTRANY 13

 

V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

1 voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2019 do 31.8.2020

 

 

Voľné pracovné miesto

Pozícia: Učiteľ 1.stupňa základnej školy

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, 053 62 Bystrany 13

 

Kontakt:        č.tel..  0918543990, 053/4495347

                        email: zsbystrany@mail.t-com.sk, zs_riaditel@mail.t-com.sk,

 

Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: Učiteľ pre primárne vzdelanie

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Učiteľstvo pre 1.stupeň základných škôl podľa Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.
  • morálna bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť

 

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (minimálne 759 € v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov).

 

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Doklady je možné poslať e-mailom, poštou, resp. doniesť osobne do 19.07.2019

do 13.00 hod. na riaditeľstvo školy.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

Mgr. Júlia Čurillová

riaditeľka školy