ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 053 62 BYSTRANY 13

 

V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na ½ úväzok na dobu určitú

 S nástupom od 01.02.2019

 

 

Voľné pracovné miesto

Pozícia: Školský psychológ

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, 053 62 Bystrany 13

 

Kontakt:        č.tel. 0918543990

                        email: zs_riaditel@mail.t-com.sk

 

Kvalifikačné predpoklady: Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou  MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné   predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov

 

  1. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1.v študijnom programe psychológia

  1. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

 

Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť

  1. Profesijný životopis
  2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  3. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

 

Doklady je možné poslať e-mailom, poštou, resp. doniesť osobne do 20.12.2018 do 13.00 hod. na riaditeľstvo školy. Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

 

 

Mgr. Júlia Čurillová

riaditeľka školy