ZŠ v Bystranoch oznamuje zákonným zástupcom žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, že na základe ich žiadosti o vykonaní komisionálnej skúšky sa tieto budú konať v dňoch od 30.8 – 31.8.2016, 2.9.2016, od 6.9 – 9.9.2016 a od 12.9. – 14.9.2016.