OZNÁMENIE

            Dňa 18.10.2018 o 17.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Základnej škole v Bystranoch.

Program zasadnutia:
 1.   Otvorenie
 2.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch a podmienkach
 3.   Vyjadrenie členov rady školy k danému bodu programu
 4.   Diskusia
 5.  Záver

_____________________________________________________

RADA  ŠKOLY  pri  ZŠ  BYSTRANY   13

Plán zasadnutí na rok 2019

 

         V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia tri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

 

         Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

 

Február – marec

 • Návrh rozpočtu na kalendárny rok.
 • Výročná správa rady školy.

 

August – september

 • Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ so sídlom v Bystranoch.
 • Návrh na počty prijímaných žiakov a na počty tried pre budúci školský rok.
 • Vyhodnotenie doterajšieho plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy.
 • Návrh štruktúry kariérnych pozícií na nasledujúci školský rok.

 

Október – november

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach.