Koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov

Mgr. Eva Ružbacká

 

Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä:

 • Deklarácie práv dieťaťa,
 • Dohovoru o právach dieťaťa.

Medzi zainteresovanými inštitútmi v oblasti školskej prevencie (riaditeľ školy, preventívne a poradenské zariadenia rezortu školstva) má nesporne významné miesto pedagóg ­ koordinátor prevencie drogových závislosti. V poslednom čase sa úvahy o funkcii koordinátora (aj v súvislosti s pomenovaním a kompetenciami koordinátora) orientujú na oblasť prevencie všetkých sociálno-patologických javov (teda aj prevencia šikanovania, zvýšenej agresivity, sexuálne prenosných chorôb a pod.), v zmysle orientácie celých školských kolektívov v smere pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu a vytvárania pozitívnej atmosféry na školách. Preferuje sa pomenovanie pedagóg- koordinátor prevencie, resp. pedagóg- koordinátor preventívnych aktivít školy.

Hlavné úlohy koordinátora drogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov v školskom roku 2017/2018

Hlavné úlohy a činnosť koordinátora drogovej prevencie sú zamerané na oblasť multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu, súvisia so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, s predchádzaním všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu, venujú sa problematike migrácie, prevencie obezity a zdravého životného štýlu.

Pri realizácii preventívnych aktivít a programov je dôležité vopred si preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu laických a neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov.

Prevenciu drogových závislostí a prevenciu delikvencie a kriminality realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

 • Vo výchovno-vzdelávacom procese realizovať rôzne aktivity pre žiakov, pripomínajúc si význam historických udalostí (100 rokov od vzniku Česko-Slovenska, 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika, 25 rokov od vzniku SR, 100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie, 50 rokov od začiatku obrodného procesu v r. 1968 s dôrazom na osobnosť Alexandra Dubčeka),
 • Na základe medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná, Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou Slovenskej republiky uznesením č. 71/2015 naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov základných škôl,
 • výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
 • zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
 • vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram),
 • naďalej využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO,
 • informovať žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu o procedúre oznámení,
 • v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 využiť metodický list s odporúčaniami a metodickými ukážkami zameranými na multidisciplinárny prístup v procese identifikovania znakov radikalizácie mládeže,
 • v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity na roky 2015 – 2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020 venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu,
 • aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl,
 • realizovať aktivity a programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia,
 • rozvíjať aktivity s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, na podporu využívania regionálnych potravinových produktov,
 • venovať zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku,
 • informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok,
 • vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa zdravia a Svetového dňa mlieka zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny,
 • v rámci prevencie nežiaduceho správania žiakov využívať metodické publikácie ŠPÚ „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov,
 • priebežne informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP,
 • pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite. Jednorazové aktivity, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie nie sú efektívne stratégie v oblasti prevencie nežiaduceho správania s  odbornou garanciou aktivít a programov škôl prostredníctvom CPPPaP,
 • v súlade s právom dieťaťa na ochranu pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím zabezpečiť veku primeraným spôsobom dostatočnú informovanosť o riziku, že sa dieťa môže stať obeťou sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie,
 • v zmysle plnenia vybraných úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom,
 • v súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, ako aj preventívne kampane,
 • vyhlasovať aktivity k  Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Svetovému dňu nefajčenia, Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami, Svetovému dňu ústneho zdravia, Svetovému dňu bez násilia, Svetovému dňu duševného zdravia, Európskemu týždňu boja proti drogám a Svetovému dňu prevencie AIDS,
 • pokračovať v zapojení školy do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS,
 • pri prerokovaní závažných vecí rokovať s rodičmi žiaka za prítomnosti ďalšieho člena vedenia školy a výchovného poradcu, z pohovoru urobiť písomný záznam,
 • dbať na utváranie morálnych princípov, noriem regulujúcich správanie, t.j. dodržiavanie školského poriadku, učebnej a pracovnej disciplíny, vzťahu k práci, ochrane majetku a bezpečnosti pri práci.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa v spolupráci s výchovným poradcom:

 • podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov a ich účasti vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú,
 • sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie,
 • prijímať také opatrenia na zabezpečovanie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,
 • priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny.