Koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno-patologických javov

Mgr. Eva Ružbacká

 

Prevencia drogových závislostí by mala byť súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä:

 • Deklarácie práv dieťaťa,
 • Dohovoru o právach dieťaťa.

Medzi zainteresovanými inštitútmi v oblasti školskej prevencie (riaditeľ školy, preventívne a poradenské zariadenia rezortu školstva) má nesporne významné miesto pedagóg ­ koordinátor prevencie drogových závislosti. V poslednom čase sa úvahy o funkcii koordinátora (aj v súvislosti s pomenovaním a kompetenciami koordinátora) orientujú na oblasť prevencie všetkých sociálno-patologických javov (teda aj prevencia šikanovania, zvýšenej agresivity, sexuálne prenosných chorôb a pod.), v zmysle orientácie celých školských kolektívov v smere pozitívnych postojov k zdravému životnému štýlu a vytvárania pozitívnej atmosféry na školách. Preferuje sa pomenovanie pedagóg- koordinátor prevencie, resp. pedagóg- koordinátor preventívnych aktivít školy.

 

Obsahová náplň práce koordinátora prevencie

 

 1. Smerom k vedeniu školy:
 • Predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie.
 • Viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej

    situácii v uvedenej oblasti na škole.

 • Poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s SCPPP a SCŠPP v Spišskom Hrhove, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami.
 • Spolu s výchovným poradcom riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog

    a výskytom sociálno-patologických javov.

 1. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom:
 • Pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so

    zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie.

 • Pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi.
 • Sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení SCPPP a SCŠPP v Spišskom Hrhove ohľadom problémových žiakov v uvedenej oblasti.
 1. Smerom k rodičom:
 • Zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte javov

    sociálnej patológie.

 • Zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže.
 1. Smerom k žiakom:
 • Zabezpečovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov.
 • Realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov.
 • Realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno-patologických javov.
 • Aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu.

Hlavným cieľom prevencie rizikového správania, resp. sociálno-patologických javov (ďalej len prevencie) v školskom prostredí je dosiahnuť, aby mal mladý človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať zodpovedné,  t.j.  nie rizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.

            Podstatou prevencie v školskom prostredí je tak pôsobiť na deti a žiakov, aby získali  základné predpoklady pre:

 • veku primeranú odolnosť voči stresu a negatívnym zážitkom
 • schopnosť robiť samostatné, resp. správne rozhodnutia
 •  schopnosť konštruktívne riešiť problémy,  vyhľadať si pomoc pri ich riešení
 • vyhranený negatívny vzťah, resp. postoj k užívaniu návykových látok a prejavom agresívneho správania
 • uplatňovanie adekvátnych sociálno-psychologických (komunikačných) zručností

 

            Primárna prevencia nadobúda v poslednom čase širšie pole pôsobnosti. Mojou úlohou je okrem  prevencie  užívania návykových látok sa venovať aj rizikovému správaniu žiakov a prejavom nežiaducich sociálno-patologických javov (ďalej len prevencie) v školskom prostredí.

        Mojím prvoradým cieľom je zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,  monitorovanie  zmien  v správaní detí a bezodkladné riešenie  vyskytnutých problémov v súčinnosti s vedením školy, triednymi učiteľmi, žiakmi, ich  rodičmi a s príslušnými orgánmi a organizáciami. Dôležité je predchádzať všetkým negatívnym situáciám. Je to veľmi citlivá oblasť, ktorú treba riešiť dôkladne a hlavne s porozumením, lebo veľmi často sú deti precitlivené a ich reakcie a správanie je ovplyvnené ich citovým rozpoložením.

Stanovila som si tieto ciele prevencie, ktoré sa všeobecne považujú za efektívne:

 • prioritou dneška je zamedziť alebo znížiť agresívne prejavy žiakov,
 • predchádzať užívaniu návykových látok vrátane alkoholu a tabaku,
 • ak je to možné, aspoň posunúť stretnutie s návykovými látkami  (v našich pomeroch je to najmä alkohol, tabak) do neskoršieho veku, keď organizmus a psychika dospievajúceho jedinca je relatívne vyspelejšia a odolnejšia,
 • znížiť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, pokiaľ k  tomu už dochádza, predísť rôznym zdravotným poškodeniam.

Vo svojej práci  sa budem  zameriavať na plnenie týchto  úloh a cieľov:

 • zabezpečovať primárnu prevenciu rizikového správania – prevenciu užívania návykových látok a iných spoločensky nežiaducich javov v školskom prostredí vo všetkých ročníkoch a pre všetkých žiakov, pričom  toto pôsobenie   prispôsobiť ich veku a vnímaniu,
 • dbať   na spoluprácu so všetkými pedagogickými pracovníkmi a vedením školy nielen pri prevencii závislostí, ale i pri presadzovaní zdravého životného štýlu (rozvíjanie otázok zdravia, výživy, starostlivosti o svoje telo, životospráva človeka…) a pri problémoch agresívneho správania žiakov či prejavoch šikanovania,
 • aktívne budem presadzovať, aby triedni učitelia  na triednických hodinách vhodne využívali pri práci so žiakmi odbornú literatúru,
 • sprostredkujem  informácie o nebezpečenstve drog, iných škodlivých závislostiach a o šikanovaní, ale i o formách zdravého spôsobu života, a to najmä formou centrálnej  nástenky. Sústavne budem spolupracovať s triednymi učiteľmi,
 • budem pomáhať  rodičom (ak prejavia záujem) i žiakom pri riešení osobných problémov  najmä v súvislosti s fajčením, pitím alkoholu, ale i so záškoláctvom a drobnou kriminalitou – kradnutie v obchodoch i v domácom prostredí a pod. (Žiaľ, väčšinou rodičia neprejavujú záujem riešiť problémy, ktoré sa bytostne týkajú ich detí,
 • budem vykonávať  pohovory s problematickými žiakmi a predvolávať si ich rodičov,
 • budem  spolupracovať s PK,  MZ, usmerňovať ich a koordinovať ich prácu tak,  aby všetci učitelia vo svojej práci s deťmi venovali tejto problematike zvýšenú pozornosť a podľa možností zaraďovali niektoré vhodné témy do výchovno-vyučovacieho procesu a najmä do náplne triednických hodín,
 • pomôžem žiakom i rodičom pri riešení osobných problémov v súvislosti s užívaním drog, alkoholu a podobne,
 • poskytnem podľa potreby individuálne poradenstvo žiakom i rodičom –  informačný servis,
 • poskytnem pomoc deťom pri sebapoznávaní a poznávaní vlastných schopností a vlastností, hľadanie zmyslu života a pozitívneho myslenia,
 • podľa potreby zabezpečím poskytovanie objektívnych, jasných a zrozumiteľných informácií o drogách a drogových závislostiach,
 • poskytnem  (prípadne zabezpečím) prednášky, školenia a konzultácie  pre učiteľov i rodičov,
 • podľa možnosti a potreby zabezpečím lekárov, psychológov na prednášky slúžiace primárnej prevencii,
 • naďalej sa budem zúčastňovať  na školeniach a seminároch s danou problematikou, aj sama  sa vzdelávať a získavať najmä z internetových stránok  všetky dostupné informácie.