MZ 0.- 2.ročník                                     

Mgr. Štefánia Tkáčiková

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

 

 • Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2017/2018

 

 • Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2016/2017

 

 • Štátny a školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

 

 • Inovovaný školský vzdelávací program

 

 • Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

 • Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti

        Návrh Plánu plnenia úloh a  aktivít MZ pre školský rok 2017/2018

September 2017:

 • „Európsky týždeň športu“ – (23. 9. – 30. 9. 2017)  v rámci propagácie zdravého životného štýlu a boja proti obezite zapojiť sa do tretieho ročníka športového podujatia Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe        – „Cvičíme pre zdravie!“

            Z: Mgr. Štefánia Tkáčiková, PaedDr. Ružena Kočišová

Október  2017:

 • „Všetci sme si rovní! Chcem vedieť prečo?“ – tvorivá dielňa s tematikou Práva dieťaťa  so zameraním na  multikultúrnu výchovu  /tvorba knihy- leporela, edukatívneho či   interaktívneho panelu…/.

           Z: PaedDr. Ružena Kočišová, Mgr. Štefánia Čurillová

 • „Stoj! Pozor! Voľno!“ – projektový deň s využitím prierezovej témy: „Dopravná výchova“ – prevencia detskej nehodovosti a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke – „Ochrana života a zdravia“.

         

 Z: Mgr. Mgr. Martina Holečková, Mgr. Daniela Antalová

 

 

 

 

November 2017:

 • „Kamil a psík zdravotník I“ –  využitie učebnej pomôcky zameranej na bezpečnosť detí a ochranu ich zdravia – celodenný kurz s prierezovou témou „Ochrana života a zdravia“  a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov.

Z: Mgr. Štefánia Čurillová, Mgr. Marta Hudáčová

 • „Chcem byť tvoj kamarát“ – prosociálne aktivity v triednom komunitnom kruhu – zákaz a odmietanie všetkých druhov a foriem diskriminácie.

 

 Z: Mgr. Mgr. Martina Mrovčáková, Mgr. Daniela Antalová

 

December 2017:

 • „Vianoce – sviatky šťastia, pokoja“ –  príprava a realizácia školskej vianočnej akadémie. 

Z: vedúca MZ, triedni učitelia

Január 2018:

 • „Kokteil vône a chutí“- tvorivá aktivita so zameraním na zdravý životný štýl.

Z: Mgr. Ľudmila Živčáková, Mgr. Elena Longauerová

 • „Moja vlasť – tu som doma!“ – primerané poznávacie  tematické  aktivity k 25. výročiu vzniku  SR  – (01. 01. 1993)

Z: Mgr. Miriam Hanigovská, Mgr. Daniela Antalová

Február 2018:

 • „Finančná gramotnosť“ – celodenný kurz prierezovej témy vychádzajúci z Národného štandardu finančnej gramotnosti usporiadaný do šiestich tém.

Z:  Mgr. Lenka Kubíková, Mgr. Martina Mrovčáková,  vedúca MZ

 • „Mediálna výchova“ – v rámci prierezovej témy realizovať návštevu filmového predstavenia v Spišskej Novej Vsi.

Z: vedúca MZ v spolupráci s riaditeľkou školy

Marec 2018:

 • „Čo ukrýva moja kniha“ – celodenná akcia pri príležitosti „mesiaca knihy“ uplatnenie prierezovej témy  „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ a rozvoja čitateľskej gramotnosti.

Z: Mgr. Miriam Hanigovská, Mgr. Viera Pitoráková

 • „Domček plný kníh“ návšteva knižnice v Spišských Vlachoch   pre 1. a 2. ročníky  –  upevnenie kladného vzťahu ku knihám a literatúre vôbec.

Z: Mgr. Martina Holečková, Mgr. Elena Longauerová

Apríl 2018:

 • „Kamil a psík zdravotník II“ –  využitie učebnej pomôcky zameranej k predchádzaniu úrazom a poskytovaniu prvej pomoci  – celodenný kurz s prierezovou témou „Ochrana života a zdravia“  rozvoj čitateľskej gramotnosti – čítanie na pokračovanie.

Z: Mgr. Martina Mrovčáková, Mgr. Miriam Hanigovská

 • „Rozprávky v pohybe“ – tvorivo-umelecké činnosti (dramatizácia, improvizácia, pantomíma, bábkové divadlo, „živá kresba“ , hry s obliekaním…) s klasickými rozprávkami na upevnenie kladného vzťahu ku knihe a na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

      Z: Mgr. Štefánia Tkáčiková, PaedDr. Ružena Kočišová

 • Realizácia komentovanej vyučovacej hodiny so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti – výmena skúseností z uplatňovania efektívnych metód a foriem práce.

Z: Mgr. Ľudmila Živčáková

 

Máj 2018:

 • „Prečo potrebujú deti svoje práva?“ – celodenný kurz zameraný na prierezovú tému „Osobnostný a sociálny rozvoj“ – diskusie na úrovni: žiak – učiteľ, žiak                        – vedenie školy, žiak – odborný zamestnanec, žiak – žiak.

Z: Mgr. Marta Hudáčová, Mgr. Ľudmila Živčáková v spolupráci s odbornými                   zamestnancami.

 • „Finančná gramotnosť v praxi“ – tematická návšteva mestskej knižnice v Spišských

 Vlachoch – na rozvoj finančnej a čitateľskej gramotnosti.

 Z: Mgr. Štefánia Tkáčiková, Mgr. Štefánia Čurillová

 • „Vitajte medzi nami!“ – deň otvorených dverí v triedach  pre rodičov a priateľov školy s prezentáciou Ročníkovej  aktivity: „Keď ústa hovoria a uši počúvajú“.

      Z: vedúca MZ, triedni učitelia

Jún 2018:

 • MDD – „Deň s uniformami“ – celodenný kurz zameraný na plnenie prierezovej témy „Dopravná výchova“.

Z: vedúca MZ, triedni učitelia

 • Školský výlet – „Zlá diera“ – návšteva jaskyne v obci Lipovce – plnenie prierezovej témy „Environmentálna výchova“ – pre 0. – 2. ročníky.

Z: vedúca MZ, triedni učitelia