MZ 0.- 2.ročník                                     

Mgr. Štefánia Tkačiková

Plán práce MZ vychádza predovšetkým z Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ pre školy a školské zariadenia na školský rok 2018/2019, Štátneho vzdelávacieho program so schválenými rámcovými učebnými plánmi, zo Školského vzdelávacieho programu, z Inovovaného školského vzdelávacieho programu, Metodických pokynov na hodnotenie žiakov, z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov    so špecifickými potrebami, Plánu aktivít školy, Hodnotiacej správy MZ za školský rok 2017/2018 a Plánu aktivít na podporu čitateľskej gramotnosti.

 

Hlavné úlohy a ciele MZ

MZ bude aj  v tomto školskom roku pokračovať v plnení všeobecných i špecifických cieľov vychádzajúcich zo záväzných dokumentov MŠ SR a dokumentov našej školy, pričom budeme rešpektovať špecifické pomery, vnútorné potreby školy, potreby žiakov i pedagogických zamestnancov. MZ bude vyvíjať aktívnejšiu odborno-metodickú činnosť, ktorej výstupom budú hodnotné  edukačné materiály – tvorba súboru vzorových príprav v jednotlivých ročníkoch z predmetu SJL a MAT. Činnosť MZ bude zameraná aj na  monitorovanie úrovne vzdelávacej činnosti učiteľov, vzdelávacích výsledkov žiakov, pričom sa budú štvrťročne porovnávať, hodnotiť a podľa potreby vytvárať návrhy na ich  zlepšenie.

Činnosť MZ bude zameraná  na :

 • skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov;
 • na identifikovanie silných a slabých stránok výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov;
 • na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie;
 • na realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov;
 • na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a v prípade potreby na prijatie opatrení k zlepšeniu výsledkov.

 

Hlavné úlohy a ciele MZ:

 

 1. Základným cieľom je skvalitniť výchovno- vzdelávací proces.
 2. Využívať také metódy a formy práce v školskom prostredí,  ktoré spájajú edukáciu  s praktickým životom – interaktívne,  zážitkové a skúsenostné učenie          i projektové vyučovanie.
 3. Realizovať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia   v oblasti separovania  a likvidácie odpadov.
 4. Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia.
 5. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav či návštev divadelných predstavení.
 6. Posilniť národné povedomie žiakov o regionálne prvky.
 7. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v  čitateľských zručnostiach (viď Plán na rozvoj čitateľskej gramotnosti).
 1. Včas diagnostikovať žiakov s poruchami čítania, písania alebo so zaostávajúcim čítaním.
 1. Zapojiť žiakov do súťaží v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
 2. Počas edukácie využívať zaujímavé a netradičné vyučovacie metódy a formy práce, ktoré dokážu pozitívne ovplyvniť efektívnosť výučby.
 3. Pozornosť venovať správnemu pravopisu a to na všetkých vyučovacích predmetoch.
 4. Organizačne pripraviť pre žiakov návštevu divadelných lebo filmových predstavení podľa aktuálnej ponuky.
 5. Pravidelne sa venovať spoločnému mimo čítankovému čítaniu.
 6. Chyby v kontrolných diktátoch pravidelne analyzovať. Na základe tejto analýzy počas výučby  upevňovať pravopisné zručnosti a tak eliminovať pravopisné nedostatky žiakov.
 7. Zorganizovať zaujímavé podujatia na posilnenie záujmu žiakov o šport.
 8. Šíriť osvetovo – edukačnú činnosť detí a žiakov s dôrazom zdravý životný štýl spojený s vhodnou výživou a pohybom. 
 9. Organizačne pripraviť cvičenia v prírode a didaktické hry.
 10. Zapájať žiakov do výtvarných a speváckych súťaží.
 11. Pri výučbe finančnej gramotnosti klásť dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa.
 12. Využívať metodickú príručku Finančná gramotnosť 1, ktorá je dostupná na www.statpedu.sk.
 13. Realizovať so žiakmi krúžkovú činnosť.
 14. Nasmerovať edukáciu žiakov k ľudským právam, právam detí, antidiskriminácii v triede a v škole tak, aby podporila u žiakov hodnotu človeka ako ľudského jedinca.
 15. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny.
 16. Využívať k prierezovej téme – mediálna výchova podklady a zdroje na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk  / časť –  Učebnice, metodiky, publikácie, odborné informácie, text pod názvom – K mediálnej gramotnosti učiteľov/.
 17. Realizovať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu výchovu zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvýšenie vedomostí  v oblasti separovania  odpadov a ich druhotného spracovania.
 18. Uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej a jazykovej gramotnosti t. j. maľované čítanie, abecedné pexesá, tvorba kníh s prediktabilným textom, písanie denníkov.
 19. Pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatiky.
 20. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách.
 21. Využívať pomoc Metodického centra Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice, ktoré zverejňuje na svojom webovom sídle spgk.sk rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania.