MZ 0.- 1.ročník                                     

Mgr. Martina Mrovčáková

        Obsah činnosti vyplýva z analýzy činnosti metodického združenia,  z úloh  plánu práce školy, z úloh pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ pre školský rok 2016/2017.

 1. v oblasti riadenia a organizácie
 • vypracovať tematicko- výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety
 • vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP, dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích predmetoch
 • vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie
 • organizovať súťaže  v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v ŠKD
 • do TVVP zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, antisemitizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie
 • venovať zvýšenú pozornosť pedagogickej diagnostike, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných tried
 • venovať pozornosť slabšie prospievajúcim žiakom a žiakom so špecifickými poruchami učenia – spolupracovať so špeciálnym pedagógom
 • dôsledne plniť obsah environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania, rozvíjať kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, politických a ekonomických procesov vo svete
 • v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020, Akčným plánom prevencie obezity 2015-2025 a Koncepciou práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015-2020 realizovať programy a aktivity zamerané na podporu prevencie obezity, telesného a duševného zdravia v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu
 • zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP,
 • zorganizovať celodenný kurz finančnej gramotnosti, vhodnými a veku primeranými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti, kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti u žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať a prijímať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa  zorganizovať veku primerané aktivity o právach a povinnostiach dieťaťa, informovať žiakov o účasti deti v ozbrojených konfliktoch, predaji detí

 

 1. v oblasti kontroly a hodnotenia
 • sledovať úspešnosť spolupráce so špeciálnym pedagógom
 • dodržiavať platné vzdelávacie štandardy pre I.st. ZŠ
 • kontrolovať a analyzovať dosiahnuté výsledky v písomných a ústnych prejavoch žiakov
 • tvorba didaktických testov a pomôcok, pracovných listov
 • evidovať a sledovať žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami a špecifickými poruchami, ktorí sú včlenení do bežných tried
 • zúčastniť sa analýzy komentovanej hodiny
 • pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na odporúčania poradenského zariadenia a Štátneho vzdelávacieho programu.
 • zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení

 

 1. v oblasti vzdelávania (odborno – metodickej)
 • zúčastňonať sa na podujatiach metodicko – odborného charakteru
 • venovať sa osobnostnému pedagogickému rastu a rozširovať si poznatky využívaním pedagogických časopisov a odbornej literatúry
 • realizovať otvorené hodiny pre najstaršiu vekovú skupinu MŠ
 • klásť dôraz na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti  a sústavný rozvoj slovnej zásoby
 • rozvíjať tvorivé myslenie, podporovať originálne nápady a aktivitu
 • plynule viesť k osvojovaniu si samostatného a zodpovedného správania
 • rozvíjať a upevňovať sociálne, etické a estetické vnímanie sveta
 • predchádzať formám diskriminácie, extrémizmu a rasizmu
 • podieľať sa na plnení Národného programu prevencie obezity s vymedzením priestorov na propagáciu zdravého životného štýlu
 • uskutočňovať  exkurzie
 • formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať aktivity v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.
 • zúčastňovať sa na organizácii výstav a výtvarných súťaží, zapájať sa do výtvarných súťaží podľa aktuálnej ponuky, spolupracovať so Spišským Osvetovým strediskom
 • prezentovať dosiahnuté výsledky na vývesných tabuliach a webe školy
 • zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka, venovať zvýšenú pozornosť čitateľskej gramotnosti, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čitateľskej gramotnosti aj na ostatných vyučovacích predmetoch.
 • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete,
 • Pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach je potrebné klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa