MZ 3.-4. ročník

Mgr. Andrea Jankovičová

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok  2018/2019

 

Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2018/2019

 

Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok  2017/2018

 

Štátny a školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

 

Inovovaný školský vzdelávací program

 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti

 

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti

Časový harmonogram plnenia a realizácie jednotlivých aktivít

 • September:

–  vypracovať Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti;

           – „Hodina hlasného čítania“ – hlasným  čítaním učiteľ  žiakov motivuje  

         od radosti z počúvania,  k radosti z vlastného čítania.

 

Z: triedni učitelia

 

 • Október:

„Čítame kamarátom“ – čítajú starší mladším (nulťákom, prvákom) – štvrtáci a tretiaci navštívia nižšie ročníky a čítajú ostatným pre potešenie;

Z : triedni učitelia

„Páli vám to! – vedomostná súťaž s využitím indícií zameraná na rozvoj slovnej zásoby.

Z : triedni učitelia

 • November:

– „Maľované čítanie“ – tvorba maľovaného čítania starších žiakov mladším.

Z : triedni učitelia

  „Hádankovo“ – didaktické hry s textom,  slovami – skladba slov: slabika – písmeno/hláska.

Z : triedni učitelia

 • December:

– poskytnúť príspevky vlastnej tvorby žiakov (ilustrácie textu, vlastné texty – próza, poézia, slovné skomoleniny, slovné hračky, …) do školského časopisu „Táborisko“;

Z : všetci učitelia

„Čítajme všetci!“ – číta celá škola – naraz v určitý deň a určitý vymedzený čas (všetci, aj nepedagogickí zamestnanci školy…) texty so zimnou a vianočnou tematikou.

         Z : vedúci MZ

 • Január:

–   „Hviezdoslavov Kubín“ – školské kolo v prednese poézie a prózy.

Z : Mgr. Š. Tkáčiková, triedni učitelia

 • Filmárik a Filmuška – spoločné sledovanie filmu zapamätať si myšlienky filmu a reprodukovať ho.

Z : triedni učitelia

 • Február:

–   „Deň s krásnou literatúrou“ – čítanie poézie a jej ideovo-estetický  rozbor na elementárnej úrovni počas hodín slovenského jazyka a literatúry.

Z : triedni učitelia

 • „Rýchly čitateľ“ – hravé triedne čitateľské aktivity na zisťovanie

úrovne čitateľských zručností žiakov – správnosť a rýchlosť čítaného textu.

Z : triedni učitelia

 • Marec:

 vytvoriť v triedach „Čitateľskú zónu“ –  priestor pre knihy, časopisy, posedenie  a nerušené čítanie pre žiaka.

Z : triedni učitelia

  „Ako sa zrodila kniha…“ – beseda s detským spisovateľom.

Z : vedúca MZ

 • Apríl:

„Literárny kvíz“ – tímová súťaž v poznaní literárnych pojmov.

Z : triedni učitelia

 

„Týždeň hlasného čítania“ – podľa pokynov realizovať projekt Združenia Orava.

Z : vedúca MZ

 • Máj:

„Reklama mojej najobľúbenejšej knihy“ –  tvorba reklamných sloganov pre jednotlivé knižné tituly.

Z : triedni učitelia

– „Čitatelia a čitateľky“ – návšteva mestskej knižnice v Spišských Vlachoch.

Z : triedni učitelia

 • Jún:

–  „Vitajte škôlkari“ – čítanie rozprávky deťom z materskej školy prvákmi;

– zhodnotiť realizáciu a plnenie  Plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

Z : vedúca MZ