MZ  3.– 4.ročník                                  

 

Mgr. Andrea Jankovičová

 

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

  • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

 

  • Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2017/2018

 

  • Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2016/2017

 

  • Štátny a školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

 

  • Inovovaný školský vzdelávací program

 

  • Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

  • Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti

 

 

Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti

Časový harmonogram plnenia a realizácie jednotlivých aktivít

September

– vypracovať Plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti;

Z: vedúce MZ – Mgr. Štefánia Tkáčiková, Mgr. Andrea Jankovičová

– na triednickej hodine so žiakmi vytvoriť „Pravidlá triedy“.

Z: triedni učitelia

Október

– v rámci   triednych aktívov propagovať medzi  rodičmi dôležitosť čítania deťom, zamerať sa na hlasné čítanie;

Z: triedni učitelia

–  zapojiť žiakov školy 0. – 4. ročníkov do projektu „Týždeň hlasného     čítania“, ktoré  organizuje Združenie Orava.

Z: vedúce MZ

November

zhotoviť spoločnú nástenku „Takto si žijeme!“  v interiéri školy (oznamy, správy, úspechy a výsledky v súťažiach, fotografie, žiacka tvorba, …) v spolupráci s triednymi učiteľmi;

Z: Mgr. Zoja Repaská,  triedni učitelia

 v aktivite „Polož všetko a čítaj!“ – zahájiť čítanie na pokračovanie s výberom vhodného knižného titulu.

Z:  Mgr. Tatiana Filipová, triedni učitelia

December

„Vianočné variácie …“ – tvorivé umelecké aktivity (súťaže, testy a pracovné listy, tvorivá dramatika, umelecké stvárnenie textu, …) s krásnou literatúrou  tematicky zameranou na zimné a vianočné obdobie.

Z: Mgr. Ivana Guzová,  triedni učitelia

Január

– poskytnúť redakčnej rade príspevky vlastnej tvorby žiakov                       (ilustrácie textu, vlastné texty – próza, poézia, slovné skomoleniny, slovné hračky, …) do školského časopisu „Táborisko“.

Z: triedni učitelia

Február

„ Vo  svete sa nestratím!“ – praktické činnosti s  odborným a informačným textom (plagáty,  rôzne propagačné materiály, bulletiny, programy kín a divadiel, pokladničné bloky, cestovný poriadok, …).

Z: Mgr. Andrea Jankovičová

Marec

 vytvoriť v triedach  a v spoločných priestoroch školy „Čitateľský kútik“, využiť školské knihy, časopisy,  vlastné tituly a materiály žiakov;

Z: Mgr. Zoja Repaská, triedni učitelia

 „Spisovateľ medzi nami“ – beseda s autorom  detských kníh.

Z: vedúca MZ v spolupráci s riaditeľkou školy

Apríl

– v rámci edukácie oboznámiť žiakov s knižnými titulmi, ktorými disponuje naša škola – „Čarovná  skriňa“;

Z: triedni učitelia

„Týždeň hlasného čítania“ – podľa pokynov realizovať projekt                                 Združenia Orava.

Z: vedúca MZ, triedni učitelia

Máj

    – usporiadať a zverejniť prečítané knižné tituly jednotlivých ročníkov podľa  ich obľúbenosti –   „Rebríček našich najobľúbenejších kníh“.

Z: Mgr. Tatiana Filipová, triedni učitelia

Jún

– poskytnúť redakčnej rade príspevky vlastnej tvorby žiakov do školského časopisu „Táborisko“.

Z: triedni učitelia

– zhodnotiť realizáciu a plnenie  Plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.

Z: vedúca MZ

Plán aktivít sa v priebehu školského roka môže  meniť, aktualizovať  a dopĺňať podľa  ponúk a potrieb školy a iných organizácií. Za priebeh a organizáciu jednotlivých aktivít budú zodpovední vedúci MZ a vopred určení pedagogickí zamestnanci.