MZ  2.– 4.ročník                                  

 

Mgr. Andrea Jankovičová

 

Činnosť MZ a jej plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov :

 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

 

 • Plán aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2016/2017

 

 • Analýza činnosti MZ za uplynulý školský rok 2015/2016

 

 • Štátny a školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1

 

 • Inovovaný školský vzdelávací program

 

 • Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

 

Obsah činnosti MZ sa člení podľa jednotlivých funkcií, ktoré plní:

 1. v oblasti riadenia a organizácie:

 

 • v záujme zlepšenia metodických postupov pri vyučovaní uskutočňovať vzájomné konzultácie
 • vypracovať tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety
 • venovať zvýšenú pozornosť pedagogickej diagnostike, žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných tried, rešpektovať ich obmedzenia, ktoré sú podmienené ich postihnutím. Výchovno – vzdelávacie problémy konzultovať so špec. pedagógom
 • venovať pozornosť slabšie prospievajúcim žiakom
 • rozšíriť formy spolupráce s rodičmi žiakov školy
 • organizovať žiacke súťaže, celodenné a poldenné kurzy pre žiakov

 

 1. v oblasti kontroly a hodnotenia:

 

 • pravidelne kontrolovať plnenie pridelených úloh
 • sledovať čitateľskú gramotnosť, čitateľské kompetencie žiakov, formovať ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry
 • kontrolovať a analyzovať dosiahnuté výsledky vedomostí, zručností a návykov žiakov, pripraviť a vyhodnotiť výstupné testy zo SJL a MAT vo 4. ročníku
 • tvorba didaktických testov, príprava metodických, pracovných a kontrolných materiálov
 • venovať pozornosť slabšie prospievajúcim žiakom

 

 1. v oblasti vzdelávania:

 

 • podľa možnosti zvyšovať kompetenciu učiteľov v oblasti využívania IKT vo vzdelávaní žiakov, štúdium odbornej pedagogickej literatúry
 • zúčastňovať sa na podujatiach metodicko – odborného charakteru
 • klásť dôraz na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti
 • formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať aktivity v čitateľských zručnostiach
 • zapájať sa do výtvarných súťaží podľa aktuálnej ponuky
 • prezentácia dosiahnutých výsledkov ( web stránka školy)
 • sledovať pedagogicko – metodické aktuality: nové publikácie na trhu, pedagogická tlač atď.
 • štúdium odbornej pedagogickej literatúry