MZ pre špeciálne triedy   

Mgr. Ingrid Ondrejová

Plán práce MZ vychádza z :

 

 • Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2018/2019
 • Z metodických usmernení MŠVV, ŠSR, ŠPÚ
 • Štátneho vzdelávacieho programu
 • Školského vzdelávacieho programu
 • Plánu práce školy na školský rok 2018/2019
 • Plánu aktivít na školský rok 2018/2019
 • Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED – 1 daný MŠVVaŠ SR
 • Z minuloročného plánu MZ

 

Všeobecné ciele MZ pre školský rok 2018/2019

 • Vo výchovno – vzdelávacom procese v 1. – 4. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1.9.2016
 • Vo výchovno – vzdelávacom procese v 5. – 8. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1.9.2016
 • Vo výchovno – vzdelávacom procese v 9. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1.9.2012
 • Pri hodnotení a klasifikácii postupovať podľa metodických pokynov č.19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 daných MŠVVaŠ SR a podľa školského vzdelávacieho programu

Hlavné ciele MZ pre školský rok 2018/2019

Hlavné ciele MZ pre školský rok sú zamerané na pedagogických zamestnancov:

 • Interné vzdelávanie PZ vedúce k skvalitňovaniu prípravy na vyučovanie
 • Skvalitňovanie vyučovania PZ (efektívnosť práce vo vyučovacom procese
 • Tvorivosť PZ
 • Sebavzdelávanie a sebazdokonaľovanie PZ
 • Zvyšovanie odbornej úrovne práce PZ
 • Monitorovanie a hodnotenie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov
 • Identifikovanie silných a slabých stránok výchovno – vzdelávacej činnosti PZ
 • Skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu prostredníctvom kritickej sebareflexie
 • Realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií PZ

Aktivity MZ pre školský rok 2018/2019

 • Interné školenie – elektronické triedne knihy

Zodp.: Ved. MZ, ZRŠ Mgr. Javorská, všetci

 • Tvorivá dielňa pre PZ zameraná na skvalitňovanie prípravy na vyučovanie

Zodp.: Mgr. Gardošíková, Mgr. Hozzová

 • Komentovaná hodina

Zodp.: vyučujúci komentovanej hodiny

 • Tvorivá dielňa pre PZ zameraná na skvalitňovanie prípravy na vyučovanie

Zodp.: Ing. Kozáková

 • Príprava TVVP pre ročník  variant A, B podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu

Zodp.: Ved. MZ, všetci

 • Nové metódy a formy vo vyučovaní – vzájomná výmena názorov a skúsenosti z praxe

Zodp.: všetci

 • Interné školenie metodičky z ROCEPO

Zodp.: Ved. MZ, všetci

 • Opätovné zapojenie do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“

Zodp.: všetci

 • Zapojenie do projektu „Európsky týždeň v športe“

Zodp.: všetci