MZ pre špeciálne triedy     

Mgr. Zuzana Hozzová

 

Činnosť MZ ŠT bude vychádzať najmä z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy na školský rok 2016/2017 a z Plánu aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2016/2017. Bude zameraná na skvalitnenie práce učiteľov, rozvíjanie vzájomnej metodickej pomoci, výmenu pedagogických skúseností, spoločné hľadanie riešenia pedagogických problémov.

 

Hlavné úlohy:

 1. Vo výchovno – vzdelávacom procese v 1.-2. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1. 9. 2016.
 2. Vo výchovno – vzdelávacom procese v 5.- 6. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1. 9. 2016.
 3. Vo výchovno-vzdelávacom procese v 3.- 4. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A, B s platnosťou od 1. 9. 2012.
 4. Vo výchovno-vzdelávacom procese v 7.- 9. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant A s platnosťou od 1. 9. 2012.
 5. Pri hodnotení  a  klasifikácii  postupovať  podľa  metodických  pokynov  č. 19/2015

na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 daných MŠVVaŠ SR.

 1. Zamerať sa na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a analýzu zistení.
 2. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre.
 3. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv.
 4. V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.
 5. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT. Venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti.
 6. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu
 7. Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
 8. Spolupracovať so školskou knižnicou.
 9. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa zapojiť do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.
 10. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít v prírode.
 11. Aktívne zapájať detí a žiakov do aktivít, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl.
 12. Rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov v špeciálnych triedach.
 13. Prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytvárať vhodné individuálne podmienky.
 14. Spolupracovať s SCŠPP Spišský Hrhov so psychológom, logopédom .
 15. Spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom.
 16. Pri výchove a vzdelávaní žiakov rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené

zdravotným znevýhodnením žiaka a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť.

 1. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať odborné časopisy pre pedagogických zamestnancov.
 2. Žiakom s mentálnym postihnutím dávať úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie, rozvíjať kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti.
 3. Prispôsobiť rozvrh hodín špeciálnej triedy žiakov so zdravotným znevýhodnením a bežnej triedy v príslušnom ročníku tak, aby žiaci boli vzdelávaní spoločne v niektorých vyučovacích predmetoch.
 4. Zúčastňovať sa kontinuálnych vzdelávaní, odborných seminárov, workshopov, ktoré organizuje metodicko-pedagogické centrum, alebo iné akreditované inštitúcie.