MZ pre špeciálne triedy     

Mgr. Zuzana Hozzová

Činnosť MZ ŠT bude vychádzať najmä z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy na školský rok 2017/2018 a z Plánu aktivít ZŠ Bystrany na školský rok 2017/2018. Bude zameraná na skvalitnenie práce učiteľov, rozvíjanie vzájomnej metodickej pomoci, výmenu pedagogických skúseností, spoločné hľadanie riešenia pedagogických problémov.

 

Hlavné úlohy:

 1. Vo výchovno – vzdelávacom procese v 1.-3. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím  ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant  A, B s platnosťou od 1. 9. 2016.
 2. Vo výchovno – vzdelávacom procese v 5.- 7. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím  ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant  A, B s platnosťou od 1. 9. 2016.
 3. Vo výchovno-vzdelávacom procese v 4. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím  ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant  A, B s platnosťou od 1. 9. 2012.
 4. Vo výchovno-vzdelávacom procese v 8.- 9. ročníku postupovať podľa vzdelávacieho programu ŠZŠ pre žiakov s mentálnym postihnutím  ISCED 1 – primárne vzdelávanie variant  A, B  s platnosťou od 1. 9. 2012.
 5. Pri hodnotení  a  klasifikácii  postupovať  podľa  metodických  pokynov  č. 19/2015 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1 daných MŠVVaŠ SR. 
 6. Zamerať sa na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a analýzu  zistení. 
 7. Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre.
 8. Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv.
 9. V pedagogickom  procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.
 10. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam.
 11. Vytvárať priaznivé  prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT. Venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti.
 12. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov,  na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu.
 13. Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia.
 14. Spolupracovať so školskou  knižnicou.
 15. Zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových  aktivít v prírode.
 16. Aktívne zapájať detí a žiakov do aktivít, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl.
 17. Rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov v špeciálnych triedach.
 18. Prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a vytvárať vhodné individuálne podmienky.
 19.  Spolupracovať s SCŠPP  Spišský Hrhov  so psychológom, logopédom .
 20. Spolupracovať so školským  špeciálnym  pedagógom a psychológom.
 21. Pri výchove a vzdelávaní žiakov rešpektovať obmedzenia,  ktoré sú podmienené   zdravotným znevýhodnením  žiaka a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť.
 22. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať odborné časopisy pre pedagogických zamestnancov.
 1. Žiakom s mentálnym postihnutím dávať úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie, rozvíjať kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti.
 2. Prispôsobiť rozvrh hodín špeciálnej triedy žiakov so zdravotným znevýhodnením a bežnej triedy v príslušnom ročníku tak, aby žiaci boli vzdelávaní spoločne v niektorých vyučovacích predmetoch.
 3. Zúčastňovať sa kontinuálnych vzdelávaní, odborných seminárov, workshopov, ktoré organizuje metodicko-pedagogické centrum, alebo iné akreditované inštitúcie.