Predseda PK všeobecno-vzdelávacích predmetov

Mgr. Jarmila Kontrošová

PK plní organizačno–riadiacu, kontrolno–hodnotiacu a vzdelávaciu funkciu. Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov, vychovávateľov a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Hlavné úlohy na školský rok 2017/2018

Hlavné úlohy vychádzajú z plánu aktivít školy a z POP pre školský rok 2017/2018.

 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese vychádzať z učebných osnov a učebných plánov, pričom uplatňovať tvorivý prístup vo vyučovaní. Vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru v triedach.
 2. V školskom roku 2017/2018 sa bude realizovať vzdelávanie žiakov v 5. až 7. ročníku podľa iŠkVP, v 8. ročníku bude pokračovať vzdelávanie žiakov podľa doterajšieho ŠkVP.
 3. Vychovávať a vzdelávať v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti.
 4. Vhodne zahŕňať do vyučovacieho procesu poznatky o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa a Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím.
 5. Dodržiavať základné ľudské práva, oboznámiť žiakov s týmito právami ako aj s právami detí, monitorovať správanie detí, predchádzať a zamedziť akýmkoľvek formám prejavu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, diskriminácie a intolerancie – realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu daný problém riešiť. Zamerať sa na prevenciu drogových závislostí.
 6. Používať stratégie, ktoré vytvárajú a rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov v súlade so školským vzdelávacím programom, hlavne využívať IKT, nové formy a metódy práce, ako napríklad zážitkové metódy, hru ako motivovanú didaktickú metódu, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh, tvorba myšlienkových máp a pod. Konkrétne skupinové vyučovanie, prácu vo dvojiciach pri upevňovaní učiva, využívať odposluchy na hodinách cudzieho jazyka, učenie hrou, využívanie vychádzok do blízkeho okolia, tvorenie projektov a ich prezentácia, návštevy knižnice, obecného úradu i poznávanie hmotných historických pamiatok v obci.
 7. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie.
 8. Využívať viaceré formy spätnej väzby, najmä tzv. formatívne hodnotenie – vyzdvihnúť to, čo žiak dokázal, ukázať mu v čom a ako sa má ešte zlepšiť. Rozvíjať logické, kritické, abstraktné a priestorové myslenie žiakov a naopak rozvíjať hodnotenie žiakov.
 9. Individuálnym prístupom k jednotlivým žiakom sa snažiť o prekonávanie problémov, ktoré majú slabšie prospievajúci žiaci so zvládaním učiva.
 10. Rešpektovať výsledky psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov (individuálne začlenení žiaci a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), a pracovať podľa odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga.
 11. Podporovať a usmerňovať talentovaných a nadaných žiakov, pripravovať pre týchto žiakov náročnejšie úlohy vzhľadom na ich predpokladaný osobnostný rozvoj.
 12. Zapájať žiakov do rôznych súťaží v školskej i mimoškolskej činnosti.
 13. Vytvoriť opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v školách, v prípade oprávneného podozrenia konzultovať a neodkladne riešiť.
 14. Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpora zdravia, najmä v súvislosti s realizáciou projektu Svetovej zdravotníckej organizácie pod názvom Škola podporujúca zdravie, projektov zdravej výživy, zdravého spôsobu života, prevencie stresu a pod. Do vyučovacieho procesu v rámci učiva jednotlivých predmetov zahrnúť túto problematiku a využívať environmentálny a zdravotný kalendár.
 15. Výchovne využiť Svetový deň výživy, Týždeň zdravia, Týždeň boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň mlieka a pod.
 16. V záujme humanizácie škôl a optimalizácie psychického vývinu žiakov vytvárať vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami. Rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa, zadávať také požiadavky, ktoré má dieťa predpoklad splniť. Riadiť sa odporúčaniami špeciálneho pedagóga a psychológa.
 17. Na II. stupni ZŠ je v školskom roku 2017/2018 ako povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii s etickou výchovou. Predmet nebude klasifikovaný známkou.
 18. Pri hodnotení a klasifikácii výkonu žiakov vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.
 19. Vo vyučovaní slovenského jazyka venovať osobitnú pozornosť uplatňovaniu komunikatívneho princípu ako v ústnej, tak aj v písomnej forme. Venovať zvýšenú pozornosť technike čítania s porozumením na všetkých vyučovacích hodinách, v rámci čitateľskej výchovy využívať podujatia verejných knižníc a iných inštitúcií, zvyšovať úroveň komunikačných a vyjadrovacích schopností žiakov. Čitateľskú gramotnosť posilňovať aj mimočítankovým čítaním a viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k čítaniu a ku knihe. Zvýšiť úroveň komunikačných a vyjadrovacích schopností žiakov.

Spolupracovať pri organizovaní podujatí k Medzinárodnému dňu školských knižníc (24. 10.), Dňu detskej knihy (2. 4.). Čitateľskú gramotnosť posilňovať aj v spolupráci s ŠKD (výstava kníh, posilnenie mimočítankového čítania, pozitívny vzťah k čítaniu, knihe, …).

 1. Pedagogickým prístupom posilňovať humánne a priateľské vzťahy nielen medzi rovesníkmi, ale aj medzi staršími a mladšími žiakmi, rozvíjať prosociálne správanie žiakov s rešpektovaním ich individuálnych osobitostí potrieb a záujmov. Spolupracovať s rodičmi, vytvárať v rámci humanizácie škôl vhodnú školskú klímu.
 2. Účelne využívať vo vyučovacom procese učebné pomôcky, multimediálne CD na všetkých predmetoch podľa danej témy pre zvýšenie názornosti, efektívnosti práce učiteľa a žiaka v nadväznosti na preberané učivo.
 3. Vo vyučovacom procese využívať rôzne formy sebahodnotenia vlastných výkonov a vedomostnej úrovne žiakov (systém Albert).
 4. Včas a energicky riešiť školskú dochádzku v spolupráci so školským sociálnym pedagógom a rodičmi. Dbať na správanie žiakov, viesť ich k dodržiavaniu školského i vnútorného poriadku a predchádzať konfliktom medzi žiakmi vhodnou motiváciou, individuálnym prístupom, doučovaním vo voľnom čase, využívaním medzipredmetových vzťahov a organizovaním aktivít, súťaží a podobne.
 5. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov školy pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP.
 6. Informačné a komunikačné technológie – škole vytvoriť priaznivé prostredie pri zavádzaní nových metód pri práci žiakov s informačnými a komunikačnými technológiami. Venovať pozornosť rozvíjaniu zručností žiakov v tejto oblasti. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu na hodinách informatiky, využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu: www.bezpecnenainternete.sk; www.zodpovedne.sk; www.stopline.sk; www.ovce.sk; www.pomoc.sk a pod.
 7. Napomáhať činnosti Žiackeho školského parlamentu, a tak viesť žiakov k zodpovednosti, k spolurozhodovaniu a hodnoteniu  seba  a iných.
 8. Plnenie uvedených úloh je záväzné pre všetkých vyučujúcich, ktorí vyučujú na II. stupni a to v nadväznosti na predmety, ktoré vyučujú. Plnenie úloh bude sledované priebežne a polročne vyhodnocované.
 9. Pri hodnotení písomných prác využívať jednotnú stupnicu hodnotenia.