Výchovný poradca

PaedDr. Jana Valigura Švantnerová

HLAVNÉ ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 

 

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s vedením školy, s učiteľmi, predovšetkým triednymi, úzko spolupracuje so školských psychológom, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre školský rok 2017/2018 a s Dohovorom o právach dieťaťa.

 

 

A- Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov

 • zabezpečovať pedagogickú osvetu a výmenu informácií medzi školou a rodičmi formou nástenky, triednických hodín, konzultácií a ZRŠ,
 • individuálne pracovať s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, výchovné a iné problémy,
 • úzko spolupracovať so špeciálnym pedagógom školy,
 • spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva,
 • poskytovať konzultácie a odbornú pomoc pri uvedených ťažkostiach a problémoch žiakom, rodičom a učiteľom,
 • zintenzívniť pôsobenie na žiakov v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a ostatných prejavoch intolerancie v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,
 • spolupracovať a riešiť problémové prípady s oddelením sociálnych vecí a s inými inštitúciami, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní,
 • v prípadoch oprávneného podozrenia na týranie, šikanovanie, resp. ohrozenia ich morálneho vývinu, okamžite  kontaktovať odbor sociálnych vecí, lekára alebo príslušné oddelenie PZ,
 • koordinovať prácu triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich pri riešení uvedených problémov,
 • zápis detí do 1. ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP. Sledovať zaškolenie v 1. ročníku, ako aj prechod žiakov na II. stupeň.   

                               

B – Práca na úseku výchovy, voľby povolania a profesijnej orientácie žiakov

 • spolupracovať s triednymi učiteľmi a  vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu, oboznamovať žiakov už od 5. ročníka s povolaniami a postupne ich usmerňovať k vhodnej voľbe povolania,
 • na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku  a program Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyučujúcimi informatiky, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní,
 • zabezpečovať materiály a  pomôcky pre informačnú a poradenskú prácu k profesijnej orientácii,
 • poskytovať individuálnu poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov,
 • poskytovať poradenskú činnosť pre rodičov žiakov,
 • uskutočniť spoločné stretnutie rodičov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku,
 • oboznamovať žiakov ôsmeho ročníka s povolaniami na triednickej  hodine a formou nástenky,
 • v spolupráci so školským psychológom testovať žiakov 8. ročníka k voľbe povolania, a tak pomáhať žiakom zorientovať sa vo svojich schopnostiach a dať ich do súladu s možnosťami pri správnej voľbe povolania,
 • evidovať  žiakov končiacich školskú dochádzku a spracovať prehľad o profesijnej orientácii žiakov od siedmeho ročníka,
 • pripraviť podklady a realizácia vstupných dokladov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku,
 • pravidelný servis informácií v oblasti povolania (nástenky, konzultácie, zber záujmu, vyhodnotenie, atď.),
 • kompletizovať prihlášky na stredné školy,

 

 • vo výchovno-vzdelávacom procese priebežne realizovať rôzne aktivity pre žiakov, pripomínajúc si význam historických udalostí:  100 rokov od vzniku Česko-Slovenska (28.10.), 100 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika (11.11.1918), 25 rokov od vzniku SR (1.1.1993), Prijatie Martinskej deklarácie (30.10.1918), 50. rokov od začiatku obrodného procesu v roku 1968 s dôrazom na osobnosť Alexandra Dubčeka…

 

 

C – Trvalé úlohy (uskutočňovať priebežne)

 • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu,
 • poskytovať pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami,
 • v spolupráci s koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov a s triednymi učiteľmi organizovať alebo zabezpečovať účelové preventívne aktivity so žiakmi z oblasti učenia i vzdelávania, správania aj medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, voľby povolania a profesijnej orientácie, prevencie závislosti a tiež iných sociálno-patologických javov,
 • monitorovať výskyt týchto javov v správaní sa žiakov a ich prípadnú existenciu promptne riešiť,
 • všímať si akcie jednotlivých triednych učiteľov so žiakmi obsahovo súvisiace s výchovou a so zvyšovaním informovanosti k otázkam voľby povolania, ako sú besedy, exkurzie…
 • dôsledne dodržiavať a presadzovať v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov,
 • zorganizovať stretnutie žiakov končiacich ročníkov a rodičov, informovať ich o prijímacom konaní,
 • zabezpečovať agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium s programom PROFORIENT,
 • pripraviť a realizovať vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy,
 • poskytovať konzultačné hodiny v danom časovom termíne alebo vopred dohodnutom termíne,
 • spolupracovať so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ÚPSVaR, vedením školy,
 • organizovať exkurzie na vybrané stredné školy,
 • využívaním internetu, jednotlivých web-stránok SŠ a ŠVS vyhľadávať kritéria prijímacieho konania na SŠ, informovať o nich žiakov a následne kontrolovať ich korešpondovanie s reálnymi skutočnosťami týkajúcimi sa žiaka,
 • zaistiť dodržanie termínov k odoslaniu prihlášok na štúdium SŠ podľa platného časového harmonogramu,
 • aktívne sa zúčastňovať na pracovných poradách, seminároch a školeniach organizovaných pre VP
 • poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania,
 • spolupracovať so zamestnávateľmi, ako aj medzi sebou navzájom, za účelom efektívneho usmernenia žiakov pri ich profesijnej orientácii a výbere budúceho povolania,
 • využívať informácie, ktoré sú na tento účel zverejnené na www.profsme.sk v rámci výstupov národných projektov „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie,,