Výchovný poradca

PaedDr. Jana Valigura Švantnerová

Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva sú zamerané v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov na posilňovanie a podporu pozície a výchovno-poradenských aktivít výchovného poradcu ako základného článku systému výchovného poradenstva plniaceho úlohy školského poradenstva v zmysle zákona NR SR č. 279/1993 Z.z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre školský rok 2016/2017 a s Dohovorom o právach dieťaťa. V činnosti výchovného poradcu posilňovať význam kariérneho poradenstva ako nástroja zosúlaďovanie profesionálnych želaní a kompetencií žiakov.

A- Výchovná práca na úseku prevencie a riešenia problémových žiakov

  • zabezpečovať pedagogickú osvetu a výmenu informácií medzi školou a rodičmi formou nástenky, triednických hodín, konzultácií a ZRŠ,
  • individuálne pracovať s rodičmi žiakov, ktorí majú vývinové, prospechové, výchovné a iné problémy,
  • úzko spolupracovať so špeciálnym pedagógom školy,
  • spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva,
  • poskytovať konzultácie a odbornú pomoc pri uvedených ťažkostiach a problémoch žiakom, rodičom a učiteľom,
  • zintenzívniť pôsobenie na žiakov v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a ostatných prejavoch intolerancie v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,
  • spolupracovať a riešiť problémové prípady s oddelením sociálnych vecí a s inými inštitúciami, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní,
  • v prípadoch oprávneného podozrenia na týranie, šikanovanie, resp. ohrozenia ich morálneho vývinu, okamžite  kontaktovať odbor sociálnych vecí, lekára alebo príslušné oddelenie PZ,
  • koordinovať prácu triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich pri riešení uvedených problémov,
  • zápis detí do 1. ročníka realizovať v súlade s platnou legislatívou a pokynmi uvedenými v POP. Sledovať zaškolenie v 1. ročníku, ako aj prechod žiakov na II. stupeň.                                                                                                                                                                        

B – Práca na úseku výchovy, voľby povolania a profesijnej orientácie žiakov

  • spolupracovať s triednymi učiteľmi a  vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu, oboznamovať žiakov už od 5. ročníka s povolaniami a postupne ich usmerňovať k vhodnej voľbe povolania,
  • na evidenciu a spracovanie informácií využívať výpočtovú techniku  a program  Proforient. Na informovanie žiakov zabezpečiť spoluprácu s vyučujúcimi informatiky, venovať priestor práci so stránkami ŠVS na internete a programu Sprievodca svetom povolaní,
  • zabezpečovať materiály a  pomôcky pre informačnú a poradenskú prácu k profesijnej orientácii,
  • poskytovať individuálnu poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov,
  • v spolupráci s vyučujúcimi a s vedením školy zabezpečiť celoštátne Testovanie 5, t.j. monitorovanie úrovne vedomostí žiakov,
  • poskytovať poradenskú činnosť pre rodičov žiakov,
  • uskutočniť spoločné stretnutie rodičov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku,
  • oboznamovať žiakov ôsmeho ročníka s povolaniami na triednickej  hodine a formou nástenky,
  • v spolupráci so školským psychológom testovať žiakov 8. ročníka k voľbe povolania, a tak pomáhať žiakom zorientovať sa vo svojich schopnostiach a dať ich do súladu s možnosťami pri správnej voľbe povolania,
  • evidovať  žiakov končiacich školskú dochádzku a spracovať prehľad o profesijnej orientácii žiakov od siedmeho ročníka,
  • pripraviť podklady a realizácia vstupných dokladov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku,
  • pravidelný servis informácií v oblasti povolania (nástenky, konzultácie, zber záujmu, vyhodnotenie, atď.),
  • kompletizovať prihlášky na stredné školy,

 

C – Trvalé úlohy (uskutočňovať priebežne)

  • poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu,
  • poskytovať pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami,
  • v spolupráci s koordinátorkou prevencie sociálno-patologických javov a s triednymi učiteľmi organizovať alebo zabezpečovať účelové preventívne aktivity so žiakmi z oblasti učenia i vzdelávania, správania aj medziľudských vzťahov, adaptácie, záťaže, voľby povolania a profesijnej orientácie, prevencie závislosti a tiež iných sociálno-patologických javov,
  • monitorovať výskyt týchto javov v správaní sa žiakov a ich prípadnú existenciu promptne riešiť,
  • všímať si akcie jednotlivých triednych učiteľov so žiakmi obsahovo súvisiace s výchovou a so zvyšovaním informovanosti k otázkam voľby povolania, ako sú besedy, exkurzie…
  • dôsledne dodržiavať a presadzovať v podmienkach školy zákon o ochrane osobných údajov,
  • zorganizovať stretnutie žiakov končiacich ročníkov a rodičov, informovať ich o prijímacom konaní,
  • zabezpečovať agendu v súvislosti so sledovaním záujmov a prihlasovaním žiakov na ďalšie štúdium s programom PROFORIENT,
  • pripraviť a realizovať vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy,
  • zabezpečiť zber podkladov pre Testovanie 5 – 2016 a jeho následné organizovanie,
  • poskytovať konzultačné hodiny v danom časovom termíne alebo vopred dohodnutom termíne,
  • spolupracovať so školským výpočtovým strediskom, strednými školami, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, ÚPSVaR, vedením školy,
  • organizovať exkurzie na vybrané stredné školy,
  • využívaním internetu, jednotlivých web-stránok SŠ a ŠVS vyhľadávať kritéria prijímacieho konania na SŠ, informovať o nich žiakov a následne kontrolovať ich korešpondovanie s reálnymi skutočnosťami týkajúcimi sa žiaka,
  • zaistiť dodržanie termínov k odoslaniu prihlášok na štúdium SŠ podľa platného časového harmonogramu,
  • aktívne sa zúčastňovať na pracovných poradách, seminároch a školeniach organizovaných pre VP
  • poskytovať žiakom informácie o dobrovoľníctve, ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania,
  • spolupracovať so zamestnávateľmi, ako aj medzi sebou navzájom, za účelom efektívneho usmernenia žiakov pri ich profesijnej orientácii a výbere budúceho povolania,
  • využívať informácie, ktoré sú na tento účel zverejnené na www.profsme.sk v rámci výstupov národných projektov „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie,,