Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

  1. Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove
  2. Národný projekt: Moderné vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
  3. Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
  4. Národný projekt: Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
  5. Národný projekt: Digitálne učivo na dosah
  6. Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR – Prečítaj mi rozprávku
  7. Záložka do knihy spojuje školy – Ústav pro informace ve vzdělávaní v Prahe – Národná pedagogická knihovna Komenského v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
  8. Adamko hravo – zdravo – projekt Ministerstva zdravotníctva SR
  9. Projekt Dental Alarm

Škola je zapojená aj v programoch: Červená stužka, Zelená škola a Školské ovocie