PhDr. Ľudmila Natovová PhD.

Náplň práce školského psychológa tvorí orientačná psychologická diagnostika, konkrétne na
našej škole sa jedná o posudzovanie úrovne čitateľských zručností, pripravenosti dieťaťa
osvojiť si čítanie na začiatku alebo v prvom období školskej dochádzky, posudzovanie úrovne
matematických schopností apod. Školský psychológ poskytuje individuálne a skupinové
psychologické služby žiakom, zákonným zástupcom a učiteľom, pričom sa jedná o široké
spektrum riešených problémov (jednotlivci, rodinné systémy, medziľudské vzťahy
v kolektívoch…). Dôležitou súčasťou každodennej práce školského psychológa je úzka
spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Zároveň sa
v spolupráci s ďalšími zamestnancami školy – školským špeciálnym pedagógom, sociálnym
pedagógom alebo výchovným poradcom – podieľa na preventívnych aktivitách v oblastiach
zdravia, osobnostného rozvoja, plánovania kariéry, rodičovstva, medziľudských vzťahov.