„Hej Sokoly“ – / 12.6. / dobrá nálada, spev, smiech  zaslúžené  odmeny, to všetko sprevádzalo túto detskú spevácku akciu, ktorú som zorganizovala so všetkými troma nultými ročníkmi. Moderné, rómske, ale aj dobre známu pesničku IMT SMILE a Kandráčovcov „ Hej Sokoly“, ktorú zaspieval Števko Kandráč.  Pripravené pesničky deti predviedli pred porotou zloženou s pani učiteliek  Mgr. Pitorákovej  a  Mgr. Hudáčovej.   Na záver sme si všetci spoločne zaspievali pesničku  Hej sokoly.             

Remeslo má zlaté dno

Ďalšie pokračovanie nášho projektu  Čím budem, keď budem veľký , ktorý do ŠKD prišla prezentovať naša pani učiteľka PaeDr. Janka Valigura Švantnerová sme naplánovali na apríl. Pracovné listy , omaľovánky , piesne a na záver aj hry, ktoré znázorňovali rôzne druhy povolaní deti zaujali, pobavili a na záver sme si všetci zatlieskali.                                               

Koniec nášho spoločného projektu bude v júni, kde si zo všetkých stretnutí urobíme malú prezentáciu prác na tému Čím budem, keď budem veľký. A možno to niekomu aj vyjde…

 

Februárová sánkovačka v ŠKD

Skvelé snehové podmienky, mínusové teploty a zubaté slniečko – ideálny čas na super sánkovačku v ŠKD. Klzáky, ale i igelitové tašky umožnili deťom sa do sýtosti vyšantiť  na zasneženom kopci pri škole. Deti bežali, kĺzali sa, zažívali veselé chvíle, smiali sa. Super, čo poviete?

 

Čo je dobré pre moje telíčko?

Koordinátorka pre prevenciu  sociálno – patologických javov Mgr. Eva Ružbacká zavítala medzi deti v ŠKD, aby primeraným spôsobom vysvetlila  i názorne predviedla, čo je pre nich zdravé  a čo má nežiaduce účinky pre ich telesný, ale aj duševný rozvoj. Jeho poznanie a riadenie sa ním je dôležité nielen našich najmenších, ale rozhovormi doma tým chceme pozitívne ovplyvniť aj ich rodičov, súrodencov…

     

 

Vianočná besiedka

 

Ako už inak ukončiť rok 2017 v škole ako Vianočnou akadémiou detí s piesňami, koledami a tancom? Pani učiteľky pripravili pestrý program, ktorý bol ukončený detskou diskotékou, občerstvením a spoločným zaželaním si krásnych a príjemných sviatkov pokoja, darčekov a lásky…

 

 

 

Imatrikulácia

Slávnostné prijatie najmenších detí medzi žiakov školy patrí každoročne medzi najemotívnejšie podujatia, ktoré organizujú triedne pani učiteľky 0. ročníka spolu so školským klubom. Žiaci po troch mesiacoch v škole musia predviesť pred svojimi rodičmi i pred vedením školy nielen to, čo sa za ten čas v škole naučili, ale zároveň ukazujú  aj školský potenciál, ktorý v sebe nosia. A na tento deň 1.12. si budú všetci do jedného pamätať veľmi dlho, lebo konečne sa v očiach tých dospelých z nich stali  skutoční školáci.

Čím budem?

Aj keď sa zdá, že hovoriť o budúcom povolaní so 6 ročnými deťmi je ešte priskoro a ani deti  samy  netušia, kým sa v budúcnosti chcú stať, aké povolanie si vybrať, nie je to celkom pravda. Žiaci majú svoje predstavy, názory , ktoré sú prospešné pre ich budúcnosť. Súčasne je potrebné cestou pedagógov otvárať ich obzory k novým, doposiaľ neznámym povolaniam. PaedDr. Jana ValiguraŠvantnerová hravou formou v školskom klube predvádzala vďaka motivačným pomôckam deťom zamestnania,  ku ktorých odhaľovaniu svojou šikovnosťou prispievali i samotné deti.

________________________________________________________

 

 

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU: Cvičíme pre zdravie

V rámci 3. ročníka celoeurópskeho podujatia Európskeho týždňa športu  konaného na Slovensku od 23. – 30. 9. 2017 pripravil aj školský klub detí v spolupráci s triednymi učiteľkami športové podujatie v školskej záhrade. Išlo o hudobno – pohybové hry, ktorých cieľom bolo pestovať pozitívny postoj k vlastnému zdraviu, rozvíjať pohybové schopnosti  a dodržiavať zásady fair – play. Naše deti mali možnosť športovať, cítiť na vlastnom tele kladné vplyvy pohybových aktivít, rozvíjať svoje fyzické zdravie a tešiť sa zo vzájomného stretnutia. Na záver sme sa spolu s našimi deťmi vybrali do okolia školy na krátku ozdravnú  vychádzku.

 

 

Keď vyrastiem, budem….

Napriek tomu, že naše deti v 0. roč. sa ešte zžívajú so školou a ich príprava  na  ich  budúce povolanie je ešte len na začiatku, napriek tomu je našou povinnosťou viesť žiakov k hľadaniu ich cesty pracovným životom. Ponúkli sme im teda dňa 9. 11. 2017 spoločné stretnutie s výchovnou poradkyňou PaedDr. Janou Valigura Švantnerovou. Popri rozhovore mohli deti  formou skladania puzzlov  hľadať a objavovať povolania, ktoré okolo seba môžu objaviť, napr. maliar, policajt, lekár, kuchárka, hasič. I touto formou deti môžu objavovať čaro a zmysluplnosť svojho budúceho povolania.