Mgr. Anežka Škopová

Mgr. Lenka Majerčáková

Činnosť sociálneho pedagóga je zameraná na prevenciu, intervenciu a poskytovanie poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov. V škole sociálny pedagóg spolupracuje s pedagogickými zamestnancami, koordinátorom prevencie, výchovným poradcom, školským psychológom.

V školskom prostredí sociálny pedagóg zameriava svoju činnosť predovšetkým na primárnu prevenciu, počas ktorej realizuje jednorazové aktivity, krátkodobé a dlhodobé programy zamerané na predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov. Realizuje programy prevencie šikanovania – v súčasnosti kyberšikanovania, prevenciu exklúzie žiakov (na základe sociálneho statusu, vzhľadu či iného kritéria), prevenciu prejavov násilia v školskom prostredí a kriminality žiakov, prevenciu látkových a nelátkových závislostí a podobne.

sociálny pedagóg sa v systéme prevencie opiera o:

  • orientácia na zdravý životný štýl u žiakov prvého aj druhého stupňa ZŠ,
  • upevňovanie vzťahov vo vnútri školy – ide predovšetkým o vzťahy smerujúce k pozitívnej atmosfére a pozitívnym väzbám medzi žiakmi, socializáciu v oblasti správania,
  • spolupráca v rámci širšieho sociálneho prostredia,
  • zefektívniť spoluprácu ZŠ s políciou