Mgr. Jarmila Kontrošová

PK plní organizačno–riadiacu, kontrolno–hodnotiacu a vzdelávaciu funkciu. Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov, vychovávateľov a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. Hlavné úlohy MZ a PK vyplývajú z plánu školy a z analýzy výsledkov za predchádzajúci rok, z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a sú rozdelené do jednotlivých oblastí, ktoré sa plnia počas celého roka.

 1. Hlavné ciele činnosti PK prírodovedných predmetov

 

Všeobecné ciele a úlohy:

 1. Plniť ciele ŠVP a ŠkVP pre ISCED 2, určiť témy ročníkových projektov a zabezpečiť ich realizáciu.
 2. Prehlbovať poznatky žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa.
 3. Na vyučovacích hodinách rozvíjať emocionálnu inteligenciu žiakov, zamerať sa na vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov založených na vzájomnej úcte a tolerancii.
 4. Rozvíjať záujmy žiakov formou záujmových krúžkov.
 5. Klásť dôraz na čítanie s porozumením.
 6. Pri vyučovaní integrovaných žiakov a žiakov vyžadujúcich si osobitnú starostlivosť spolupracovať s odborníkmi.
 7. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať tvorivý prístup a využívať variabilné metódy vyučovania.
 8. Používať všetky dostupné didaktické pomôcky a klásť dôraz na názornosť.
 9. Uskutočňovať priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, ktoré má motivačný charakter.
 10. Vo vyučovacom procese a pri hodnotení zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
 11. Písomné práce, kontrolné práce a didaktické testy hodnotiť na základe jednotných kritérií, dodržiavať jednotnú stupnicu hodnotenia.
 12. Využívať didaktické zásady výchovného vyučovania, vedeckosti, primeranosti, systematickosti, dôkladnosti, trvácnosti, spojenia teórie s praxou a pod.
 13. Vo vyučovacích predmetoch zamerať svoje výchovné a vzdelávacie pôsobenie na rozvoj kompetencií žiakov.
 14. Pôsobiť jednotne pri zvyšovaní náročnosti učiva v jednotlivých ročníkoch.
 15. Počas vyučovania rozvíjať komunikačné schopnosti, tvorivosť a kritické myslenie u žiakov.
 16. Dbať na presné vyjadrovanie sa žiakov na hodinách.
 17. Podieľať sa na koncepcii environmentálnej výchovy žiakov v školách.
 18. Viesť žiakov k zlepšeniu medziľudských vzťahov v spoločnosti.
 19. Zabezpečiť ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi a monitorovať zmeny v správaní sa žiakov.
 20. Viesť žiakov k samostatnosti a kreatívnosti pri riešení rôznych problémov.
 21. Zvyšovať schopnosť žiakov objektívneho sebahodnotenia.
 22. Preštudovať metodické pokyny, učebné osnovy a vzdelávacie štandardy k jednotlivým predmetom.
 23. Pri vypracovaní TVVP používať vzdelávacie štandardy.
 24. V TVVP vyznačiť výchovné ciele z oblasti: environmentálnej, dopravnej, zdravotnej, protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
 25. Vypracovať pre 5. až 8. ročník TVVP v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom.
 26. Viesť žiakov k prevencii pred závislosťami a k výchove k manželstvu a rodičovstvu.
 27. Zlepšiť správanie a vedomostnú úroveň žiakov.
 28. Zapájať žiakov do súťaží.
 29. Študovať odbornú a metodickú tlač a literatúru.
 30. Zúčastňovať sa zasadnutí PK a informovať ostatných členov komisie o nových poznatkoch.
 31. Zakomponovať do TVVP jednotlivých predmetov všetkých predmetov úlohy vyplývajúce z čiastkových kompetencií jednotlivých tém:
 • Školského štandardu finančnej gramotnosti,
 • Školského plánu výchovy k ľudským právam,
 • Školského programu prevencie obezity.
 1. V TVVP vyznačiť čiastkové úlohy jednotlivých prierezových tém.

 

 1. Konkrétne úlohy pre jednotlivé predmety:

 

Matematika

 1. Na vyučovacích hodinách pestovať a podporovať samostatnosť a tvorivosť pri riešení úloh a matematických problémov.
 2. Viesť žiakov k čo najlogickejšiemu a najjednoduchšiemu riešeniu hlavne pri slovných úlohách aj naďalej rozvíjať pamäť žiakov.
 3. Naučiť a viesť žiakov riešiť úlohy odhadom.
 4. Veľkú pozornosť venovať grafickej úprave žiackych prác.
 5. Vedomosti žiakov pravidelne kontrolovať a preverovať predpísaným počtom písomných prác, kontrolnými prácami a päťminútovkami.
 6. Žiakom v piatom ročníku pomôcť pri príprave na Testovanie 5.
 7. Pravidelne kontrolovať prípravu žiakov na vyučovanie.
 8. Zvýšenú pozornosť venovať správnosti a presnosti rysovania a vyžadovať dôslednú prípravu rysovacích pomôcok na vyučovanie.
 9. Pri štvrťročných písomných prácach prevádzať javové analýzy.
 10. Vstupné, výstupné a štvrťročné previerky odovzdať na archiváciu vedúcej PK.
 11. Venovať sa žiakom vyžadujúcim si osobitný prístup.

 

Fyzika

 1. Na vyučovacích hodinách fyziky dôsledne využívať fyzikálne pojmy a dôrazne vyžadovať ich používanie.
 2. Naďalej prehlbovať vedomosti žiakov v oblasti učiva o fyzikálnych veličinách a ich vzájomných vzťahoch.
 3. Zvýšenú pozornosť venovať prepojeniu teórie s praxou a chápaniu fyziky ako oblasti, s ktorou sa žiaci denne stretávajú.
 4. Viesť žiakov k samostatnosti a tvorivosti pri riešení rôznych problémov na hodinách fyziky.
 5. Na vyučovacích hodinách využívať medzipredmetové vzťahy hlavne s matematikou, biológiou, chémiou a geografiou.

 

Biológia

 1. S cieľom získať čo najviac trvalých vedomostí žiakov je dôležité venovať sústavnú pozornosť opakovaniu a utvrdzovaniu učiva.
 2. Vyučovanie biológie vo všetkých ročníkoch vo zvýšenej forme zamerať na problematiku environmentálnej výchov.
 3. Učivo tohto predmetu zamerať na problematiku zdravého spôsobu života, boja proti drogám a výchove k manželstvu a rodičovstvu.
 4. Zakomponovať do TVVP praktické cvičenia v súlade s platnými učebnými osnovami.
 5. Vykonať praktické cvičenia z jednotlivých predmetov v plnom rozsahu.
 6. Záznamy z  praktických cvičení vypracovávať vo formáte A4.
 7. Záznamy z jednotlivých praktických cvičení sa nebudú klasifikovať.
 8. Záznamy z praktických cvičení odovzdať na kontrolu a archiváciu vedúcej PK pre prípad kontroly.
 9. Na vyučovacích hodinách využívať medzipredmetové vzťahy hlavne s chémiou a fyzikou.

 

Chémia

 1. Maximálnu pozornosť venovať systematizácii poznatkov učiva chémie.
 2. Neustále utvrdzovať a opakovať učivo chémie pomocou vypracovaných úloh a testov pre žiakov pri vyučovaní.
 3. Zakomponovať do TVVP laboratórne práce v súlade s platnými učebnými osnovami.
 4. Vykonať laboratórne práce v plnom rozsahu.
 5. Záznamy z laboratórnych prác vypracovávať vo formáte A4.
 6. Záznamy z jednotlivých laboratórnych prác sa nebudú klasifikovať.
 7. Záznamy z laboratórnych prác odovzdať na kontrolu a archiváciu vedúcej PK pre prípad kontroly.
 8. Učivo a vedomosti žiakov zamerať na boj proti drogám, ochranu životného prostredia.
 9. Veľkú pozornosť venovať problematike environmentálnej výchovy.
 10. Na vyučovacích hodinách využívať medzipredmetové vzťahy hlavne s biológiou a fyzikou.

 

Informatika

 1. Oboznámiť sa s ukážkami využitia informačných a komunikačných technológií v bežnom živote a v znalostnej spoločnosti.
 2. Oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry a logickej štruktúry.
 3. Získať základné zručnosti kreslenia v grafickom prostredí.
 4. Poznať a dodržiavať základné zásady písania textu, ovládať jednoduché formátovanie, kombinovať text s obrázkom.
 5. Využívať IKT na vlastné učenie sa a komunikáciu.
 6. Dodržiavať bezpečnosť na internete a poznať riziká technológií (vírusy, červy atď).
 7. Rozvíjať algoritmické myslenie žiakov.