Dodatok č.1 KZ 2019.pdf

Dodatok č.2 KZ 2019.pdf

Dodatok č.3 KZ 2019.pdf

Dodatok č.4 KZ 2019.pdf

Dodatok č.4 KZ 2018.pdf

Dodatok č.3 KZ 2018.pdf

Dodatok č.2 KZ 2018.pdf

Dodatok č.1 KZ 2018.pdf

Dodatok č.5 KZ 2017.pdf

Dodatok č.4 KZ 2017.pdf

Dodatok č.3 KZ 2017.pdf

Dodatok č.2 KZ 2017.pdf

Dodatok č.1 KZ 2017.pdf

Kolektívna zmluva 2016.pdf