PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV

PO NÁVRATE DO ŠKÔL

od 12.4.2021 na ZŠ Bystrany spracovaného na základe rozhodnutia ministra školstva z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810

 

Riaditeľka Základnej školy so sídlom v Bystranoch vydáva tieto pokyny zahrnuté v Pláne adaptačného obdobia vzdelávania žiakov školy zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ŠPÚ s účinnosťou od 12.4.2021 do 30.6.2021.

Tento Plán sa môže meniť dodatkami na základe rozhodnutia ministra školstva, príslušného RÚVZ, rozhodnutia riaditeľa školy po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa vo vzťahu k celoštátnemu/regionálnemu Covid automatu/epidemiologickej situácie na škole.

Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam.

ZŠ v Bystranoch v takomto prípade zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie obvyklým/zaužívaným spôsobom – kombinácia online vyučovania a distribúcie pracovných listov.

Plán je zameraný hlavne na druhý stupeň základnej školy, pretože práve žiaci tohto stupňa mali prerušené prezenčné vyučovanie počas dlhého obdobia, ale dotýka sa tiež žiakov prvého stupňa školy, nakoľko žiaci v 0. – 4. ročníku v roku 2021 dlhodobo nenavštevovali školu prezenčne, najmä z dôvodu obáv zo šírenia ochorenia Covid-19 zo strany rodičov.

Informácie o tomto Pláne adaptačného obdobia vzdelávania škola zverejní na svojom webovom sídle, zároveň o ňom budú pedagogickí a odborní zamestnanci informovaní počas pracovnej porady dňa 13.4.2021. Následne budú o tomto Pláne informovať rodičov i žiakov školy telefonicky, cez sociálne siete a v priamej komunikácii s cieľom znížiť ich stres a u žiakov posilniť pocit bezpečia.

 

 

 

 

 

FORMY VZDELÁVANIA ŽIAKOV

V termíne od 12. do 16. apríla 2021:

 • žiaci v 0. – 4. ročníku prezenčne
 • žiaci druhého stupňa školy v malých skupinách 5+1

V termíne od 19. do 23. apríla 2021 sa vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl realizuje kombinovanou formou nasledovne:

 • a 9. ročník: prezenčná forma vzdelávania (s výnimkou škôl v okresoch so IV. stupňom varovania podľa regionálneho Covid automatu).
 • – 7. ročník: prezenčné vzdelávanie v malých skupinách (5+1)
 • žiaci v ročníkoch 0.- 4. prezenčne.

Od 26.4.2021 sa formy vzdelávania žiakov 2.st. základných škôl určujú v závislosti od epidemiologickej situácie na regionálnej úrovni podľa COVID automatu nasledovne:

 • stupeň varovania: prezenčné vzdelávanie žiakov 2. st. vo všetkých ročníkoch v malých skupinách (5+1). Žiaci 1. st. prezenčne.
 • stupeň varovania: Kombinovaná forma vzdelávania:
 • prezenčné vzdelávanie žiakov 5. – 7. ročníka v malých skupinách 5+1
 • prezenčné vzdelávanie žiakov 8. – 9. ročníka
 • prezenčné vzdelávanie žiakov 0. – 4. ročníka
 • a nižší stupeň varovania: Prezenčná forma vzdelávania pre všetkých žiakov školy.

 

V závislosti od epidemiologickej situácie na školskej úrovni, prípadne v závislosti od rozhodnutia miestne príslušného RÚVZ sa môže vzdelávanie všetkých žiakov 2. stupňa realizovať aj výhradne dištančnou formou, a to bez ohľadu na aktuálne platný stupeň varovania na regionálnej úrovni. Pre žiakov, ktorí sa nebudú zúčastňovať prezenčného vyučovania, je potrebné zabezpečiť zadávanie úloh tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.

 

V rámci MZ a PK je nevyhnutné pripraviť redukciu učiva/ jeho presunutie do vyšších ročníkov podľa Dodatku č. 7 a č. 8 k ŠVP a tiež v súlade s Dohodou o vzájomnej spolupráci našej školy a ŠPÚ Bratislava – Pilotné overovanie RUP a Upravených cieľov a obsahu vzdelávania podľa cyklov vzdelávania najneskôr do 30.4.2021.

Riaditeľka školy žiada pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) školy, aby sa oboznámili s materiálmi, ktorými sú manuály, rozhodnutia ministra, usmernenia, školský covid semafor, príslušné vyhlášky a uznesenia vlády – všetky zverejnené na stránke ministerstva www.minedu.sk v časti Aktuálne témy a na stránkach Štátneho pedagogického ústavu www.ucimenadialku.sk.

Zároveň ich vyzýva, aby, ak to potrebujú, prehodnotili svoj naplánovaný profesijný rozvoj vzhľadom na novú situáciu vo vzdelávaní v roku 2021.

Súčasne žiada všetkých zamestnancov školy, aby dôrazne dodržiavali a rešpektovali všetky odporúčané hygienické opatrenia, ktoré sú detailne uvedené pre každý typ školy na webovej stránke ministerstva školstva https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ a v Prevádzkovom poriadku školy.

Pri podpore opätovnej adaptácie žiakov na podmienky štandardného školského vyučovania riaditeľka školy odporúča tiež využiť metodický materiál Ako podporiť návrat žiakov do škôl na www.ucimenadialku.sk, ktorý obsahuje námety na aktivity, zamerané nielen na obnovenie študijných rutín a návykov, ale najmä na prinavrátenie emocionálneho a sociálneho bezpečia, podporu sociálnych vzťahov a duševného zdravia žiakov. Obsahuje tiež prehľad varovných signálov u žiakov, ktoré naznačujú potrebu zvýšenej pozornosti a postupy ako pristupovať ku žiakom, ktorí zažívajú traumu z dôvodu úmrtia blízkeho človeka.

 

Z hľadiska obsahu vzdelávania sa odporúča:

− Vo vzájomnej súčinnosti učiteľov školy identifikovať kľúčové ciele a obsah vzdelávania v predmetoch z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí. Možnosti úprav v školskom vzdelávacom programe sú zhrnuté v metodickom materiáli k úpravám obsahu vzdelávania a na webinároch k možnostiam úpravy obsahu vzdelávania.

− Neorientovať sa na dobiehanie učiva v učebnici, ale sústrediť pozornosť na ciele, ktoré učitelia identifikujú ako kľúčové v jednotlivých predmetoch.

− Po návrate žiakov do školy venovať pozornosť zisťovaniu kvality osvojených vedomostí a zručností žiakov. Výsledky je potrebné využiť ako zdroj pre úpravy cieľov obsahu vzdelávania na obdobie do konca školského roka, nie ako zdroj hodnotenia žiakov.

Po každom (aj kratšom) období realizácie výučby žiakov základnej školy dištančnou formou a ich nástupe na prezenčné vyučovanie sa ďalej odporúča:

− zistiť reálny priebeh dištančného vzdelávania u jednotlivých žiakov;

− poskytnúť žiakom a rodičom spätnú väzbu na vypracované zadania z dištančného vzdelávania;

− venovať pozornosť precvičeniu učiva preberaného počas dištančného vzdelávania;

− neodporúča sa realizovať preverovanie vedomostí a zručností žiakov základnej školy písomným a ústnym preskúšaním minimálne 2 týždne po nástupe na prezenčné vzdelávanie;

− venovať pozornosť podpore opätovnej adaptácie na školské prostredie a socializácii žiakov v školských kolektívoch;

− v záujme podpory vzťahov v triedach vytvárať priestor na spoluprácu vo dvojiciach alebo v malých skupinách pri učení sa a ponechať tak žiakom priestor na diskusie a zdieľanie skúseností;

− v prípade identifikovania problémov s jednotlivcami alebo skupinami pri opätovnej adaptácii na školské prostredie, príp. pri identifikovaní problémov v správaní, zmenách v prejavoch žiaka sa odporúča spolupráca so školským psychológom.

 

Testovanie po návrate do školy:

 1. kým bude nutnosť a potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
 2. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
 3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľka školy alebo ňou poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je stanovené oprávnenie pre prevádzkovateľa školy pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19 výlučne k nahliadnutiu, nie archivácii.
 4. Riaditeľka v spolupráci so zriaďovateľom školy rozhodla, že na 2. st. školy vrátane špeciálnych tried vytvorí skupiny 5 žiakov + 1 učiteľ, nakoľko prevažná väčšina žiakov školy sa nemôže učiť dištančne počas všetkých stupňov varovania podľa covid automatu.
 5. Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke sa riadi škola podľa:

a./ manuálu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu „Návrat do škôl“, zdroj www.minedu.sk,

b./ „Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza), tzn. manuálov pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení, ktoré sú zverejnené na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia,

c./ platných uznesení Vlády SR, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu, vyhláškami ÚVZ SR,

d./ celoštátneho COVID AUTOMATU, miestne príslušného RÚVZ, ktorý môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach s vplyvom na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú.

Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19, riaditeľka školy alebo jej zriaďovateľ sa kvôli rýchlejšiemu návratu žiakov do školy môže rozhodnúť pre testovanie žiakov a zamestnancov aj skôr ako v sedemdňovej frekvencii.

Ak rodičia nesúhlasia s opatreniami štátu v oblasti protipandemických opatrení a nariadení, je potrebné ich uistiť, že postupujeme podľa rozhodnutí a usmernení ministerstva, uznesení vlády a platných vyhlášok ÚVZ SR. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre ich deti.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

 1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak bude mať na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
 2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

V prípade, že sa zamestnanec nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:

 1. môže sa dohodnúť s PZ alebo OZ, že bude zapojený do dištančného vzdelávania žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho potrebuje na jeho realizáciu,
 2. môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha jeho práce umožňuje (napr. ekonómka školy, pracovníčka úseku PAM, tajomníčka školy),
 3. môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),
 4. môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce.

 

 

 1. Organizácia prevádzky školy od 12.4.2021 do 23.4.2021 – adaptačné obdobie

Adaptačné obdobie návratu žiakov do školy bude trvať 2 týždne – od 12.4.2021 do 23.4.2021, kedy škola bude v špeciálnom režime vzdelávania – pravidelné hodiny s triednym učiteľom, pohybové bezkontaktné aktivity vo vonkajšom prostredí, žiacke výkony hodnotiť len slovne. V tomto období je vhodné zapájať žiakov do spoločného plánovania aktivít – plánovať zhrnutie a zopakovanie prebratého učiva spolu so žiakmi. Toto usmernenie platí pre všetkých žiakov školy.

 

Režim pre 1. stupeň školy

Od 13.4.2021 škola na prvom stupni prevádzkuje dvojzmennú prevádzku, rozvrh hodín tvorí Prílohu č. 1 tohto Plánu so zohľadnením odporúčaní, aby triedny učiteľ učil výlučne v svojej triede všetky predmety. Tento rozvrh platí pre bežné i špeciálne triedy 1. st. školy a bude sa uplatňovať až do 23.4.2021.

Adaptačné prvky realizovať až do ukončenia školského roka 2020/2021.

Výučba sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu s úpravami vyplývajúcimi z Manuálu pre základné školy a školské zariadenia (t. j. telesná a športová výchova sa za priaznivých klimatických podmienok realizuje v exteriéri, hudobná výchova sa vyučuje bez napĺňania cieľov v oblasti hlasových činností atď.). V prípade vyučovacích hodín zabezpečovaných inými ako triednymi učiteľmi na 1. stupni ZŠ sa odporúča postupovať tak, ako v prípade odborného zastupovania, tzn. spracovaním a poskytnutím učebných materiálov alebo prípravy na vyučovanie učiteľom príslušného vyučovacieho predmetu triednemu učiteľovi. Odporúča sa zachovávať všetky didaktické princípy a zásady, metodické odporúčania a postupy platné pre primárne vzdelávanie, pričom je dôležité:

 • zabezpečiť individuálnu podporu (doučovanie) žiakom, ktorí počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020 a počas dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 nemali zabezpečený prístup k online vyučovaniu, a postupne vyrovnať nimi osvojené učivo s ostatnými žiakmi v triede.
 • upraviť tematické výchovno-vzdelávacie plány alebo iné typy ročných plánov, prípadne učebné osnovy (redukovať ciele a obsah vzdelávania) v spolupráci s ostatnými učiteľmi 1. stupňa aj 2. stupňa tak, aby odrážali podmienky dištančného vyučovania v školskom roku 2020/2021. Pri úpravách cieľov a obsahu vzdelávania sa môžu učitelia inšpirovať metodickým materiálom a webinármi k úprave cieľov a obsahu vzdelávania – ŠPÚ.
 • pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú prezenčného vyučovania, je potrebné zabezpečiť zadávanie úloh tak, ako je to obvyklé pri chorobe dieťaťa.

 

Režim pre 2. stupeň školy

Vo všetkých triedach 2. st. s účinnosťou od 13.4.2021 do 16.4.2021 vrátane špeciálnych tried sa vyučuje v skupinách 5+1 (max. 5 žiakov na 1 PZ) a rozvrh tvorí Prílohu č. 2 tohto Plánu.

V týždni od 19.4.2021 do 23.4.2021 bude vyučovanie na 2. st. školy vrátane špeciálnych tried prebiehať v ročníkoch 5. až 7. v skupinách 5+1 (max. 5 žiakov na 1 PZ) podľa rozvrhu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tohto Plánu a žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa budú vzdelávať prezenčne podľa rozvrhu, ktorý tvorí Prílohu č. 4  tohto Plánu (ak okres ostane v III. st. varovania). Ak pôjde o rozvrh pre takúto kombinovanú formu vzdelávania, prezenčné vzdelávanie žiakov v 8. a 9. ročníku základnej školy sa bude realizovať podľa upraveného rozvrhu hodín podľa podmienok školy v minimálnom rozsahu 23 vyučovacích hodín týždenne po ukončení adaptačného vzdelávania podľa odporúčaní ŠPÚ, malé skupiny 5. – 7. ročník prezenčne v závislosti od ročníka od 6 – 8 vyučovacích hodín vzhľadom na obmedzené priestorové kapacity školy.

V týždni od 26.4.2021 do 30.4.2021 sa budú žiaci 2. st. školy vzdelávať podľa rozvrhu hodín, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tohto Plánu. (ak okres bude v II. a nižšom stupni varovania)

Adaptačné prvky so žiakmi realizovať až do ukončenia školského roka 2020/2021.

 

Riaditeľka školy určuje jej zástupcom, aby upravený rozvrh hodín (max 4 – 5 hodín denne) počas 1. a 2. adaptačného týždňa bral do úvahy kritériá, aby žiaci v triede boli čo najviac s triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom alebo ďalšími odbornými zamestnancami školy, aby podľa možností triedni učitelia končiacich ročníkov boli čo najviac vo svojej triede,  aby denne mali minimálne 1 hodinu (najlepšie na začiatku dňa), s triednym učiteľom. Pri vyučovaní nech sa využíva aj možnosť suplovania učiteľmi telesnej výchovy, asistentmi, školským špeciálnym pedagógom a ďalšími odbornými zamestnanci školy. Rozvrh nastaviť tak, aby bolo možné čo najviac využívať exteriér areálu školy i jej okolie  (ak to počasie dovolí), s obmedzením športových aktivity, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu nákazy (kontaktné športy). Rozvrhy schváli riaditeľka školy.

 

 

 1. Obsah a náplň činností so žiakmi počas adaptačného vzdelávania pre 1. a 2.stupeň školy

 

Od 13.4.2021 do 23.4.2021 sa zameriame predovšetkým na:

 • pravidelné hodiny s triednym učiteľom, dlhšie ranné kruhy, hodiny zamerané na spoločné aktivity, rozhovory žiakov v triede s triednym učiteľom a pod. V prvý týždeň každý deň, v nasledujúcich týždňoch aspoň 2 – 3x týždenne,
 • pohybové a iné aktivity vo vonkajšom prostredí,

Zásady adaptačného obdobia:

 • prvý týždeň sa venovať najmä socializácii žiakov,
 • budovať na tom, čo žiak dokáže, rozvíjať to, čo ovláda, podporovať žiaka pochvalou, povzbudením, získať si jeho záujem, nadšenie pre prácu a vzdelávanie,
 • ak v triede identifikujete žiaka, ktorý vo výraznej miere nedosahuje očakávané výsledky, a je tak ohrozený jeho ďalší vzdelávací pokrok, využite podporu školského špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa a odborných zamestnancov,
 • venovať zvýšenú pozornosť a podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tiež tým, ktorí boli v kontakte so školou málo alebo vôbec a ktorí vykazujú varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa,
 • udržujte dobrú komunikáciu s rodičmi tak, ako ste si ju zaužívali pri dištančnej výučbe.

Zápisy do triednej knihy:

Počas adaptačného obdobia sa do triednej knihy uvádzajú činnosti, ktoré reálne učitelia so žiakmi uskutočňujú, napríklad:

 • aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,
 • aktivity, vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce,
 • aktivity súvisiace s duševným zdravím,
 • aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,
 • aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,
 • aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,
 • aktivity zamerané proti šikane,
 • celodenné kurzy na prierezové témy ŠVP,
 • osvetové a iné aktivity školského špeciálneho pedagóga, sociálnych pedagógov a školského psychológa (plán ich aktivít odovzdať riaditeľke školy najneskôr do 19.4.2021). Školský psychológ nielen žiakom, ale aj ich rodičom a pedagógom môže poskytovať individuálne konzultácie vo vyhradených hodinách, ktoré zverejní aj na webovom sídle školy. V rámci adaptačného procesu sa zamerajte na možné varovné signály naznačujúce, že je potrebné venovať žiakovi zvýšenú pozornosť: nezapája sa do činností v triede; je nepozorný, nesústredený; má špecifické prejavy v správaní: mĺkvosť, verbálna či fyzická agresivita, výbušnosť, vzdor, často prejavuje smútok, ľútosť, obavy, pôsobí uzatvorene, odmieta komunikovať; neadekvátne reaguje na bežné podnety (napr. plačom, výbuchmi zlosti); nemá záujem o sociálne interakcie so spolužiakmi ani s učiteľmi; zvýšené fyzické ťažkosti (napr. bolesti brucha, hlavy, zvracania, nechutenstvo…). Pri identifikácii vyšších signálov je potrebné, aby triedny učiteľ spolupracoval s rodičmi, s odborníkmi a školským podporným tímom (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ).

Do všetkých aktivít zapájať asistentov učiteľa.

 

 

 • Hodnotenie žiakov počas adaptačného vzdelávania

Riaditeľka školy nariaďuje PZ, aby zvážili rozsah podkladov na hodnotenie, najmä počet známok, rozsah písomiek a testov a ich množstvo – dohoda v rámci MZ a PK..

Zároveň nariaďuje, aby prvý týždeň bol bez skúšania, neklasifikovalo sa, žiakov hodnotiť len slovne, využívať formatívne hodnotenie a učiť žiakov sebahodnoteniu. Na podporu individuálnych záujmov žiaka môže mať dobrý vplyv tzv. portfóliové hodnotenie, to využiť aj ako podklad k celkovému hodnoteniu. Pri každom hodnotení žiakov treba zásadným spôsobom zohľadniť špecifickú situáciu počas školského roka.

Počas celého adaptačného vzdelávania, t.j. dva týždne nepísať so žiakmi žiadne testy, písomky a pod. Pozornosť zamerať sa na identifikáciu toho, čo žiaci vedia a nadviazať na to. Formou testov a písomiek nezisťovať, čo žiaci nevedia! Oceňovať ich individuálne úspechy a pokroky, motivovať ich k ďalšej práci na sebe. Hodnotenie v tomto školskom roku využívať ako prostriedok podpory ich vzdelávania, podnet k ich zlepšovaniu a ďalšiemu učeniu sa.

 

 

 1. Poadaptačné obdobie

Od 26.4.2021 sa bude na škole uplatňovať rozvrh hodín uvedený v Prílohe č. 5 tohto Plánu pre všetky ročníky školy

Od 26.4.2021 postupný návrat do obvyklého režimu, adaptačné prvky ale realizovať až do ukončenia školského roka 2020/2021. Úlohy pridávať postupne, triedny učiteľ koordinuje ich početnosť a frekvenciu. Využívať napr. skupinovú prácu, vzájomné učenie, vhodné digitálne nástroje (únikové hry, zábavné kvízy), učebné pomôcky z IKT a ostatné vizuálne a názorné pomôcky (najmä v špeciálnych triedach a pri integrovaných žiakoch – súbor kompenzačných pomôcok, špeciálnych učebníc a špeciálnych učebných pomôcok, ktoré boli odporúčané poradenským zariadením alebo školským špeciálnym pedagógom pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ktoré žiak bežne využíva).

Zamerajte pozornosť na ten vzdelávací obsah, ktorý potrebuje žiak vysvetliť alebo precvičiť, budujte na tom, čo žiak dokáže, rozvíjajte to, čo ovláda, podporujte žiaka pochvalou, povzbudením, získajte si jeho záujem, nadšenie pre prácu a vzdelávanie. Ak v triede identifikujete žiaka, ktorý vo výraznej miere nedosahuje očakávané výsledky, a je tak ohrozený jeho ďalší vzdelávací pokrok, využite podporu školského špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa asociálnych pedagógov, venujte zvýšenú pozornosť a podporu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, tiež tým, ktorí neboli dlho v kontakte so školou alebo ktorí vykazujú varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa.

 

 

 1. Priebežné a záverečné hodnotenie žiakov počas prezenčného vzdelávania

Hodnotenie žiakov sa riadi Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej „Usmernenie k hodnoteniu žiakov ZŠ“), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Podľa Usmernenia k hodnoteniu žiakov ZŠ platí:

a./ V 1. ročníku ZŠ sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje slovným hodnotením.

b./ Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa môže realizovať záverečné hodnotenie:

– klasifikáciou,

– formou slovného hodnotenia,

– kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo v

rámci toho istého predmetu.

c./ Je zrušená možnosť hodnotenia prospechu žiaka základnej školy v jednotlivých vyučovacích predmetoch na vysvedčení slovne stupňami (dosiahol veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky).

d./ Vo vyučovacích predmetoch z komplementárnych vyučovacích oblastí alebo vo vyučovacích predmetoch, v ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené, môže pedagogická rada na zasadnutí rozhodnúť o nehodnotení vyučovacieho predmetu a následne upraviť kritériá hodnotenia vyučovacích predmetov.

e./ Ak je žiak v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu nehodnotený, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa slovo absolvoval/neabsolvoval:

– absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak

prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,

– neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

f./ Počas mimoriadnej situácie, resp. v núdzovom stave vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19 je hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“, vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

g./ V záverečnom hodnotení je žiak klasifikovaný známkou nedostatočný alebo hodnotený slovne s vyjadrením nesplnenia cieľov v neklasifikovanom predmete alebo je hodnotený slovom neabsolvoval s celkovým prospechom neprospel, ak:

– žiak nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin alebo sa nezúčastňoval bez ospravedlnenia dištančného vzdelávania.

– neúčasť na dištančnom vzdelávaní alebo neplnenie požiadaviek učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin bolo prerokované na pedagogickej rade za prvý štvrťrok, zákonní zástupcovia boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a nenastalo zlepšenie.

h./ Celkové hodnotenie žiakov, ako aj zmeny hodnotenia žiakov počas školského roka 2020/2021 je potrebné prerokovať a odsúhlasiť v pedagogickej rade.

 

 

 1. Zásady hodnotenia v prípade prechodu na dištančné vzdelávanie

a./ Počas dištančného vzdelávania hodnotenie vychádza zo základných princípov:

– zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

– sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

– akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

b./ Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania má mať najmä podobu konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

c./ Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania.

d./ Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením.

 

Získavanie podkladov na hodnotenie počas dištančného vzdelávania

a./ Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:

– z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty) ,

– analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí),

– sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením,

– konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,

– rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka.

b./ Počas dištančného vzdelávania nezískavať podklady na hodnotenie formou rôznych druhov skúšok (písomných alebo ústnych) vzhľadom na rozdielnosť podmienok na domácu prípravu žiakov.

c./ Ak dištančné vzdelávanie bude opätovne trvať dlhšie ako 1 mesiac, písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje najmenej 2 týždne po obnovení vyučovania v školách.

 

 

Nezabúdajme na to, že žiakove kompetencie – vedomosti, zručnosti a schopnosti (hlava, ruka, srdce) sa nemerajú v závere ročníka, ale až na jeho výstupe zo stupňa – teda na úrovni ISCED-u.

Nebojme sa kontroly, robme podľa najlepšieho vedomia a svedomia!

Pamätajme na dieťa – nech je ono vždy stredom nášho školského vesmíru, pretože pre toto dieťa sme tu my, jeho učitelia.

Nevyčítajme deťom veci a okolnosti, za ktoré ony nemôžu!

Majme na pamäti, že cieľom našej práce má byť cesta a aj tá tisícmíľová sa musí začať prvým krokom. 

Prajem veľa úspechov a sily, zdravia a pokoja na tejto spoločnej ceste životom nám všetkým, milí kolegovia, žiaci a rodičia!!!

 

 

V Bystranoch, 12.4.2021

Riaditeľka školy Mgr. Júlia Čurillová

 

 

P:S: Dobrý plán nie je dogma